De PVV-fractie vindt het uitermate merkwaardig dat er geen enkele burger aan tafel zit bij de Klimaattafelgesprekken die grote gevolgen zullen hebben voor alle inwoners, voor hun omgeving, directe leefomgeving, milieu, economie enz. en gaat daarom in de Statenvergadering van Dec. 2018 een motie indienen van dezelfde strekking maar dan gericht op de nog te ontwikkelen Regionale Energie Strategie voor Drenthe:

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen

Constaterende:
- dat voor het Klimaatoverleg zijn uitgenodigd actiegroepen als Greenpeace, Milieudefensie, Jonge Klimaatbeweging, belangenverenigingen als FNV, CNV, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Bovag, bedrijven als Shell, RWE, Triodos, RAI, NS alsmede de Rijksoverheid en publiekrechtelijke- en politieke organen als TNO, VNG, IPO en Unie van Waterschappen
- dat alleen de einduitkomsten van het besloten beraad aan de Klimaattafels bekend worden gemaakt
- dat in de eerste ronde van de Klimaattafels géén burgers hebben meegekeken bij de gesprekken, informatie-uitwisseling en afspraken die gemaakt werden
- dat in de huidige tweede ronde van de Klimaattafels dit weer het geval is
- dat het Klimaatoverleg zodoende wordt gevoerd over de hoofden van de burgers heen
- dat mensen in toenemende mate hun vertrouwen verliezen in overheid, bestuur en politiek
- en dat de hierboven opgesomde werkwijze van het Klimaatoverleg niet bijdraagt aan vertrouwensverbetering van onze burgers

overwegende:
- dat vertrouwensverlies mede veroorzaakt wordt omdat de inwoners van ons land in onvoldoende mate worden meegenomen in de ontwikkeling van o.a. ruimtelijke en economische plannen
- dat de uitkomsten van het Klimaatoverleg een enorme ruimtelijke impact zal hebben op heel Nederland zowel op land als op binnenwater en zee
- dat deze ruimtelijk in te passen voor klimaat en energieopwekking te voorziene installaties ook milieu- en gezondheidseffecten ten gevolge kunnen hebben voor de omgeving alsmede planschade kunnen veroorzaken
- dat de uitkomsten van het Klimaatoverleg ook een enorme economische en maatschappelijke impact zal hebben voor Nederland en haar inwoners
- dat de Nederlandse overheid conform de Wet uitvoering verdrag van Aarhus in gegaan vanaf 14-2-2005 betreffend het op 25 juni 1998 te Aarhus tot stand gekomen “Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden” de plicht op zich heeft genomen van “Actieve Openbaarheid” inhoudende “uit eigen beweging, informatie over het beleid te verschaffen, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering”, en het bestuursorgaan moet dit doen “zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering” waaronder ook “voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de onder a) waar onder ‘nationale, regionale of lokale wetgeving inzake of in verband met het milieu’ en b) ‘beleidsmaatregelen, plannen en programma’s in verband met het milieu’ genoemde onderwerpen indien die door overheidsinstanties zijn opgesteld, of in elektronische vorm worden beheerd;”
- dat zodoende de betrokken overheid verplicht is alle betrokkenen, in dit geval alle inwoners en bedrijven van Nederland, in een zo vroeg mogelijk stadium actief te betrekken bij en te informeren over de planontwikkeling van het Klimaatoverleg

en van mening zijnde
- dat informeren van de burgers over de gang van zaken aan de Klimaattafels belangrijk zal zijn ter voorkoming en/of vermindering van ongenoegens in de samenleving over de voorgestelde noodzakelijkheden, doelen en maatregelen uit het Klimaatoverleg

Verzoeken GS:
om zorg te dragen resp. aan te dringen bij de minister van Economische Zaken dat bij de lopende 2e-ronde van de Klimaattafels tenminste één onafhankelijke burger bij iedere klimaattafel aanwezig zal zijn die openbaar verslag zal doen van de bevindingen, bijzonderheden, de belangrijkste uitwisselingen en mogelijke uitruilen etc. bij iedere Klimaattafel en dat in voor iedereen begrijpelijke taal en gaan over tot de orde van de dag.
de fractie van de PVV Drenthe

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief