Openbaarheid Drentse Overheid is uitgangspunt!

Alle stukken van de commissies zijn openbaar, dat is het standpunt van de PVV. Er moet niet te snel worden gegrepen naar het middel van geheimhouding, waarbij de stukken en de betrokken personen onder geheimhouding vallen. Zeker als burgers betrokken zijn bij een zaak is het uitermate belangrijk, dat alle zaken in openbaarheid behandeld worden en dat er verantwoording afgelegd kan worden over de genomen beslissingen.

Als PVV doen we in principe niet mee aan geheim overleg met de daarbij behorende geheimhoudingsplicht. We willen kunnen blijven praten met burgers over kwesties die spelen en we willen niet aan handen en voeten gebonden zijn.

De kwestie "de Kleine", waarin een burger meent dat hij een rechtszaak zou kunnen winnen als hij de beschikking zou krijgen over stukken, die nu geheim zijn bij de Provincie, heeft ons duidelijk gemaakt dat het beschermen van ambtenaren voor eventuele negatieve consequenties van hun handelen belangrijker wordt gevonden dan het recht van een burger.

Het halen van recht kost de burger geld, als dat bij de rechter moet worden afgedwongen.

Als een ambtenaar gevraagd wordt naar zijn mening over een kwestie dan mag verwacht worden, dat er geen loze beschuldigingen geuit worden, maar dat er met het volle verstand en naar eer en geweten dingen gemeld worden, die het melden waard zijn en dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid voor neemt en de gevolgen daarvan draagt.

Als die gevolgen zouden leiden tot carrière schade of rechtspositionele consequenties dan is er een vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden, de klokkenluidersregeling of uiteindelijk een discussie en besluit in PS

Nico Uppelschoten
n.a.l.v. kwestie 'de Kleine' m.b.t. de opheffing geheimhouding dossier EuroChamp zoals behandeld in Provinciale Staten van Drenthe.