Windenergie in gewijzigde opzet Drentse Energie Organisatie!

De PVV-fractie in Drenthe wilde d.m.v. onderstaand amendement bij de wijziging van de statuten van de provinciale Drentse Energie Organisatie (DEO) windenergie als mogelijk investeringstype onmogelijk maken. Dat is afgewezen door alle andere partijen in de Drentse Staten

Dit terwijl windenergie geen realistische optie is voor de DEO om daarin te investeren, omdat het benodigde kapitaalbeslag daarvoor veel te groot is. De DEO houdt zich meer bezig met isolatie-projecten en zonnepanelen. Geen van de andere partijen heeft een reden opgegeven waarom windenergie gehandhaafd dient te blijven als leningsmogelijkheid voor de DEO.

Behandeld door Bert Vorenkamp tijdens PS van 6 juni 2018 bij de behandeling van Statenstuk 2018–836
Drentse Energie Organisatie. Voor het amendement: de PVV, tegen: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, SL, 50+

Omdat windenergie gehandhaafd bleef, heeft vervolgens bij de stemming over de staturenwijziging van de DEO de PVV als enige partij tegen gestemd.

Amendement statenstuk 2018 – 836 (Drentse Energie Organisatie)

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 6 juni 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 836, Drentse Energie Organisatie,

Constaterende dat

- Windenergie in Drenthe een controversiële wijze van opwekking geworden is
- De middelen van de Drentse Energie Organisatie eerder gevraagd worden voor de overige hernieuwbare energiebronnen (anders dan windenergie) die anders minder kans van slagen hebben

 BESLUITEN:

Het ontwerpbesluit, besluit 8.
“kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het bestuur van de DEO tot wijziging van de statuten voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, wijzigingen in het investeringsreglement en in het financieringsstatuut;”

te wijzigen in

“kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het bestuur van de DEO tot wijziging van de statuten voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, wijzigingen in het investeringsreglement en in het financieringsstatuut; met uitzondering van het gebruik van windenergie zoals genoemd in het investeringsreglement en de daarbij behorende bijlage.”

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten