Verbonden partijen problematisch!

De discussie over de financiële instrumenten is overschaduwd door de omvang van het ter beschikking te stellen budget en de grootte van de afzonderlijke deelfondsen. Het lijkt of de vormgeving van het budget en de deelfondsen een minder belangrijk punt is geworden. De Provincie staat op het punt om een nieuwe verbonden partij op te richten.
Een partij die het NOM inhuurt voor het beheer, maar waarbij de enige invloed van de provincie de invloed is, die zij kan uitoefenen als aandeelhouder.
Waarom worden zulke belangrijke instrumenten als het sturen van de economie en het stimuleren van het ondernemerschap uitbesteed?

Een goede gedeputeerde, met een goed ambtelijke ondersteuning moet dit toch ook kunnen doen? De veronderstelling is blijkbaar dat een gedeputeerde en zeker de ambtenaren dit niet kunnen. Het uitgangspunt zou moeten zijn, dat zulke belangrijke taken bij een gedeputeerde thuishoren en dat er deskundige ambtenaren horen te zijn die dit soort taken naar behoren kunnen uitvoeren.De gedeputeerde moet verantwoording afleggen voor deze taak in de Provinciale Staten en als ambtenaren de taak niet kunnen uitvoeren, dan moeten ze ander werk krijgen of ontslagen worden.

Een nieuwe Provincie moet nieuwe taken aanpakken met dezelfde ambtenarengroep.
Het werken met verbonden partijen houdt nu in dat de ambtenarengroep wordt uitgebreid, doordat elders taken door medewerkers worden verricht die eigenlijk bij de Provincie thuishoren.

Het creëren van verbonden partijen betekent ook dat er nieuwe koninkrijkjes gecreëerd worden waar medewerkers aan belangrijke Provinciale taken werken zonder dat er sprake is van democratische sturing en controle

De verbonden partijen zijn DEO (Drentse Energieorganisatie), WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe), etc.

De keuze die de PVV maakt is dat belangrijke taken moeten worden uitgevoerd door de Provincie, ambtenaren onder leiding van een gedeputeerde.

door Nico Uppelschoten
n.a.l.v. het oprichten van een nieuwe verbonden partij "Houdstermaatschappij Drenthe B.V." door de Provincie Drenthe, die zoals aangekondigd in de 'Notitie Fondsvorming Provincie Drenthe' (statenstuk 2013-602) als een Fund of Funds zal opereren en waaraan direct 2 à 3 nieuw op te richten B.V.'s onder zullen vallen.