Uitgangspunt 1: de provincie gaat besteden wat in de begroting 2014 is aangegeven. Niets versnellen en intensiveren.

Het is goed dat we een gedeputeerde hebben die voor soberheid pleit. Laat hem er op toe zien dat we niet meer in die mate onder besteden als in 2013.
We hebben er alle vertrouwen in dat het deze gedeputeerde lukt om het begrote resultaat ook te behalen. Dus geen resultaat van 2013 toevoegen aan de begroting van 2014. Gewoon zoals afgesproken aan de algemene reserve!

Uitgangspunt 2: het groene geloof zal moeten plaatsmaken voor realisme. De groene gekte heeft nu twee onzinnige natuurproducten opgeleverd. Alles in het geloof dat de natuur te maken is en als de mens zich er mee bemoeit, dat dit dan een betere, mooiere natuur oplevert.

Het handelt om:
1. de foeilelijke volkomen overbodige geluidswal langs de A28 bij Spier. Er is lang geleden besloten om vruchtbare grond af te graven, omdat er alleen voedselarme gronden in het Dwingelderveld mogen zijn. Een vruchtbaar stuk grond,het noordenveld, dat generaties gekoesterd is om de arme grond te verrijken, is vervolgens gebruikt om er dan maar een overbodige geluidswal van te maken. Er is daarvoor 25 ha bos gekapt langs de A28 en er is een foeilelijke wal voor in de plaats gekomen. Als je van het zuiden naar het noorden rijdt dan zie je nog hoe het mooi het oorspronkelijk was, toen je nog door het bos reed aan beide zijden van de weg. Er is een vruchtbaar stuk grond verwijderd, waarop geen gras meer kan groeien, want dat mag niet in een natuurgebied. Wat zou dat grasgebie in de toekomst van pas komen, als er edelherten in dat gebied komen, wat zouden die daar goed hebben kunnen foerageren, maar dat zou waarschijnlijk te gemakkelijk zijn geweest. Beesten in de natuur moeten vechten voor hun voedsel, ze behoren het niet in de vorm van een weiland aangeboden te krijgen.

2. De Onlanden: feitelijk is hier niets anders gebeurd dan dat een serie van polders, samen circa 2000 ha gewoon weer onder water gezet is, er is een groot 'natuurgebied' gecreëerd in de termen van de gelovigen van de groene kerk. Er is een groot moeras gecreëerd pal ten zuiden van de stad Groningen.
In Zeeland is er bijna een opstand gekomen omdat men de Hedwige-polder weer onder water wilde zetten. Hier zijn onder het mom van waterberging polders onder water gezet. Als het om waterberging ging, dan had het weiland en bouwland kunnen blijven. De boeren hadden het kunnen benutten in extensief gebruik, agrarisch beheer. Dat is niet gebeurd en de boerenbedrijven zitten nu op slot. Het grote gemaal dat onmiddellijk gebouwd had moeten worden om lozingen op de Waddenzee altijd mogelijk te maken, gaat nu jaren later toch gebouwd worden. Was die waterberging wel nodig en was die wel nodig op deze manier? Er is eigen geld en Europees geld ingestopt, want er is alleen maar gecofinancierd. Wij vinden dit een verkeerde manier van redeneren, er is geld over de balk gegooid en hoezo meer natuur EHS, was het dan eerst geen natuur? De Europese subsidiegelden zijn alleen maar een perverse prikkel geweest om de verkeerde dingen te doen.
Daarom willen we dat de cofinancieringsreserve, die uit het budget Vitaal Platteland gehaald is, wordt opgeheven en dat het budget van 12 miljoen weer wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke budget Vitaal Platteland.
Dit gehele budget kan dan weer gebruikt worden ten behoeve van initiatieven van burgers en kan niet meer gebruikt worden voor natuurverbeterings/ inrichtingsprojecten. Het gemak waarmee voorgesteld wordt om ten behoeve van de afhandeling van de ILG projecten 2 maal 1,2 miljoen =2,4 miljoen te lenen van deze cofinancieringsreserve doet ons vrezen voor de toekomst.
We dienen daarom een motie in om de cofinancieringsreserve op te heffen.

De reserve Vitaal Platteland is bedoeld voor co-creatie met burgers, ondernemers en niet voor nog meer natuurontwikkeling in Drenthe.

Vitaal Platteland: Geen regeling waarvan het effect naderhand niet is vast te stellen.

