Asielzoekers leggen groter beslag op recreatiewoningen dan Permanente Bewoning

Dit lijkt ons grotendeels een goede notitie en we zijn er blij mee dat in de komende Actualisatie van de Omgevingsverordening opgeschoven wordt naar de realiteit en meer speelruimte geboden zal worden aan de Drentse gemeenten, onder condities dat wel, om persoons- en objectgebonden beschikkingen af te geven voor permanente bewoning of semi-permanente-bewoning. Wel dient de formulering van de voorwaarde van 'het aansluitend zijn bij de kernbebouwing' zo te worden dat daar door de gemeenten met goede reden van afgeweken moet kunnen worden.

De term objectgebonden beschikking interpreteren we ook als een mogelijke beschikking voor een park zelf, het park is dan het object. Vraag: Interpreteren we dit correct?

We zijn net als andere partijen hier laatst op bezoek geweest in recreatiepark Nuilerveld en het lijkt ons dat de parkvereniging daar samen met de gemeente Hoogeveen tot een goed plan van aanpak kan komen om praktijk en regelgeving beter overeen te laten stemmen zonder dat de natuur of recreatieve capaciteit daar schade van lijdt. Een goed v.b. van een mogelijke objectgebonden beschikking.
Waar wij absoluut geen heil in zien is de laatst genoemde optie om natuurcompensatiegeld te gaan gebruiken om verouderde recreatieparken op te kopen. Wij verzoeken nadrukkelijk om deze alinea te schrappen uit deze notitie. (opmerking: de PVV ziet liever dat dan geïnvesteerd wordt in het upgraden van zo'n park).

Maar wij als PVV-fractie hebben nog wel een paar kritische vragen over Permanent resp. Semi-permanent ander oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen. Waar de provincie zeer aan hecht is aan handhaving van de Provinciale capaciteit van recreatiewoningen. De PVV is het daar mee eens: voor Drenthe is het toerisme een hoofdbedrijfstak en verblijfsrecreatie maakt daar het hoofdbestanddeel van uit: zeer belangrijk voor ons als het gaat om onze economie en werkgelegenheid. Toeristen, dat is bekend, besteden veel geld aan verblijf en vermaak.
We hebben met zijn allen kunnen lezen dat aan deze capaciteit aan recreatiewoningen nu op grote schaal onttrekking plaats vindt op een schaal die heel wat groter is dan door de huidige permanente bewoning, en wel doordat het COA het overgrote deel van de asielstroom naar het noordoosten stuurt en op grote schaal hele recreatieparken volzet met asielzoekers. Wat heeft dit op middellange termijn te betekenen voor het toeristische bedrijfsleven in Drenthe? Per saldo niet veel goeds lijkt ons. Wij willen graag antwoord.
Maar er zijn nog andere effecten te verwachten: we weten allemaal dat asielzoekers in de praktijk bijna allemaal blijven, linksom via illegaliteit en generaal pardon of rechtsom op reguliere wijze. Ze krijgen in ieder geval op enige schaal een verblijfsvergunning en dan zijn de gemeenten verplicht om deze mensen met voorrang in een huurwoning te plaatsen en de Provincie dient daar op toe te zien. Nu hebben we zelf als PVV een tijdje geleden een onderzoek verricht naar de gemiddelde duur van de wachtlijsten bij de Drentse woningcorporaties. Die is voor een autochtoon die voor zijn werk naar of binnen Drenthe moet verhuizen gemiddeld 1.5 jaar. (Opmerking: inmiddels is dit hoger, b.v. in Assen is dit momenteel p.m 3 jaar!)
Vragen van de PVV-fractie: wat betekend de huidige plaatsing van asielzoekers in het Noord-Oosten en in Drenthe op termijn voor de autochtone Nederlander die een huurwoning nodig heeft?? Dwz. voor zijn gemiddelde wachttijd voordat hij een woning kan betrekken? Komt die bij continuerende instroom ├╝berhaupt nog wel in aanmerking voor een huurwoning? En wat betekend dit voor de belasting van de scholen in onze regio binnenkort? Kunnen die dat aan? We hebben n.l. al problemen met taalachterstand in Drenthe. De PVV maakt zich dan ook grote zorgen. (Opmerking: de PVV is voor opvang in de regio!! En niet in het dichtst bevolkte land van Europa).
Maakt GS zich ook zorgen? Zo ja hoe vertaald zich dat? Zo nee, waarom niet? Wij zijn benieuwd of en welk antwoord we krijgen.

Uitgesproken door PVV-Statenlid Bert Vorenkamp bij de behandeling van de Notitie Permanente Bewoning Recreatiewoningen tijdens de Commissie Omgevingsbeleid van 22-10-2014.

Er is geen antwoord gegeven op onze vragen en er is niet door GS en niet door de andere partijen ingegaan op onze vragen en zorgen over de gevolgen van de huidige asielstroom naar Drenthe.