Inbreng Commissie OGB 12-juni-2013 i.z. pt. "9e Wijzigings Tranche POV" ofwel de EHS-herziening.

De PVV-fractie heeft kennis van genomen dit stuk en naar aanleiding ervan Technische vragen gesteld (die voorafgaand schriftelijk zijn beantwoord).

1. Onze 2e technische vraag, voorzitter, betrof net als de eerste vraag het aan de commissie Omgevingsbeleid en de Drentse bevolking voorgelegde kaartmateriaal. Allereerst moeten we constateren dat ons geen gepubliceerde lijst bekend is van uit de EHS te verwijderen en aan de EHS toe te voegen percelen, oftewel van alle mutaties. Klopt dit? Ik loop er niet op vooruit maar mocht dat zo zijn dan is het kaartmateriaal van cruciaal belang voor de wettelijke inspraakprocedure waaraan deze wijzigingen zijn onderworpen. De kaart die gepubliceerd is op de provinciale internetsite en de kaart die aan ons als Commissieleden is voorgelegd ter goedkeuring zijn in ieder geval incompleet; dat wordt erkend door de provincie in de beantwoording van onze 2e vraag en er wordt in het antwoord op vraag 4 van de PvdA ook nog eens duidelijk gemaakt dat de enige echte kaart waarover beslist wordt een ambtelijk beschikbare A0-kaart is.
Dat zal wel; maar is de Drentse bevolking hiervan tijdens de voorlichtingsperiode volledig op de hoogte gesteld?
2. Daarover nog de volgende vragen: wanneer zijn de voorlichtingsbijeenkomsten inzake deze EHS-wijziging beëindigd en wanneer zijn de laatste wijzigingen inzake met name de toevoegingen aangebracht op deze ambtelijk beschikbare A0-kaart? Werd dat na de beëindiging van de inspraak en voorlichtingsperiode nog gedaan? Wanneer zijn de toevoegingen inzake de gehonoreerde zienswijzen die verzochten om opname van hun kavel in de EHS aangebracht in het kaartmateriaal?
3. Als blijkt dat de door ons gesignaleerde tekortkomingen op het gepubliceerde kaartmateriaal inzake deze EHS-wijziging ook tijdens de publieksvoorlichtingscampagne aanwezig waren, en we moeten constateren dat er geen mededelingen over incompleetheid gedaan worden bij de presentatie van de Kadastrale EHS-kaarten op de Provinciale website, dat kunt u allen zelf gemakkelijk constateren, dan lijkt het ons toe dat hier met de rechten van onze Drentse bevolking niet zorgvuldig genoeg wordt omgesprongen. En dat zou erg verdrietig, ja onterecht zijn. Wij roepen GS dan ook op in dat geval met voorstellen te komen om dit recht te zetten. Kan GS daarin meegaan?

Ons volgende punt voorzitter: Er worden zo heb ik begrepen allerlei kavels uit de EHS-geknipt omdat deze achteraf bezien ecologisch toch niet zo waardevol gebleken zijn. Dat gebeurt met name aan de grenslijnen van de EHS. Ik heb ook de zienswijzes die ingebracht zijn bestudeerd en met een aantal mensen en organisaties contact gehad die problemen hebben of zware problemen voorzien met EHS-kavels van ze zelf of met aangelegen EHS-percelen. De huidige regelgeving inzake de EHS met verplichtingen als compensatie in nieuwe natuur maar ook mogelijk opvolgend beleid drukt nu al zwaar op de betrokken ondernemers en organisaties. Er is ons duidelijk geworden dat voor sommige agrarische ondernemers grènzen aan de EHS met hun huiskavel voor de bank al reden genoeg is om verdere kredietverlening te stoppen, laat staan dat ze met hun huiskavel of grotere agrarische kavels IN de EHS liggen. Dat zijn grote problemen voorzitter. Wordt daar zorgvuldig mee omgegaan? Uit de noodkreten die tot ons gekomen zijn heeft de PVV-fractie wel behoorlijke twijfels over die zorgvuldgheid. Ook Manege de Rietweg in Bronniger lijkt me een geval van een raar verloop van de EHS-lijn die destijds getrokken is dwars door een oud gebouw conform de hoogtecontouren van het landschap, zo is mij bevestigd door de ambtelijke organisatie. Een ander voorbeeld is de Norger-binnenring met tuinen en recreatiewoningen en het voormalige recreatiepark de Vluchtheuvel in diezelfde Norger-binnenring, de herontwikkeling ervan dreigt belemmert te worden door de ligging in de EHS. Wij willen voorstellen om met al dit soort grensgevallen in deze herziening af te rekenen en die alsnog mee te nemen in de verkleining van de EHS.
Dan houden we zowel een realistische en robuuste EHS over en krijgen burgers en ondernemers ook het robuuste agrarische gebied dat ze toegezegd is en worden economische ontwikkelingen niet in de knop gefnuikt. Want dat laatste kan toch niet de bedoeling zijn?

Ons laatste punt voorzitter:
4. Wat de fractie van de PVV graag wil vernemen van de gedeputeerde is in hoeverre er kosten gemoeid zijn voor de Provincie Drenthe aan de voorgestelde toevoegingen aan de EHS? Deze vraag stellen wij niet zomaar want er is gebleken dat de Provincie tot op heden een grootschalig aankoopprogramma had t.b.v. de EHS, namelijk:
5. Er is bij de laatste ambtelijke toelichting van de ILG gemeld dat er voor 42 miljoen aan EHS-aankopen niet gedekt worden door het Rijk zoals gedacht was maar door allerlei potjes afgedekt dienen te worden en daarin is o.a. nog een dekkingspost voorzien voor 11,3 miljoen aan EHS-gronden en gebouwen die in dit kader aangekocht zijn en verkocht dienen te worden, zo blijkt uit de opgemaakte afrekening van de Provincie. In hoeverre zijn déze gronden en gebouwen inmiddels in de nu voorliggende 9e Wijzigings Tranche POV uit de EHS verwijderd?

Tot zover onze inbreng Voorzitter

Opmerking: Deze vragen zijn in de eerste termijn door G.S. nog niet beantwoord, dit zal zeer binnenkort schriftelijk gebeuren. Deze beantwoording zal na ontvangst hieronder weergegeven worden. De 2e/3e termijn op dit onderwerp zal behandeld worden in de Statenvergadering van 26 juni 2013.

Bert Vorenkamp
Bijzonder Commissielid van de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) voor de PVV

Beantwoording van de vragen: onze vragen zijn NIET beantwoord door GS. Op de website van de provincie staat onder de PS-vergadering van 2013-06-26 als ingekomen stuk de bedoelde beantwoording in 1e termijn onder de titel 'Munniksma_18-6-2013_Memo_herijking_EHS'.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief