logo pvv drenthe

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VERGADERING PS VAN 19 december 2018

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 december 2018

Constaterende dat
Sommige professionele boeren, hobbyboeren en alle anderen die dieren weiden hun dieren willen beschermen vanwege wolven die in onze provincie rondzwerven,
In Duitsland 80% van de kosten van preventieve maatregelen tegen wolven worden vergoed
In het voorstel van het Wolvenbeleidsplan van het IPO (Inter Provinciaal Overleg) sprake is van een voorstel tot 50% vergoeding van preventieve maatregelen tegen wolven
Er onlangs in het Europees Parlement een amendement is aangenomen die de lidstaten ruimte biedt om 100 % van preventieve maatregelen i.v.m. het voorkomen van wolven te vergoeden.

Overwegende dat
• genoemde houders van deze weidedieren hun weides beter dienen te omheinen of een nachtverblijf moeten creëren
• de kosten van deze maatregelen behoorlijk kunnen oplopen
• de provincie verantwoordelijk is voor uitvoering van het Natuurbeleid

Van mening zijnde dat
Het onredelijk zou zijn als de betrokken vee-eigenaren alléén deze kosten zouden dienen te dragen

Verzoeken
Het college van GS samen met de eigenaren van weide-vee afspraken te maken over de te nemen preventieve maatregelen tegen wolven en een deel van deze kosten te vergoeden overeenkomstig de vergoeding die in dit verband in naburig Duitsland toegepast wordt
En gaan over tot de orde van de dag

Namens de PVV fractie
Sonja Kort

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief