MOTIE ‘Windenergie niet in Drenthe maar op zee’

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 3 oktober 2019 ter behandeling van de Omgevingsvisie 2018 Statenstuk 2018-845 en de Provinciale Omgevingsverordening 2018 Statenstuk 2018-846

Constaterende:
- Windenergie in Drenthe in toenemend een controversiële wijze van opwekking geworden is
- Dat windturbines onvoorspelbare negatieve gezondheidseffecten kan hebben voor omwonenden
- Dat windturbines planschade veroorzaken voor woningbezitters in hun omgeving
- Dat Windturbines op land veel subsidie vergen en inmiddels op zee subsidievrij gebouwd kunnen worden
- Dat Windturbines in het Drentse landschap niet bevorderlijk zijn voor de sector Toerisme en Recreatie en dat deze laatste sector belangrijk is voor de werkgelegenheid in Drenthe

overwegende:
- het voorzorgsprincipe vergt dat de overheid voorzichtigheid dient te betrachten als onvoorspelbare negatieve gezondheids- en milieueffecten te verwachten zijn
en van mening zijnde dat
- de plaatsing van windturbines in Drenthe onwenselijk is

Verzoekt GS:
alles in het werk te stellen bij het Rijk om alle bestaande plannen voor de plaatsing van windturbines in Drenthe te veranderen in plannen voor windturbineparken op zee en om geen nieuwe plannen voor windturbines in Drenthe toe te staan

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV Drenthe

Nico Uppelschoten

Uitslag stemming: alleen de PVV voor, alle overige partijen tegen
De meeste partijen besteedden zelfs geen aandacht aan onze motie en lieten deze onbesproken.