Waarom weer geheimhouding over de Waterleidingmaatschappij Drenthe?

Opnieuw spreken wij hier over geheimhouding. Nu zelfs in de vorm van een statenstuk. Is dit nou de politieke cultuur die wij in Drenthe omarmen? Een Cultuur die recent zo mooi werd verwoord in het Dagblad v.h. Noorden: “Ik weet wat van jou, en jij weet wat van mij dus wij doen niet moeilijk naar elkaar...”

In het oldboys-network van politieke bestuurders was en is het gewoon om elkaar dit soort banen (commissarisposten b.v.) toe te spelen. De betrokkenen zijn publiek bekende personen, personen die een publieke taak hebben vervuld door commissaris te worden van de WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Deze functionarissen mogen en horen dan publiek te worden afgerekend op hun functioneren! Het niet openbaar maken van de stukken hoort bij deze cultuur: oh wat is het erg als de inwoners van Drenthe dit zouden weten, dat deze personen er een potje van gemaakt hebben. Het is juist van groot belang dat deze personen wél publiekelijk ter verantwoording worden geroepen en dat ze overladen worden met schande vanwege het verwaarlozen van hun publieke taak, namelijk het toezien op de juiste besteding van publiek geld..Er is bijna 11 miljoen euro verdwenen. Zowel de personen in de Raad van Commissarissen als in het bestuur van de SWOI (toezichthoudende Stichting Waterprojecten Oost-Indië) zijn publieke personen vanwege de functie die ze vervullen of vervulden.

De directeur van de WMD is door zijn functie een publieke figuur, die zeker in tijden van grote  financiële problemen, publiek verantwoording hoort af te leggen over zijn functioneren en zijn rol in de financiële malaise van de WMD. Het geheim verklaren van de stukken is volstrekt het verkeerde signaal! Net als de behandeling achter gesloten deuren. De gekuiste versie van brief 4.111 met de reactie van de Raad van Commissarissen van de WMD op het feitenrapport Ernst & Young (accountant) maakt duidelijk dat er sprake is geweest van falend toezicht en dat het bestuur van de SWOI zijn taak om publiek geld goed te beheren, heeft verwaarloosd, nog daargelaten de rol van de directeur van de WMD, die niet alleen nalatig is geweest maar die bewust belangrijke informatie niet heeft doorgegeven!

Wij beschermen hier mensen die als het goed gaat prachtige hosanna verhalen de wereld in slingeren. Veelal ook nog voorzien van een mooie marketingsaus. Nu is het oorverdovend stil.

Vraag aan GS: In het MEMO van Trip-advocaten wordt gesproken over mogelijke vervolgstappen.
Mits voldaan aan de door Trip genoemde randvoorwaarden...
Denkt u ook na over vervolgingsstappen en starten van een verhaalsactie voor de geleden schade?

Uitgesproken door Harry Bronts tijdens behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten inzake het feitenrapport van Ernst & Young over de gang van zaken bij de WMD in de Provinciale Staten vergadering van 19 april 2017

GS heeft in haar antwoord aangegeven dat in deze zaak overgegaan zal worden tot nadere gerechtelijke stappen tegen de betrokken bestuurders. Volgens de VVD is juist dit voornemen de reden voor geheimhouding.

BrontsHJL small