Nota Stikstofbeleid drama voor melkveehouderij in Drenthe

De situatie is nu dus zo dat de provincie heeft aangekondigd dat de vergunningverlening in het kader van het Groenmanifest wordt stopgezet en dat alle onder dit regime verleende vergunningen waartegen bezwaar is aangetekend opgeschort zijn, alleen die laatste categorie betreft al 50 vergunningen (cat. D in de tabellen). Er wordt nu terug gevallen op de Natuurbeschermingswet. Vraag aan GS: er zijn nogal wat versies van deze wet geweest in de afgelopen jaren. Dat geeft weer allerlei onzekerheden voor de betrokken bedrijven. Hoe wordt b.v. het jaartal van de betrokken wet dat van toepassing is in individuele gevallen bepaald? 
Voorts, voorzitter, willen wij er op wijzen dat we laatst de Landbouwvisie behandeld hebben waarin gestreefd zou worden naar een bloeiend agrarisch bedrijfsleven en waarop Gedeputeerde Munniksma terecht geweldig trots is. Maar hoe verhoud zich de hier voorliggende aankondiging met dat streven? Zeer vragenswaardig voorzitter !!!! De PVV-fractie is dan ook benieuwd of en wat geantwoord wordt.

De onderbouwing van de VVD spreekt over 40-50 miljoen aan opgehouden opdrachten voor het bedrijfsleven hier, bouwbedrijven, installatiebedrijven etc. Dus niet alleen de boeren worden door dit beleid economisch gefnuikt!! Het gaat hier wel om bedrijfstakken die het economisch zwaar hebben momenteel!! De Provincie zou hier dus wat kunnen betekenen en verschil kunnen maken!.

Voorzitter, ik wil nu allereerst de collega's hier herinneren voor zover nodig aan de zeer recente informatie in de media van zaterdag 11 oktober op Eenvandaag, onder de titel "Rekenmodel Ammoniak klopt niet" (die uitzending is terug te vinden op 'Uitzending gemist').

In dit programma worden de uitkomsten van de Wageningen Universiteit onder de aandacht gebracht inzake het enorme verschil tussen het rekenmodel van het Rijk en de veldmetingen van het RIVM. Het rekenmodel van het Rijk gaat er van uit dat het agrarisch bedrijfsleven in hoge mate verantwoordelijk is voor de optredende verzuring en stikstofverrijking door met name ammoniak in de natuur en heeft berekend dat inmiddels door het grote pakket aan maatregelen dat de boeren is opgelegd de stikstofbelasting met 70% zou zijn verminderd. Het RIVM mat in de praktijk aanvankelijk heel weinig effect en recent wordt helemaal geen effect meer gemeten van al deze maatregelen. Maatregelen die de boeren vermogens aan investeringen hebben gekost en dus onze economie geschaad hebben! Dit was allemaal al lang bekend maar het is al die tijd goed verstopt geweest in allerlei volumineuze rapportage. Blijkbaar word de EU-strategie hier gevolgd als het gaat om kritische informatie die niet in het Politiek Correcte straatje past. In het programma werd dan ook aangekondigd dat individuele boeren en ook landbouworganisaties denken aan het indienen van forse schadeclaims. En blijkbaar is er minimaal iets aan de hand met het uitgangspunt dat de landbouw de primaire veroorzaker is van de stikstofverrijking in de natuur.
Dit heeft alles te maken met waar we hier mee bezig zijn voorzitter en de vraag die ons wordt voorgesteld door de VVD om te komen tot formulering van een werkzaam vergunningbeleid voor de melkveehouderij.
Daar wilde PVV graag aan meewerken en we stellen zelf voor om alle regelgeving op dit gebied in de ruimste zin des woords te interpreteren en maximaal van de provinciale bevoegdheden gebruik te maken om in het belang van onze economie de werking en effecten van onzinnige regelgeving te minimaliseren. Daar liggen volgens ons grote kansen: in andere landen van de EU wordt met allerlei regelgeving ook op een heel andere manier omgesprongen dan dat wij dat in Nederland doen! Let wel ik heb het over bewezen onzinnige regelgeving voorzitter en niet over wetgeving en regelgeving in het algemeen. W.v.A.! Wij vinden de mededeling van de Provincie over terugval in de oude NB-wet qua gewenst beleid ontoereikend en we hebben uit de praktijk al e.a. gehoord hoe dat inmiddels uitpakt: dat gaat veel stagnatie opleveren en zal zeker niet bijdragen aan een bloeiende agrarische sector in Drenthe die we toch met zijn allen hier willen.

Uitgesproken door PVV-Statenlid Bert Vorenkamp tijdens de behandeling van de nota Intrekking Beleidskader Stikstof 2.0 tijdens de Commissie Omgevingsbeleid van 22-10-2014.

In de reacties van de andere partijen werd alleen maar ingegaan op de actuele stand van zaken en werd geen fundamentele discussie aangegaan over het ingezette beleid of over de consequenties ervan.