Brief van Actiecomite Genoch is Genoch Frl. van d.d. 17 juli 2018

Onderbouwing agendapunt
Betreft agendering van: Brief van Actiecomite Genóch=Genóch Frl. van d.d. 17 juli 2018

Geagendeerd door
PVV

Vergadering
Statencommissie OGB

Motivatie voor agendering
In deze brief wordt kenbaar gemaakt dat burgers van Nederland niet betrokken waren bij de Klimaattafels in het Klimaatberaad die in de eerste helft van dit jaar georganiseerd zijn en in juli 2018 geresulteerd hebben in het “Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord”. Terecht wijzen de schrijvers van deze brief op het gegeven dat de burgers van Nederland niet betrokken zijn bij ook maar één van de Klimaattafelgesprekken.

Aan de Klimaattafels hebben gezeten: actiegroepen zoals Greenpeace, Jonge Klimaatbeweging, belangenverenigingen als CNV, FNV, MKB-Nederland en VNO/NCW en overheidsorganisaties als VNG, Unie van Waterschappen en het IPO. Waarbij IPO en VNG eigenlijk de bewoners die ze representeren zouden moeten meenemen en vertegenwoordigen in wat er ontwikkeld wordt.

Burgers is bij de Klimaattafels géén direct kijkje in de keukens gegund op het moment dat er voostellen werden klaargestoomd aan deze tafels. Dat had wél gekund als er tenminste één burger aan elke tafel had gezeten om verslag te doen van wat er zich zoal ontvouwde aan die tafel.

Dan kunnen burgers ook geen gefundeerd Burgerverslag doen van proces, werkwijze, inbreng van de deelnemers, hoe en waarom de uitkomsten zo zijn geworden zoals ze voorgelegd worden en welke belangen evnt. uitgewisseld zijn. Het overleg is zodoende verworden tot achterkamertjes-overleg en ontbeert de transparantie die wél mogelijk was. Iets waar de burgers tegenwoordig steeds meer argwaan tegen ontwikkelen en wat vermoedelijk zal leiden tot verhoogde tegenstand tegen wat daar bedisseld is voor ons burgers.

De inwoners van Pesse/Hoogeveen b.v. hebben van de VNG en van de gemeente ook géén informatie gehad over deze Energietransitie-planontwikkeling. Dat geld ook voor de Revisie Omgevingsvisie 2018: de publieksfolder van de Provincie Drenthe hebben inwoners niet in de brievenbus gehad. Deze belichtte alleen op positieve wijze de verandering van zijn omgeving en gaf geen inzicht over de grootschaligheid ervan noch over wat er van de inwoners mogelijk allemaal verlangd gaat worden.

Visie van de fractie

De PVV-fractie denkt dat bij de ontwikkeling van de Klimaatberaad-voorstellen niet voldaan wordt aan de wettelijke regelgeving m.b.t. het in voldoende mate meenemen van de bevolking in veranderingen in de regelgeving m.b.t. hun leefomgeving waar het milieuaangelegenheden betreft. Zoals deze b.v. gevraagd worden in BWBV het “Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25-06-1998” (zie wetten.overheid.nl en zie met name het gestelde onder art. 6, 7 en 8 van dit verdrag).

Datzelfde vindt de PVV-fractie ook bijzonder vragenswaardig waar het gaat om voornoemde publieksfolder Revisie Omgevingsvisie 2018 en de verspreiding ervan onder de Drentse inwoners: die had huis aan huis verspreid moeten worden.

Voorstellen:

1. De PVV-fractie vindt dat de Energietransitie die het Klimaatberaad onderhanden heeft een dusdanige omvang heeft en een dusdanig grote impact zal hebben op economie en leefomgeving van alle inwoners van Nederland dat het IPO er voor moét zorgen dat in het vervolg van het proces tenminste één onafhankelijke burger aan iedere tafel en bij ieder overleg aanwezig dient te zijn om openbaar verslag te doen van hun bevindingen en dat in voor iedereen begrijpelijke taal (niet alleen notulen). Het is toch gewoon onbestaanbaar dat een paar belangengroepen en actiegroepen samen met een aantal overheidsbeambten om de tafel zit om heel Nederland qua economie en leefmilieu te veranderen. Dat kan en moet anders!

2. M.b.t. de publieksfolder/flyer over de Revisie Omgevingsvisie is onze fractie van mening dat de Drentse gemeenten niét het voorbeeld van de provincie dienen te volgen maar dat deze door de provincie verplicht dienen te worden om hun inwoners uitgebreid vóóraf aan huis dienen te informeren over wat de gemeentelijke Klimaatplannen voor hún gaat betekenen en hoé ze daar op in kunnen spelen resp. een zienswijze op kunnen geven én wat daarmee gedaan gaat worden. Verder dat bij concrete plannen voor met deze Energietransitie samenhangende installaties in hun directe omgeving zij tijdig vóóraf schriftelijk (op hun huisadres) geïnformeerd worden over wélke veranderingen in hun directe leefomgeving de gemeente mogelijk wil gaan maken, hoé ze daar mee om kunnen gaan en wat de gemeente daar mee zal doen. En dat niet alleen in juridisch sluitende termen maar in ieder geval ook in voor de inwoners begrijpelijke taal.

Vragen aan de overige fracties
Hoe denken de overige fracties over de argumentatie en onze voorstellen?

Vragen aan het college
Kan GS zich vinden in onze voorstellen en gaat GS hieraan uitvoering geven? Zo nee, waarom niet?