De klimaathype en energie

Energie is een steeds belangrijker onderdeel van het politieke debat.
Dat lijkt logisch want de energievoorziening wordt een steeds groter onderdeel van onze economie en ook niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven.

Toch weet Ik niet of we nou zo blij moeten zijn dat de politiek zich er mee bemoeit.

Voor dat je het weet spelen er allerlei factoren een rol die eigenlijk alleen maar ingegeven worden door partijpolitiek en vaak geen garantie zijn dat er de juiste
keuze wordt gemaakt.

Onder invloed van de drammerige lobby van de zgn. groene partijen worden we voortdurend bang gemaakt voor hetgeen de mens onze aarde aandoet en de gevolgen daarvan. De rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) werd de "Heilige Schrift" voor de aanhangers van deze theorieën.
Het wordt echter steeds stiller uit die hoek sinds uit diverse schandalen bleek dat met de waarheid niet zo nauwkeurig werd omgesprongen.

Geen enkel weldenkend mens zal moedwillig zijn omgeving onherstelbaar willen beschadigen en het is volkomen correct dat er regels worden gehanteerd om daar een zo globaal mogelijk beleid in te voeren. Anders wordt het als moedwillig en vanuit een politieke of ideologische gedachte een mening wordt opgedrongen en aannames worden verkocht als feiten. Bovendien kun je bij al die aannames die leiden tot die klimaat hysterie een heleboel vraagtekens zetten.

Is een grotere CO2 uitstoot werkelijk een probleem en veroorzaakt door de mens? De aanhangers van opwarmingtheorie zullen dit gretig beamen maar sceptici werpen op dat het natuurlijk gevolgen kan hebben maar dat onder invloed van een hoger CO2 gehalte alles beter groeit en wie weet of dat straks een eventueel voedseltekort helpt oplossen. Vast staat dat in het geologische tijdperk Carboon ook veel CO2 aanwezig was in de atmosfeer (veel meer nog dan nu) en niemand kan beweren dat mensen daar schuldig aan waren en tussen haakjes: dat was een tijdperk van uitbundige plantengroei.

In het energie debat gebeurd het nog al eens dat politieke voorkeuren er toe leiden dat er absurde beslissingen worden genomen, mede omdat de politiek altijd achterloopt bij de technologische ontwikkelingen.
Het lijkt wel of het gezonde verstand uitgeschakeld wordt en de ideologie het wint.
Of we daar zo blij mee moeten zijn? De bewoners van de veenkoloniën zijn dat duidelijk niet en de PVV ook niet.

Voor de PVV zijn er 4 belangrijke voorwaarden aan het energiebeleid:
· Betaalbaarheid
· Leveringszekerheid
· Veiligheid
· Draagvlak onder de bevolking

Ook in de Tweede Kamer strijdt de Partij Voor de Vrijheid tegen de klimaat waanzin en de gevolgen daarvan op het energiebeleid.
Zie de spreektekst hieronder:

Ad van Berkel, Statenlid PVV Drenthe

SPREEKTEKST MACHIEL DE GRAAF (lid Tweede Kamer voor de PVV) tijdens het Klimaatdebat in de 2e kamer:

Voorzitter, kan de staatssecretaris aan de Kamer één studie laten zien, waarin onomstotelijk wordt aangetoond dat de menselijke CO2-uitstoot een merkbare, laat staan catastrofale, temperatuurstijging veroorzaakt? Zo niet, dan kunnen we dit debat meteen beëindigen, aangezien het klimaatbeleid van dit kabinet, maar ook van de Groene Internationale, gericht is op het terugdringen van de menselijke uitstoot van CO2. Of wil de staatssecretaris beweren dat ze ook de tot 50 maal grotere natuurlijke uitstoot wil aanpakken? Schors straks desnoods deze vergadering een uur, en laat het hele ministerie zoeken naar die studie! Een Australische wetenschapper berekende dat de Australische kosten om de opwarming via CO2-reductie te verminderen, per graad vermindering 50 maal hoger zijn dan aanpassing ingeval de verwachte rampen zich daadwerkelijk zouden voordoen. Het IPCC stelde thans deze rampen steeds lager bij tot het niveau dat ze binnen de natuurlijke variatie vallen: m.a.w. er is niets aan de hand. CO2-verlaging zou voor Nederland minimaal 30 keer duurder zijn dan aanpassing aan eventueel optredende klimaatverandering. Voorzitter, bij zulke bedragen is er geen geld meer voor zorg, onderwijs en infrastructuur. En ook niet voor massa-immigratie, voor linkse hobbysubsidies en ontwikkelingshulp. Ja links Nederland, waar kies je dan voor?
Graag de visie van de staatssecretaris hierop.
Dit alles laat vooral zien dat de duurzaamheidspolitiek bezig is met een missie die de menselijke maat ver te boven gaat. De torenhoge kosten waarmee de belastingbetaler wordt opgezadeld om deze kansloze en irreële missie te doen slagen, zullen het tij doen keren. De wal zal het klimaatschip keren! Het is niet de vraag òf dat gebeurt, maar wanneer. In Duitsland zien we de eerste tekenen reeds. Bedrijven luiden daar de noodklok vanwege de hoge energiekosten en willen uit Duitsland vertrekken. Het wachten is op de eerste black-out op het elektriciteitsnet aldaar, maar ook hier. Ik wacht in spanning en graag hoor ik de visie van de staatssecretaris hierop. Komen we aan bij het Politbureau van de Groene Internationale, het IPCC en haar jongste rapport. Dat IPCC wringt zich in allerlei bochten om de hypothese van de menselijke invloed op opwarming in stand te houden:
-Het IPCC stelt dat de afstand tussen de modellen en observaties is vergroot, in simpele bewoording: alle modellen hebben gefaald. Desondanks heeft het IPCC meer vertrouwen in deze modellen geuit? Hoe verklaart de staatssecretaris dit?
-De uitwisseling van warmte tussen oceanen en atmosfeer is een natuurlijk gegeven. Dat het IPCC toegeeft dat de er geen opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 16 jaar door opname van warmte in de oceanen, geeft aan dat het IPCC vindt dat de modellen niet kloppen! Het bewijst juist het natuurlijke fenomeen. Ook hierop graag een reactie.
-Thomas Stocker van het IPCC legde tijdens de presentatie van het rapport uit dat er 'bovendien ontoereikende gegevens beschikbaar zijn over de laatste 10 tot 15 jaar, om een relatie te kunnen leggen tussen de oorzaken van de opwarming.' Ook hier dus: de modellen deugen niet.
Maar er zou desondanks dus wel genoeg bewijs zijn om miljarden aan onrendabele windturbinecentrales te verspillen, zo vraag ik de staatssecretaris? Het IPCC zei eerst met 66%, toen met 90% en nu met 95% zekerheid te weten dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.
Het gaat hiernaast ook om een valselijk gepresenteerde 95% wetenschappelijke consensus (= 75 ja-stemmers van de 77 respondenten) tussen wetenschappers die er belang bij hebben dat deze consensus bestaat.
Kan deze consensus niet worden gepresenteerd, dan drogen de geldstromen op. En als iedereen consensusgetallen zo belangrij vindt: in de Oregon Petition hebben 31.000 vooraanstaande wetenschappers zich afwijzend geuit. Ergo: de consensus is een mythe.
Met wetenschap heeft dit derhalve niets, helemaal niets te maken! Wetenschap is per definitie sceptisch; consensus is in de wetenschap een contradictio in terminis. Als de bevindingen niet matchen met de hypothese, dan klopt de hypothese niet. Kan de staatssecretaris de Kamer nog eens duidelijk uitleggen hoe volgens haar wetenschap werkt? Vorige week kwam ze er niet uit , ik hoop nu wel. Ter illustratie van het vorige punt: Op pagina 11 van haar Klimaatagenda zegt de staatssecretaris dat haar beleid gebaseerd is op systematisch wetenschappelijk beleid. Maar de bronnen die zij noemt wijzen allemaal weer naar elkaar als bron. Feitelijk noemt zij niet verschillende bronnen, maar bronnen die elkaar als bron zien. Dus de enige feitelijk bron die u heeft is het IPCC. En het IPCC ligt juist onder vuur vanwege zijn onderzoeksmethodiek. Succes met dit raadsel, ik wacht met smart op helderheid.
Tot slot,
Deze regering zadelt Nederland op met miljarden aan belastingverhogingen om een aantoonbaar ongefundeerde klimaatagenda uit te voeren. Over de nadelen van windturbines hoef ik nu niet uit te weiden, die zijn bekend. Duurzaam zijn ze zeker niet. De economische crisis kan voor een groot deel worden opgelost door te stoppen met dit beleid. Graag een reactie hierop.
En als we over de paar honderd miljoen kostende Fyra een parlementaire enquête houden, dan straks toch zeker over de enige echte klimaatramp die nadert, namelijk de desastreuze economische gevolgen. In het voorjaar gaf ik al aan dat die enquête eens zou komen. Met het voorliggende beleid is deze enquête in elk geval weer een stukje dichterbij. Hetb kan officieel natuurlijk niet, maar ik kan het niet laten: bij deze de uitnodiging aan de staatssecretaris om te verschijnen bij de openbare verhoren!

Machiel de Graaf, 2e kamerlid van de PVV