Visie PVV op Groningen Airport Eelde (GAE)

De PVV heeft als standpunt dat het vliegveld hoort bij de infrastructuur van het Noorden. Het vliegveld is belangrijk voor de economie, de aantrekkelijkheid, en de ontsluiting van het Noorden.

De infrastructuur hoeft volgens de PVV niet winstgevend of kostendekkend te zijn. Laten we accepteren dat het vliegveld voor lange tijd niet kostendekkend zal zijn.

De Provinciale overheid zal betalen voor deze infrastructuur zoals er ook betaald wordt voor wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Niemand gaat ervan uit dat deze voorzieningen kostendekkend zijn, dus voor het vliegveld mag best betaald worden. De Provincie kan meehelpen de kosten voor het vliegveld te verlagen door b.v. de kosten voor de brandweer, de beveiliging voor haar rekening te nemen.

Vragen aan GS over Groningen Airport Eelde (GAE) naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer.

  1. In Overeenkomst II, de overdracht van GAE aan de GAE.NV is door het Rijk met de aandeelhouders afgesproken dat zij de verantwoordelijkheid overnemen voor de instandhouding van GAE, geldt deze verplichting voor onbepaalde tijd?
  2. De bestuurlijke afspraken gaan uit van een voorlopige ondersteuning van 10 jaar tot 2015, omdat het vliegveld dan rendabel zou zijn. Het is dan niet rendabel dat is zeker, geldt dan dat het ondersteund moet worden tot het rendabel is? 2025? Of geldt de termijn van 10 jaar, die in 2003 was afgesproken?
  3. Hoe verhoudt deze termijn zich met Overeenkomst II waaruit opgemerkt kan worden dat de verplichting voor onbepaalde tijd geldt en er niet de verplichting is om het vliegveld in stand te houden tot er een positief resultaat bereikt wordt?
  4. De Provincie heeft meer Rijkseigendommen overgedragen gekregen met een afkoopsom, zoals de N34. Hier geldt ongetwijfeld ook de instandhoudingsverplichtingen voor onbepaalde tijd. Is Overeenkomst II een dergelijke overdracht?
  5. Hoort een regionaal vliegveld al dan niet bij de infrastructuur van een regio?
  6. Als het een onderdeel is van de infrastructuur, dan mag het toch geld kosten?
  7. De direct economische waarde betreft 200 fte. en volgens de berekening de indirecte mogelijk 100 fte. Deze werkgelegenheid is belangrijk, maar daar gaat het toch niet om? Heeft een regio als Noord Nederland een vliegveld nodig?
  8. Het scenario dat Lelystad gaat groeien is afhankelijk van de medewerking van de chartermaatschappijen. Willen die wel van Lelystad vliegen? (er wordt beweerd van niet.) Wat betekent dat voor Eelde als Lelystad niet ontwikkeld wordt, maar Rotterdam of Eindhoven, die beide ook tot de Schipholgroep behoren?

Lelystad en Enschede dienen nog niet als regionale luchthavens. De positie van GAE wordt daardoor toch niet slechter?

Ingebracht door Nico Uppelschoten tijdens de commissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) van 4-12-2013 bij de behandeling van het rapport “Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde”.