1. We wachten de fietsnota af, dan pas geld investeren
2. GAE gebiedsontwikkeling in orde, maar laten we de discussie over GAE afwachten, eerst duidelijk ja voor GAE. Het is geen bedrijf dat winst moet boeken, het is een bedrijf met publieke aandeelhouders. Als het met een klein nadelig saldo draait, of klein positief saldo is het mooi. De publieke partners hoeven er niet aan te verdienen, maar dienen het wel in stand te houden
3. De concessie voor het busvervoer moet gericht zijn op continuïteit. Duurzaamheid en innovatie zijn een alternatief in de concessie, een alternatief voor wat?
4. Grensoverschrijdend goederenvervoer, meer inzet op vervoer via water en spoor. Vanuit Coevorden en Emmen?
5. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers richting nul? Is dit een reëel perspectief?. Zorg ervoor dat de N34 vierbaans wordt, dan doet de provincie meer aan de verkeersveiligheid.
6. Geen revolving fund voor woningbouwcorporaties, die moeten maar geld lenen op de financiële markt, het gaat om veel te grote bedragen.
7. Vergroten van de bereikbaarheid Groningen en Assen, dit moet de bruisende regio worden, zorg dan ook voor betere wegen tussen Groningen en Assen, twee maal drie banen i.p.v. fiets en openbaar vervoer.

Duurzame krimpregeling: is het niet water naar de zee dragen, laten we gewoon accepteren, dat dorpen met leegloop te maken krijgen. Dit problemen los je niet op met 1 miljoen euro. Alleen regelingen die effect hebben en niet slechts voor de bühne gemaakt worden.

Sociaal:
1. Moeten de middelen wel worden ingezet op Zuidoost Drenthe, kunnen we niet beter regio's stimuleren waar het al goed gaat en waar het perspectief is om het nog beter te gaan doen, kunnen we niet beter inzetten op kracht en niet op zwakte?
2. Naast het inzetten op het huis van de Taal kunnen we niet beter scholen helpen om meer aandacht te besteden aan een goede beheersing van het Duits. Duitsland is de economische motor van Europa, de werkgelegenheid in de maakindustrie is daar aanwezig, ouderen maar ook jongeren moeten geholpen worden om beter/meer hun weg te vinden in Duitsland.

Groen Drenthe:
1. Kunnen we niet stoppen met de groene gekte. Moeten er nog meer landbouwgebieden worden omgezet in moerassen. Gaan we nog langer door met landbouw en veeteelt cultuurgronden om te zetten in echte natuurgebieden. Het herstellen van de hydrologische condities betekent gewoon dat de waterstanden permanent verhoogd worden en heeft niets te maken met het belang van de waterschappen, maar alles met dat van de natuurorganisaties. De natuurorganisaties zijn de belangrijkste lobby organisaties geworden.
2. Drenthe is groen genoeg, niet nog meer natuurgebieden, icoonprojecten. Laten we het agrarisch natuurbeheer stimuleren en mogelijk maken. We zetten in op agro food en BBE, dat zijn de speerpunten dan zijn landbouw- en veeteelt gebieden noodzakelijk. Wat doen we om de landbouw en de veeteelt te stimuleren? Of willen we minder agrarische bedrijven, maar er zijn toch meer biogrondstoffen nodig?
3. Een pas op de plaats, de beheerskosten van de bestaande natuurgebieden gaan een molensteen om de nek van de Provincie worden. Zie het laatste rapport van de Noordelijke Rekenkamer hierover.
4. De Drentse wateropgaven. Moeten de waterschappen wel gaan bijdragen aan de natuuropgaven, nog meer projecten als de Onlanden? De waterschappen moeten hun taken verrichten voor minimale kosten, de lasten van de waterschappen zijn enorm toegenomen. Natuuropgaven moeten daar niet bovenop komen!

Economie in Drenthe:
1. Er zijn 421 werkopleidingsprojecten geweest in 2013, hoeveel personen hebben een baan gekregen na afloop van het project? Deze trajecten waren toch vooral voor MBO afgestudeerden niveau 1 en 2?
2. Het chemiecluster in Emmen is heel groot, groter dan de invloed van de Provincie. Wat gemist wordt is: wat willen die bedrijven om hier te blijven, om uit te breiden, om nieuwe producten te gaan maken, om nieuwe werkgelegenheid te creëren?
Investeren samen met Emmen in scholing, research en business development is dan toch niet het antwoord. Trouwens een antwoord op welke vraag?
Het Techniekpact is heel goed,het leidt hopelijk ook tot meer maakindustrie in Drenthe, werkgelegenheid voor mensen op MBO niveau.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten bij de behandeling van de Voorjaarsnota (herzien) 2014 tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014. De PVV-fractie heeft als enige tegen deze voorjaarsnota gestemd, alle overige partijen stemden voor.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief