Wegwijzer Landbouwvisie wijst verkeerde weg aan

We lezen in eerste instantie in de voorgelegde Landbouwvisie (De wegwizer voor de Landbouw van de Prov.Drenthe) een groot aantal zaken waarmee je het niet oneens kunt zijn en we horen in het voorwoord van de gedeputeerde dat hij trots is op de prestaties van de Nederlandse Landbouw. Die is qua export de 2e qua grootte in de wereld en daar mogen we .. Nee daar moeten we, vinden wij ook, echt trots op zijn gezien de omvang van ons kleine landje.
Verder lezend voorzitter, begrijpen we al snel dat we dit stuk bedoeld is als de Wortel van het beleid uit de beeldspraak van 'sturen met Wortel en Stok'. We begrijpen ook al snel dat deze wortel alleen bedoeld is voor de grondgebonden landbouw in Drenthe.

We lezen dat het doel is om de 'positie van de landbouw te versterken in Drenthe' [ep 9].
Als je dat combineert dan zou je verwachten dat in verband met de grondgebondenheid van de Drentse landbouw, en die grondgebondenheid wil men op zich ook versterken, dat de provincie dan de beschikbare hoeveelheid grond t.b.v. de landbouw in ieder geval niet bewust zal verminderen en zich bezint over mogelijke uitbreidingsmogelijkheden voor onze Drentse landbouw.

Het tegendeel blijkt uit de praktijk: ik noem een paar recente voorbeelden die iedereen in deze commissie wel voor ogen staan:

1e De polder de Onlanden waar grote arealen onttrokken zijn aan de melkveehouderij, deels zelfs onder water gezet. De boeren dachten aanvankelijk dat ze nog wat in agrarische zin aan het land in die Onlanden zouden hebben, maar dat bleek een fatale teleurstelling geworden in de praktijk.

2e Het Noordenveld in het gebied van het Dwingelerveld waar tot enige tijd geleden nog koeien en melkvee rondliep maar dat nu definitief tot natuur geworden is, de hele toplaag van het voormalige weidegebied is verwijderd en in de geluidswallen aan de A28 verwerkt.

3e Het gebied Oude Willem in het Drents-Friesche-Wold dat nu aan de beurt is om net als het Noordenveld in natuur veranderd te worden. Bericht uit de actuele commissiemail.
Het gaat in deze genoemde voorbeelden echt om grote arealen die onttrokken worden aan de landbouw en die wordt daar niet voor gecompenseerd in nieuwe gronden. Mocht dat wel zo zijn vernemen wij dat graag van de gedeputeerden.

In de ogen van de PVV-fractie bestaat het stuk grotendeels uit vrome woorden maar daar wordt juist als het om de belangen van de Landbouw gaat precies tegengesteld aan gehandeld!

Nog een paar voorbeelden die dit illustreren:
Men wil naar minder regelgeving blijkt in het stuk. Mooi! De PVV-fractie is het daarmee eens. Maar hoe vaak hebben we dat al gehoord? Concreet na 3 jaar beleid door dit college zou er eigenlijk een lijstje moeten zijn van inmiddels verminderde regels, maar dat lijstje is er niet want dat zou dan leeg zijn. En denk nu eens aan de vergunningverlening aan de melkveehouders waar deze commissie nu weer opnieuw bericht over heeft ontvangen waar je uit kunt concluderen dat de reeds verstrekte vergunningen vanaf 2004 weer op de helling staan, want er gaat weer teruggegrepen worden op een NB-wet van Dec. 2004. Er liggen voor 10-tallen miljoenen aan getekende opdrachten vanuit de melkveehouders in Drenthe voor het bedrijfsleven o.a. voor Drentse bouwbedrijven en installatiebedrijven waar niets mee gedaan kan worden vanwege provinciale regelgeving. Op die manier wordt het aantal arbeidsplaatsen in Drenthe niet groter maar kleiner.

Een anders soortig voorbeeld: Men geeft aan dat de Drentse landbouw naar kringlooplandbouw dient over te schakelen; maar de overheid geeft zelf het goede voorbeeld niet en laat de zuiveringsinstallaties van de Waterschappen het kostbare en op aarde zeldzame fosfaat definitief biologisch ongeschikt maken en haalt het zo uit de natuurlijke kringloop. [ipv. Struviet ervan te maken]

Wij als PVV zeggen tegen u GS: mooie woorden maar waar blijven de daden!

Maar wat dan eigenlijk wel belangrijk wordt gevonden staat in feite wel in het stuk maar wat verhult:Kijkt u eens kritisch naar par. 2 van 'Wat willen we bereiken?' (ep.11 2e regel van par.2): in het onderdeel 'maatschappelijk belang van de landbouw' staat voorop de functie natuur en wordt de voedselvoorziening niet eens genoemd. Ja economie, als laatste.

Ik zal het maar niet gaan hebben over de aangekondigde maatregelen i.v.m. de verkondigde Klimaatopwarmingshypothese, u kent inmiddels allen het afwijzende standpunt van de PVV hierover.
Onze indruk uit het voorliggende stuk is dat de Drentse agrarische ondernemers in toenemende mate de verantwoordelijkheid en de lasten krijgen voor natuur, landschap, biodiversiteit, ecosysteem, water, wateroverlast, droogte, duurzaamheid, hypothetische klimaatproblemen, etc.

We zijn ook nog even behoorlijk geschrokken, het lijkt erop dat Collectieven in de Landbouw weer ingevoerd worden, die zullen nl. voor bepaalde activiteiten bevoordeeld worden. In het Russisch heet die bedrijfsvorm Kolchozen en die waren geloof ik geen echt succes. De PVV fractie ziet dit begin van Collectivisatie in de Landbouw dan ook helemaal niet zitten.

 Duidelijk mag zijn dat de PVV-fractie het niet eens is met het voorliggende concept en wij hebben grote twijfel of er iets terecht gaat komen van de aangekondigde positieve en versterkende effecten op de Drentse Landbouw, Drentse economie en Drentse werkgelegenheid.

 Ingebracht door Bert Vorenkamp tijdens de behandeling van de Landbouwvisie, "Wegwijzer voor de Landbouw" in de commisse Omgevingsbeleid van 3 september 2014.

 Commentaar op de behandeling in de commissie: In eerste termijn waren de meeste partijen uiterst kritisch over dit statenstuk (de nieuwe Landbouwvisie). De behandeling in 2e termijn van dit Statenstuk was opmerkelijk, of beter wel "stuitend" te noemen. Nadat de Gedeputeerde Dhr. R.Munniksma zich gedistantieerd had van dit door hem ingebrachte Statenstuk, na alle forse kritiek, maar nadat hij toch maar in 1e termijn de toezegging gedaan had een paar leuke voorbeelden als aanhangsel toe te voegen en deze visie daarna opnieuw voor te leggen, gingen dezelfde 'kritische' partijen (exclusief de PVV) gewoon weer overstag. Nota Bene !!