Het is heel bijzonder dat er voor 29 miljoen minder is uitgegeven dan de bedoeling was.
Dit is niet gebeurd omdat de inkomsten een stuk hoger waren dan begroot, maar omdat de lasten een stuk lager waren. Je zou dus kunnen zeggen dat de opgestelde begroting niet een reële afspiegeling was van wat er zou gebeuren en dat is ernstig!

Maar 2013 was een bijzonder jaar vanwege de veranderingen in het natuurbeleid. Toch mag een onderbesteding van deze orde niet een tweede keer voorkomen.

We zijn als PS heel goed in het starten van projecten en het eventueel doorschuiven van budgetten naar een volgend jaar, maar moeten we ook niet duidelijk afspreken wanneer we stoppen met een project, want blijkbaar kan het ook zo zijn dat er geen behoefte aan een project is. Zoals het ombouwen van auto's naar groen gas en als er geen investeringsbereidheid is van initiatiefnemers dan kan het ook betekenen dat er aan het initiatief geen behoefte is!

Het is goed dat er nu één bestemmingsreserve natuur komt, maar dan moeten ook de onevenwichtigheden in de bestedingen en de inkomsten afgehandeld worden via deze reserve. Eén bestemmingsreserve zou er namelijk ook toe kunnen leiden, dat er niet meer zorgvuldig begroot wordt, omdat alles toch via die bestemmingsreserve loopt.
De reserve ILG zal hopelijk op korte termijn verdwijnen. De bestemmingsreserve natuur lijkt op de lange termijn gepland, n.l. 2030. Het is al zo moeilijk om zicht te krijgen op de gelden die besteed zijn en gaan worden aan natuurprojecten. De gedeputeerde zou zo een goede baan bij een bank kunnen krijgen vanwege de vele omslag van woorden die hij gebruikt en de onduidelijkheid die daardoor ontstaat.

Het is goed dat er zoveel geld en aandacht wordt gestoken in projecten van kennisinstellingen en bedrijven, maar laten het vooral projecten zijn van bedrijven, waarbij kennisinstellingen aansluiten: COCI, Energy Academie.

De kennisinstellingen in HBO en MBO horen de ontwikkelingen in het bedrijfsleven te volgen, dat is geen extra project, dat is hun taak! Dat innovaties voortkomen uit deze kennisinstellingen is bijna onmogelijk. De vraag zou moeten zijn, welke innovaties kennen jullie en bij welke innovaties sluiten jullie aan? In 2013 zijn er 421 opleidingstrajecten geweest, maar hoeveel personen hebben een baan gekregen na afloop van het project? Deze trajecten waren toch vooral voor MBO1 en MBO2 studenten. Er is toch vooral behoefte aan hoger opgeleiden in Drenthe? Het is goed dat er kansen gecreëerd worden, maar zijn deze trajecten een antwoord op de vraag uit de arbeidsmarkt?

Uitgesproken door Nico Uppelschoten bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief