In de commissievergadering van 26 november was een meerderheid vóór uitstel van dit Flora- en Faunabeleidsplan. De gedeputeerde was verstandig genoeg om conclusies te trekken en beloofde opnieuw met de belangengroeperingen om de tafel te gaan en tegelijkertijd de vragen van de Statenpartijen te beantwoorden.
Ik moet zeggen de gedeputeerde heeft woord gehouden en opnieuw gesproken met de diverse partijen en alle 62 vragen van de fracties netjes beantwoord.

Ook werd er in de bijlage 2 uitgebreid ingegaan op wat er mis zou kunnen gaan bij uitstel van de besluitvorming. Wat de PVV betreft zijn deze argumenten niet zwaarwegend genoeg om tegen uitstel te zijn. Niet alleen vanwege het groot aantal vragen en zienswijzen maar ook omdat het geen goede zaak is, dat vóór de kaderwetgeving door de Tweede- en Eerste kamer is aangenomen, we hier in Drenthe onze eigen wetten gaan maken! Nu wordt de schijn gewekt dat dit stuk er kost wat kost doorgedrukt moet worden en worden argumenten aangehaald dat bv. ontheffingen om wettelijk beschermde dieren te mogen doden, juridisch worden aangevochten.

Dat zegt meer over een steeds groter gebrek aan gezond verstand dan aan de bedoelingen van een beleidsplan. Bepaalde groeperingen zullen naar dit middel blijven grijpen, of het nieuwe beleidsplan er nu is of niet; Ik hoef alleen maar de verlenging van de landingsbaan van het vliegveld Eelde in herinnering te roepen die 18 jaar werd tegengehouden door rechtszaken! Daarom vindt de PVV dat gewacht moet worden met het nemen van een besluit totdat de nieuwe wet natuurbescherming door de Tweede en Eerste kamer is aangenomen.

Voorzitter, wat ook "even" wordt meegenomen in dit voorstel is de introductie van Edelherten en damherten. We hadden een nulbeleid wat nu wordt losgelaten, net als in sommige andere provincies. Dat leek een reëel voortborduren op de plannen van de EHS (ik blijf het nog maar even zo noemen) en de robuuste verbindingen. De gedachte dat dieren op eigen kracht kunnen verhuizen naar andere gebieden was nog te overzien maar de PVV verzet zich tegen het plan om deze dieren, die al 300 jaar niet meer in Drenthe voorkomen, welbewust in de Drentse natuur los te laten. Het wilde zwijn, waarvan de natuurorganisaties vinden dat ze er toch moeten komen, werd als "wisselgeld" ingezet maar voor hoe lang? Het zal toch niet zo zijn dat die wilde zwijnen samen met de beren en wolven van het nieuw in te richten wildpark in Gasselte straks ook uitgezet worden. Ons standpunt blijft dan ook dat degene die deze dieren moedwillig introduceert verantwoordelijk is voor schade en overlast. Geïntroduceerde dieren kunnen moeilijk beschouwd worden als "res nullius" (aan niemand toebehorende roerende zaak), in tegenstelling tot al bestaande wilde diersoorten in Drenthe.
De SER gaat over prognoses van te verwachten landbouwschade en doet voorstellen om deze schade te voorkomen of te beperken
De staatssecretaris gaat over de bevoegdheid tot herintroductie van groot wild. De Provincie heeft een adviesrol met als instrument de SER.

Voorzitter, natuurlijk krijgt de Provincie meer bevoegdheid en zal straks méér autonoom zijn maar zal zich toch moeten houden aan de nieuwe wet natuurbescherming. Daarom wil de PVV ook een goed beleidplan met zo veel mogelijk draagvlak en wil daar de tijd voor nemen, zodat dit beleidsplan op korte termijn na de vaststelling in Den Haag van kracht kan zijn.

Zoals ik al eerder gezegd heb, hebben er opnieuw gesprekken plaats gevonden en zijn alle vragen beantwoord, maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook tot tevredenheid is gebeurd.
Op financieel gebied valt ook nog wel het een ander aan te merken. De Fauna Beheer Eenheid geeft al meteen aan dat het budget niet toereikend is en zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het beleid. Bijdrage FBE € 88.447
Voor monitoring en bestrijding van de Eikenprocessierups wordt 50.000 euro uitgetrokken; Daarbij vergeleken lijkt mij 227.000 euro voor faunaschade tegemoetkomingen wel erg schamel. Daarmee kom ik op de afhandeling van schade.
Alle partijen waren het er in de commissievergadering over eens dat de afhandeling van schades door het Faunafonds veel beter en sneller moesten. Sinds 2014 is het Faunafonds ondergebracht bij de provincies. Wij dringen er bij GS op aan om dit in IPO verband aan te pakken. Ook dringen wij er op aan dat particulieren en recreatiebedrijven gelijkgeschakeld worden aan de landbouwbedrijven op dit punt. De PVV zal met de VVD een motie indienen op dit punt.

Uitgesproken door Statenlid Ad van Berkel tijdens de behandeling van het Flora en Fauna beleidsplan in de vergadering van Provinciale Staten van 17-12-2014

Het Flora en Faunabeleidsplan is aangenomen met PVV tegen en alle andere partijen voor

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief