Voorzitter. Laat ik positief beginnen : in deze Actualisatie Omgevingsvisie staan zaken waar wij achter staan b.v. over het beperken van regelgeving, een perspectief van een bruisend Drenthe, bedrijvigheid als kernwaarde etc. Jammer genoeg wordt daar weinig inhoud aan gegeven.

Neem het toevoegen van de kernwaarde bedrijvigheid aan de kernkwaliteiten van de oorspronkelijke nota: dat doet je verwachten dat er een nieuwe geest door die nota waart.
Voorzitter! Niets van dat alles, het blijft een nota die bol staat van de natuur en het bevorderen van de natuur.
Hoe Drenthe daarmee bruisend gaat worden is ons helaas niet duidelijk.

Het hoogst haalbare doel is het vergroten van de biodiversiteit geworden. Dit is goed voor de natuur en de mens en zonder een grote biodiversiteit is er geen kwaliteit van leven. Maar ..
- Het is bijna niet voor te stellen dat mensen in een stedelijke omgeving toch heel plezierig leven en niet klagen over hun leefomgeving. Mogelijk is de diversiteit van mensen en activiteiten dusdanig groot dat het vergroten van de biodiversiteit niet gemist wordt als na te streven doel.
- De nota geeft aan dat er zoveel mogelijk natuur moet komen, natuur die naar het schijnt gered moet worden uit de werkzame handen van boeren.
- De Natura2000-gebieden en de EHS (Ecologische-Hoofd-Structuur) zijn de èchte natuur, en beide moeten blijkbaar waar het maar kan uitgebreid worden.
Dat Drenthe bruisend moet worden, daar zijn we het van harte mee eens, maar hoe dat moet binnen een groene context en binnen het groene geloof is niet alleen ongeloofwaardig, maar ook onrealistisch.
We missen een aanpak hoe de steden in Drenthe bruisende centra van economische activiteiten kunnen gaan worden en de boeren de ruimte krijgen om meer activiteiten te gaan ontplooien. Deze kunnen niet in de marge, pas nadat de natuur geregeld/gered is, ook nog de kans krijgen om uit te breiden, ja ze zullen moeten inleveren als het aan deze visie ligt zoals die voor 2040 voorzien is.
Bedrijvigheid wordt in deze visie met de kernkwaliteiten verweven:
Wij vrezen echter, dat dit geen economische ontwikkeling op gang zal brengen, maar dat de bedrijvigheid een ondergeschikte plaats zal innemen bij het ontwikkelen van Drenthe.
Werkgelegenheid en economische ontwikkeling kunnen niet eenvoudig door een overheid op gang gebracht worden, zij zijn het gevolg van activiteiten van ondernemers. Zij zijn echter nooit het resultaat van het ontwikkelen van de natuur.
Voorzitter. Deze actualisatie is aangekondigd als een beleidsarme actualisatie, en dat klopt als je alleen kijkt naar wat er direct in het huidig beleid veranderd.
Weinig? Dan moet je het opleggen van een nieuw vergunningssysteem aan waterschappen voor het aanleggen van drainage door agrariërs., een beperkte maatregel noemen. Dit wordt door de waterschappen als onhaalbaar getypeerd en zij zijn dus tegen. De provincie handhaaft echter in de Nota van beantwoording (op de ingezonden Visies) haar voornemen en gaat alleen daarover het gesprek met ze aan. De Waterschappen willen terecht niet verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de EHS zoals voorgesteld door de provincie in deze visie. Wij zijn het daar ook niet mee eens en het is ook strijdig met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het document (zie pagina 31).

Voorzitter, dan een ernstige zaak: die van Natuur vs. Agro-bedrijvigheid: wij constateren dus dat er steeds minder ruimte voorzien is voor de boeren om hun bedrijf uit te oefenen, een bedrijfstak die ...nog... belangrijk is voor Drenthe! Agrarische activiteiten hebben voor de productie van grondstoffen grond nodig en zeker als je stelt dat die activiteiten grondgebonden dienen te zijn! En dat laatste stelt de provincie Drenthe. Visie-inbrengers zijn hierover terecht gealarmeerd! En helemaal na lezing van de antwoorden in de Nota van beantwoording.

Dit blijkt uit het nieuwe kaartmateriaal gecombineerd met de antwoorden in de Nota van beantwoording. Met name de antwoorden over de uitbreiding van de EHS in de kaart Robuuste Natuur (kaart 5) geven aan dat dit het streven is voor het NNN/NND (Nationaal Natuur-Netwerk resp. Natuur-Netwerk Drenthe) voor 2040. (Gecombineerd met de Beekdalen die tot Provinciaal belang zijn verklaart, zie kaart 8 Oppervlaktewater, die ook dwars door zgn. Robuste Landbouwgebieden lopen, zelfs door Plus-gebieden, leidt dit tot ernstig verminderde toekomstperspectieven voor de agrarische bedrijven als dit doorgezet wordt).

Onze conclusie op basis van het kaartmateriaal gecombineerd met de toelichtingen uit de Nota van beantwoording is: dat wat in 2040 nog rest als oppervlak mogelijk in gebruik voor agrarische doeleinden is niet zo veel meer of op zijn minst zou dat wel eens zo kunnen zijn. Een tekort aan grondstoffen voor de agro-industrie is dus te voorzien.
Betekend dit zo meteen: wèg agro-industrieën als DOC-Hgv en weg DOMO-Beilen ? Dat zou zomaar kunnen. We weten dat er afgelopen jaar al een agro-industriële vestiging in Assen niet is doorgegaan wegens gebrek aan grondstoffen. Dat tekort is er dus eigenlijk al. Het Provinciale beleid heeft dus wel consequenties voor de werkgelegenheid, maar dat zijn niet de goede!
Ik heb het al eens eerder gezegd in deze commissie: de provincie kan geen banen scheppen maar wel vernietigen!

(Opmerking: zo liggen er voor zo'n 40-miljoen euro aan getekende offertes van installatie- en bouwbedrijven te wachten op de plank waar niets mee gedaan wordt vanwege het huidige Prov.vergunningenbeleid voor de melkveehouderij in Drenthe!)

Dit hele document is doortrokken van Natuur, Klimaatmaatregelen en Duurzaamheidsdenken nodig om het Klimaat te redden of de Klimaat-Apocalyps op te vangen. De provincie is door het Rijk verantwoordelijk gemaakt voor toezicht op de Natuur maar zij lijkt inmiddels een Natuurbeschermings-organisatie geworden of tenminste een verlengstuk ervan.

De PVV fractie is dus uiterst kritisch over de voorliggende nieuwe Drentse Omgevingsvisie, er staan teveel voornemens in die niet nodig zijn en onverstandig!

Dan over de ingebrachte visies en de Nota van Beantwoording. We hebben kennisgenomen van die ingebrachte visies en de PVV-fractie kan zich in veel van die visies heel goed inleven en ook mééleven!

Eén visie licht ik eruit, dat betreft het MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) verzoek voor deze nieuwe Omgevingsvisie onder hfdst 10.1 van Dhr. Kranz namens 527 burgers (pag.71 Nvb). Dat verzoek willen wij steunen gezien het opnemen van bedrijvigheid als kernwaarde en alle nieuwe beleidsvoornemens zoals het nieuwe vergunningsstelsel die de Waterschappen krijgen opgelegd.
Tot zover vrz.

Uitgesproken door Bert Vorenkamp tijdens de Commissie Omgevingsbeleid van 11 juni 2014 bij de behandeling in 1e termijn van de Actualisatie Provinciale Omgevingsvisie.

2 termijn: Vrz. er zijn vragen en opmerkingen gemaakt over het kaartmateriaal en ik wil de commissie Omgevingsbeleid daarom erop attenderen hoe sommige kaarten geïnterpreteerd moeten worden.
Neem kaart 5 het Robuuste Natuursysteem: dat omvat de perceelsgebonden EHS. Het is een uitbreiding erop maar het is niet bindend voor het huidige/staand beleid. Echter: uit de Nota van beantwoording blijkt dat die ingetekende uitbreiding wel degelijk een streven betreft: n.l. het streven tot uitbreiding door de opvolger van de EHS, het NNN/NND (Nationaal Natuur-Netwerk resp. Natuur-Netwerk Drenthe) tot 2040. Hier wordt dus wel degelijk een voornemen ingetekend die van betekenis is: niet voor de huidige maar voor de toekomstige bedrijfsvoering. Dat hoeven niet allemaal gebieden te zijn die in eigendom van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc. zijn, maar dat kan ook grond zijn in eigendom van derden (bv. agrariërs, overigens geldt dat ook voor de huidige EHS).
Daarom kondigen wij een motie aan voor de a.s. vergadering van Provinciale Staten om te voorkomen wat in het verleden is gebeurt: dat de status van gebieden veranderd (in EHS / Natuurnetwerk of andere beschermende status) geheel volgens de voorgeschreven wettelijke procedures en informatiewijzen, zoals tijdelijke ter inzage legging van nieuwe kaarten en plaatsing van advertenties, maar dat meerdere eigenaren van die percelen die dat betrof daar toch onkundig van bleven. Wat heel begrijpelijk is. (Deze motie zal een plus zetten op die procedures en de Provincie verplichten om perceeleigenaren en waar mogelijk grondgebruikers rechtstreeks tijdig schriftelijk te informeren over voornemens tot statuswijziging).

Uitgesproken door Bert Vorenkamp tijdens de Commissie Omgevingsbeleid van 11 juni 2014 bij de behandeling in 2e termijn van de Actualisatie Provinciale Omgevingsvisie.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief