43 pagina's! 43 pagina's omvat de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen over windenergie. Als onderdeel van de omgevingsvisie maar het geeft wel aan wat voor impact deze windindustrie met zich mee brengt!
En voorzitter, het geeft ook de frustratie weer van de omwonenden in het zoekgebied. Hoe die direct belanghebbenden ook komen met duidelijke vragen over waardevermindering van hun huizen, hun vrees voor gezondheidsproblemen, het verdwijnen van hun woongenot enz. enz. nog steeds verkeren ze in het ongewisse. De waardevermindering werd met een schouderophalen afgedaan, de vrees voor de slapeloze nachten en het laag frequente geluid werd weggehoond en werd geprobeerd weg te moffelen onder een flut rapport van de RIVM en het woongenot?

In plaats van vrij uitzicht wordt straks uitgekeken op dubbele martinitorens, die niet alleen ronddraaien maar ook nog een heerlijk zoevend geluid maken en knipperlichten die de kermis compleet maken.
Dat is alleen al genoeg om iedereen gek te maken!

Voorzitter, ook nu is de ruimte voor de nota van beantwoording van de vragen vele malen kleiner. Zelfs nu nog worden we met een kluitje in het riet gestuurd.
En ten dele komt dat natuurlijk omdat er nog veel onzeker is maar vooral omdat steeds meer twijfels ontstaan of we wel op de goede weg zijn met die verschrikkelijke windturbines! Minister Kamp zit vast aan de Rijks Coördinatie Regeling; de gemeente Emmen zegt de krengen niet te willen en eigenlijk zegt de gemeente Borger-Odoorn dat ook.
Dus mag de gedeputeerde Munniksma de knoop doorhakken....

In deze zaal is er al genoeg gezegd over de consequenties van de keuze om windturbines te plaatsen. Van het CBS tot vele economen hebben gewezen op het totaal ontbreken van enige rentabiliteit, zeker zonder grote hoeveelheden subsidie. Vele miljarden worden uitgegeven aan het asbest van de toekomst!
De gezondheidsproblemen zijn reëel. We zijn in deze Staten serieus aan het bekijken hoe we om moeten gaan met de gevolgen van de gaswinning; Zouden we dan niet moeten kijken naar de gevolgen van de eventuele plaatsing van windturbines.
Natuurlijk is het vragen om moeilijkheden als er zo'n zwerm windturbines te dicht bij woningen geplaatst worden. 2500 m. zou de minimale afstand moeten zijn maar hier wordt geschermd met de wettelijke normen!? Ik noem dat sjoemelen voorzitter net zo goed als dat gebeurd is met de wijziging van het daggemiddelde van 41 Lden naar 47 Lden en het niet serieus nemen van het Laag frequente geluid (wetenschappelijk aangetoond door prof. Marianne Alves Pareira)

Tot slot heb ik nog een aantal dringende verzoeken aan GS:

- Houdt ons actief op de hoogte van wat er gaat gebeuren op dit gebied.
- Gezien de angsten van de bewoners van het zoekgebied is het MER rapport erg belangrijk. Houdt ons daarvan op de hoogte.

Voorzitter, alleen al om het onderdeel windenergie is deze omgevingsvisie een moeilijk te accepteren stuk!

Bijdrage van de PVV op het onderdeel windenergie van de Actualisatie Omgevingsvisie bij monde van woordvoerder Ad van Berkel tijdens de Commissie Omgevingsbeleid op 11-6-2014.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief