Luchtfietserij in Koersdocument

De PVV-fractie is het eens met de aangegeven richtingsverandering in dit Koersdocument Revisie Omgevingsvisie. In het kort: ‘Ja mits’ als sturend principe in plaats van ‘Nee tenzij’ en meer ruimte voor economische ontwikkelingen i.p.v. een steeds uitbreidende natuur hier. Dus in grote lijnen akkoord.

We waren blij in de commissie Omgevingsbeleid met de zinssnede inzake de Energielandschappen dat “energie initiatieven gerealiseerd kunnen worden mits ruimtelijk ingepast en maatschappelijk geaccepteerd”! We vroegen ons wel af of zaken voor b.v. windturbineparken er met de gereviseerde Omgevingsvisie toekomstig anders en beter zullen gaan lopen? Het antwoord van de gedeputeerde heeft ons niet erg gerustgesteld aangezien de gedeputeerde van mening is dat als de gemeente instemt voldaan is aan deze vereiste van maatschappelijke acceptatie. De PVV-fractie is van mening dat dit een eerste stap is daarin maar dat ook de instemming vereist dient te worden van de meerderheid van de direct omwonenden bij zulke zware ingrepen in hun directe fysieke leefomgeving. En dat tevens wel iets vermeld zou mogen worden over vergoeding van de planschade voor de direct betrokkenen.

Dan over de 3 speerpunten: wij hebben aangegeven dat er naast de 3 genoemde speerpunten een 4e speerpunt benoemd zou dienen te worden: nl. Agribusiness. Dat is n.l. de 1e economische sector en staat met 75% meer werkgelegenheid ruim vóór de vrijetijdseconomie. Jammer dan ook dat de par. Robuuste Landbouw (par. 2.2.9 pag. 33d/29) meer problemen benoemd dan kansen ziet en dat er geen echte ambities neergezet worden en ook geen concrete middelen opgegeven zoals wél voor de vrijetijdseconomie gedaan wordt. Wel staat er dat we deze sector voldoende ontwikkelingsmogelijkheden willen geven om haar positie op de Europese en wereldmarkt te versterken. Maar hoe we dat willen doen blijft duister ook gezien de opsomming van problemen die daarna volgt.

Nu de voor de PVV-fractie echt problematische zaken in dit voorstel:

Bij de UNESCO-wereld-erfgoed plannen voor Veenhuizen en Frederiksoord is de gedeputeerde niet van plan om de door ons gevraagde voorwaarde van “maatschappelijke acceptatie” toe te voegen. Jammer.

Vervolgens: over de klimaat-alarmistische uitgangspunten en eisen die gesteld worden in zowel het koersdocument als het plan-MER-advies. In de commissie Omgevingsbeleid hebben wij daarover gesteld: niet nodig, gevaarlijk voor de economie en luchtfietserij als het gaat om de doelstelling voor 2050, n.l. de volledige CO2-neutraleit van Drenthe. En dat licht ik nu toe.

Het begon zo mooi met die ambitie voor Duurzame energievoorziening (par. 2.2.5): “Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening ...” maar strijdig met wat daar achter staat n.l. “met beperkte uitstoot van broeikasgassen”. ‘Waar ligt de prioriteit?’ hebben wij gevraagd en de gedeputeerde was heel duidelijk in zijn antwoord: die ligt helaas niet bij die betrouwbare en betaalbare energievoorziening maar bij de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Mocht het eerste als voorwaarde opgenomen worden zouden wij in kunnen stemmen met dit onderdeel.

Over deze klimaat-alarmistische uitgangspunten het volgende:

Die uitgangspunten zijn: niet nodig want: ook als je van mening bent dat b.v. in verband met de eindigheid van minerale gas en olievoorraden overschakelen op duurzame energie op termijn nodig is hoeft dit niet allemaal op stel en sprong te gebeuren. We kunnen en dienen de tijd te nemen om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen en kunnen op korte termijn daarvoor grotendeels nog de fossiele brandstoffen inzetten, en op middellange termijn schone kernenergiecentrales zoals die op Thorium ontwikkelen.


Die uitgangspunten zijn: Gevaarlijk voor de economie want: de laatste energiebronnen die ik noemde zijn goedkoop en betrouwbaar, overigens produceren die Thoriumkerncentrales ook geen CO2. Maar de duurzame energiebronnen hebben nog grote problemen i.v.m. de productie/toelevering maar ook met de stabiliteit van ons huidige elektriciteitsnet of het praktisch volledig ontbreken van infrastructuur zoals voor voorgestelde energiedragers als waterstof. Stabiliteit is heel belangrijk: bij een blackout van het hele elektriciteitsnet van West-Europa zoals in de afgelopen jaren zeker in ieder geval al bijna 2x plaatsvond veroorzaakt door overbelasting van het net door overproductie van windenergie in gidsland Duitsland loopt de schade al gouw in de vele miljarden per land en per dag.

Die uitgangspunten zijn: Luchtfietserij want: dat gaan we niet halen of het wordt onbetaalbaar. Als het in Duitsland nu al niet gelukt is met mega-investeringen in zonne- en windenergie om de CO2-productie terug te dringen dan gaat het ons in Drenthe wél lukken? Overigens ziet de Duitse bevolking per maand al p.m. gemiddeld 200 euro extra op de energierekening, maar als nu ook alle auto’s vrachtwagens, hoogovens en alle industrie duurzaam gaan worden? Alle huizen van eigen woningbezitters en huurders energieneutraal moeten worden? Wie gaat dat betalen? Dat lijkt onbetaalbaar te worden .... Dat antwoord hebben we trouwens gehoord op de dag van de opening van de Drentse Ambassade in Den Haag vorige week tijdens de sessie Duurzame Economie: toen werd ons door de laatste spreker verteld dat de honderden miljarden die nodig zijn voor deze transitie betaald moeten worden door solidariteit. Iets wat sommige partijen hier ongetwijfeld blij doet worden, want voor hen geldt: “Nivelleren is een feest”. Gaan we Venezuela qua economie achterna?

Dan over de redelijkheid: mag je instemming hiermee van Statenleden vragen? Als Statenleden dienen we toch afrekenbaar te zijn op resultaten? We dienen toch te vragen, ja te eisen van GS dat zaken zoveel mogelijk verifieerbaar als het even kan kwantificeerbaar zijn? Daar voldoet dit hele stelsel van klimaat-alarmistische uitgangspunten niet aan: de staatssecretaris van EZ (Mvr. Dijksma van de PvdA) heeft becijfert dat het hele Nederlandse programma voor duurzaamheid dat 25% duurzame energie in 2020 ten doel heeft slechts 0,000045 °C (45 miljoenste graad) minder temperatuurstijging zal opleveren, zoals berekend volgens het model van het IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change van de VN). Hetgeen zeer ruim ligt binnen de onzekerheid van de klimaattemperatuur-bepaling überhaupt! Vraag aan u allen: is het verantwoord als PS-leden om hieraan mee te werken als het doel een onmeetbaar gering resultaat oplevert? En dan ga ik er nog van uit dat het model van het IPCC correct zou zijn hetgeen zeker niet onbetwist is.

De fractie van de PVV stemt hiermee niet in.

Uitgesproken door Bert Vorenkamp tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 27 sept. 2017 bij de behandeling van het Koersdocument Revisie Omgevingsvisie.

De gedeputeerde (T. Stelpstra) wees er op dat er zijns inziens sprake is van een geloofsstrijd. Onze repliek was: er is inderdaad sprake van een klimaat-alarmistisch geloof.

Stemmingsuitslag: PVV-fractie tegen, alle overige fracties voor.

BertV 2013 smal