Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de aangekondigde prijsverhoging van de watertarieven in Drenthe door de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe). Ingediend op 27 november 2012.

Geachte Voorzitter,

We hebben vernomen dat de Waterleiding Maatschappij Drenthe van plan is de tarieven voor waterlevering aan burgers en bedrijfsleven met 5% of meer te verhogen. Deze prijsverhoging is, gezien de door het CPB voorziene inflatie van 2% voor het aankomende jaar, buitenproportioneel.

De fractie van de PVV heeft de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):

1. Klopt het dat de WMD de watertarieven volgend jaar met 5% of meer wil gaan verhogen?

2. Zo ja heeft GS met deze verhoging ingestemd tijdens de afgelopen aandeelhouders-vergadering van 23 november?

3. Is het GS bekend dat het Programma 2011-2015 van de WMD het volgende programmapunt bevat: "Onze tarieven groeien met maximaal de inflatie minus 1%."?

4. Heeft deze verhoging te maken met de speciale relatie van de WMD met Dierenpark Emmen (DPE/DPE-Next); d.w.z. met de forse verminderingen van leveringscontract, huur en pacht van DPE/DPE-Next?

5. Zoniet, wordt deze verhoging doorgevoerd om als toekomstige inkomstenbron te dienen voor Gemeenten en Provincie, dit b.v. door middel van uitkering van superdividenden door de WMD?

6. Zoniet, wat is dan wel de argumentatie geweest om in te stemmen met deze tariefsverhoging?

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief