Hoofddoel van de Beekdalenvisie is zoveel mogelijk water bovenstrooms vastleggen; noodzakelijk vanwege de klimaatverandering waardoor grote wateroverlast zou ontstaan etc.
Voorzitter: allereerst: de PVV gelooft niet in de Menselijke Klimaatopwarmingshypothese die het uitgangspunt is in dit stuk.

Wat dat betreft zijn alle maatregelen overbodig. Maar goed het kan evnt. wel handig zijn in het kader van andere maatregelen zoals de Kader Richtlijn Water en het tegengaan van verdroging waardoor grondwaterpeil wegzakking dreigt te ontstaan. Ik wijs wat dit laatste betreft nogmaals op de Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening OostNL van sept. die bij de ingekomen stukken staat, zie pag. 2 links. Overigens is wat ze daar signaleren geheel in tegenspraak met de ons voorgehouden rampscenario's inzake toenemende zondvloeden in de winter wanneer er sprake zou zijn van opwarming van het klimaat. Is dat dan wel het geval? zou je je af moeten vragen denk ik? Heeft het KNMI het wel bij het rechte eind?, het zijn tenslotte broodetende weerprofeten. Toch?

Ten tweede: heel opvallend zijn de kaart op pag. 7 (11 el.) en de grote kaart op pag 16/17 (20/21 el) daar zijn de natuurgebieden, de EHS en de beekdalen op ingetekend. Als je dat bekijkt geloof je haast niet dat er nog agrarische bedrijven in Drenthe kunnen functioneren temeer daar die gebieden ook nog eens omgeven zijn met zones waarin nadere restricties en maatregelen opgelegd kunnen worden. En dat terwijl de export van zuivelproducten een van de grote motoren van Nederland is en in b.v. Beilen en Hoogeveen belangrijke zuivelproducerende en exporterende bedrijven staan die geheel afhankelijk zijn van de melkproducerende agrarische bedrijven om hun heen.
De schrik slaat je om het hart.
Daarom verzoeken we het volgende: dat boeren en buitenlui die getroffen gaan worden door ingrepen in hun bedrijfsvoeringsmogelijkheden en plannen vanwege uitvoeringsmaatregelen resp. regelgeving individueel worden geïnformeerd hierover en niet uit een advertentietje in een krant of blaadje of vanaf een websitepublicatie dit moeten vernemen; wat dan vaak achteraf of als het te laat is aan hun bekend wordt. Dit hebben we geleerd van de laatste EHS-wijziging.
Onze vraag aan de gedeputeerden: Zal de provincie hiervoor zorgdragen?

Voorzitter onze fractie wil erop wijzen, met het oog op het voorgaande, inzake het belang van onze melkveebedrijven in Drenthe, dat wat de fractie van de PVV betreft al die beekdalen of delen van beekdalen die nu nog hoofdzakelijk een agrarische bestemming hebben ook die bestemming blijven houden en niet omgezet dienen te worden naar natuur of wateropvanggebied ; want dat laatste kan zomaar een verkapte vorm van natuurvorming zijn.
Ziet de gedeputeerde dat ook zo?

Ingebracht door Bert Vorenkamp tijdens de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van 16 oktober 2013 bij behandeling van het 'Voorstel Beekdalenvisie 2030'  

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief