In de commissie omgevingsbeleid van 11 juni is duidelijk gemaakt waarom de PVV-fractie zeer kritisch staat t.o.v. deze Actualisatie, al wil ik niet onvermeld laten (dat heb ik toen ook niet gedaan) dat wij vinden dat er ook hele goede dingen in staan zoals beperken.van de regelgeving, een perspectief van een bruisend Drenthe, bedrijvigheid als kernwaarde, etc.!
Neem nu het laatste: we zijn blij dat 'Bedrijvigheid als kernwaarde' opgenomen is, daar staan wij achter, dat is ook nieuw maar dat heeft de geest van deze visie helaas niet veranderd. De visie blijft vol en bol van natuur en verdere expansie van de natuur. Maar hoe Drenthe daarmee bruisend gaat worden is ons niet duidelijk, niet binnen een groene context en binnen het groene geloof. Wij vinden dat ongeloofwaardig en onrealistisch.

Wij zouden graag een aanpak zien waarin de 5 steden in Drenthe bruisende centra van economische activiteiten kunnen worden en de boeren meer de ruimte krijgen voor hun activiteiten. Deze komen echter steeds meer in de verdrukking bij het redden van de natuur, de biodiversiteit, het redden van het klimaat en omdat dat niet lukt bij het opvangen van de klimaat-apocalyps.
Wij vrezen dat het verweven van Bedrijvigheid met de kernkwaliteiten gaat leiden tot ondergeschiktheid van ervan bij de verdere ontwikkeling van Drenthe. Voor bedrijvigheid heb je ondernemers en ondernemingen nodig en niet het ontwikkelen van de natuur.
In de comm.OGB ben ik reeds uitgebreid ingegaan op het bijgaande kaartmateriaal. Ik kreeg de indruk tijdens de comm.OGB dat de omvang van de Drentse Natuur door sommigen nogal onderschat werd, vandaar het volgende: de EHS is in Drenthe momenteel bijna 666 km2 groot en dat betekend 25% van de totale bruto oppervlakte van Drenthe (bruto totaal 2680 km2), hij gaat naar 700 km2 en dat is 26% van de totale oppervlakte. En die 25-26% betreft alleen ook nog maar het formele deel natuur.
Kaart 5 het Robuuste natuursysteem is nog weer omvangrijker dan de nu voorziene EHS. Het doel is dus de natuur vanaf 2020 of eerder verder te vergroten in de vorm van het NNN (Nat.NatuurNetwerk); ook in de beekdalen gaat de natuur versterkt worden en worden daar beperkingen in grondgebruik opgelegd.
In het verleden is het opnemen van kavels in een gebied met bedrijfsbeperkende status, zoals de EHS, gebeurt zonder de eigenaren en gebruikers rechtstreeks te informeren. Dat heeft tot grote verontwaardiging en gevoelens van onrecht geleid bij een aantal betrokkenen.
- Daarom komen wij met een motie die dit probeert te voorkomen. 
Kaart 5 het Robuuste Natuurnetwerk is volgens de schriftelijke aanvulling van 25 juni gebaseerd op de visiekaart van 2010, maar dat was wel in een heel andere tijd waarin de Provincie financieel gezien veel ruimer in haar jasje zat dan momenteel. Is het wel verantwoord om zomaar weer door te gaan alsof er niets veranderd is? Wij denken van niet.
- Daarom komen we met een amendement waarin we voorstellen om kaart 5 het Robuuste Natuursysteem eerst aan grondige discussie te onderwerpen en deze daarom nu niet vast te stellen.
Willen we de totale toekomstige omvang van de Natuur in Drenthe inschatten dan dienen we bij kaart 5 van het Robuuste Natuursysteem de Natuurdoeltypenkaart, de Natuurbeheerplankaart en de beekdalen (dat is de kaart Oppervlaktewater) er bij te betrekken. Dan zie we duidelijk dat er steeds minder ruime over zal zijn voor de boeren en komen we in de problemen met onze agro-bedrijvigheid, de 2e bedrijfstak qua werkgelegenheid hier. Voor Agro-productie zijn nu eenmaal agro-grondstoffen nodig. En omdat de boeren nu grondgebonden dienen te zijn (ook provinciaal beleid!) kunnen ze niet zonder grond! Visie inbrengers zijn terecht gealarmeerd en de antwoorden in de Nota van Beantwoording stellen ons ook helemaal niet gerust.
Ik heb het ook al in de comm.OGB gezegd: ook als je kijkt naar allerlei duurzaamheids en klimaatmaatregelen, lijkt met deze omgevingsvisie de Provincie wel een Natuurbeschermingsorganisatie geworden te zijn of tenminste een verlengstuk ervan.
Ik herhaal hier ook nog eens: de provincie kan géén banen scheppen maar wèl banen vernietigen!
Daarom stellen wij de volgende vraag aan de gedeputeerden in het verlengde van een ingebrachte visie, die van Dhr. Kranz namens 527 burgers onder par. 10.1 van de Nota van Beantwoording:
  Volgens de fractie van de PVV zou een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse op zijn plaats zijn inzake deze gehele omgevingsvisie. Kunt u zich daar in vinden? Zo nee, waarom niet?
Wij denken n.l. dat zo'n MKBA negatief zal uitpakken voor Drenthe.

Een laatste vraag over het Transferium De Punt: wij zijn niet tegen transferia en ook niet op voorhand tegen Transferium De Punt. In deze omgevingsvisie wordt de Provinciale wenselijkheid ervan op pagina 90 al vastgelegd. Maar wij willen wel graag eerst de informatie die ons is toegezegd over Nut en Noodzaak evalueren om tot een goede afweging te komen!
  Is het vastleggen van dit Transferium in de omgevingsvisie niet voorbarig?
We houden een amendement achter de hand maar wachten het antwoord van de gedeputeerde af.
Afsluitend: u begrijpt dat wij ernstige bedenkingen hebben en uiterst kritisch zijn over deze actualisatie.

Ingeracht door PVV-statenlid Bert Vorenkamp bij de behandeling van de Actualisatie Omgevingsvisie 2014 tijdens de Provinciale Statenvergadering van 2-juli-2014

 De PVV-fractie heeft tegen deze Actualisatie van de Drentse Omgevingsvisie gestemd. De overige fractie waren voor.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief