Duaal bestel in Drenthe mislukt

De Algemene Beschouwingen zijn een moment om terug te kijken en hoop uit te spreken voor de toekomst. Al in het Dagblad van het Noorden meldde ik dat ik had gedacht dat een duaal stelsel zou betekenen dat GS het uitvoerende orgaan zou zijn van de gehele Staten en niet een GS van vooral de coalitiepartijen.
Daarbij wil ik niet de personen die in GS zitten diskwalificeren, maar constateren dat de cultuur van het oude systeem heel hardnekkig is en dat het niet eenvoudig is een duaal systeem in te voeren.
Eén tweede opmerking is dat er altijd voor de verkiezingen cadeautjes uitgedeeld worden en dat is ook nu het geval, intensivering van het beleid en gelukkig ruimte voor 10 miljoen extra uitgaven. De bezuinigingen schuiven we nog even voor ons uit, dat zien we later wel in 2016 of 2017, nu komt het slecht uit zo voor de verkiezingen.

We gaan voorbij aan het belangrijkste probleem van de toekomst: de zorg om voldoende werkgelegenheid. Er wordt door partijen in de Staten graag verwezen naar het nageslacht, dat vragen zal stellen over het milieu, het klimaat en de CO2-uitstoot.
De PVV denkt dat het nageslacht heel andere vragen zal stellen, vragen die meer te maken hebben met werk en welvaart, want er wordt wel gesuggereerd dat de crisis voorbij is of bijna voorbij, maar iedereen ziet de onzekerheid en het verval om zich heen.
De jeugd zal vragen: Waar is de welvaart gebleven? Waar zijn de banen gebleven? Waarom hebben we het niet net zo goed als jullie? Waarom is ons toekomstperspectief niet zo optimistisch als dat van jullie? Wat is er gebeurd, wat hebben jullie door de vingers laten glippen? Nog los van de vraag hoe het kon gebeuren dat er zo veel immigranten vooral uit moslimlanden Nederland zijn binnengekomen.
Het lijkt me niet dat we ze kunnen antwoorden: we hebben het milieu gered, windturbines geplaatst de biodiversiteit in stand gehouden en we vonden dat we de hele wereld moesten helpen.
Het realiseren van nieuwe natuur en het plaatsen van windmolens zijn concrete activiteiten die zichtbaar resultaat opleveren. Het creëren van werkgelegenheid in Drenthe is een stuk moeilijker. Het heeft geen zin allerlei woeste plannen te maken en daar de publiciteit mee te zoeken, het stimuleren van de economie is bijna magie geworden.
We zijn veel blijer met de informatiebijeenkomst over HTSM (High Tech Systems and Materials) niet alleen vanwege het initiatief van een aantal grote spelers om tot concrete activiteiten te komen maar ook omdat nu heel concreet gepraat wordt over dit project en er niet weer de fout gemaakt wordt dat er torenhoge verwachtingen worden gewekt. Toch blijft ook hier de vraag hoe creëer je werk voor de mensen en speciaal de jeugd in Drenthe? We willen toch ook dat er mensen naar Drenthe komen om hier goed te leven en te werken? Het is gemakkelijk gezegd meer maakindustrie naar Drenthe, werk voor gewone mensen, maar de vraag is hoe en welk en hoe krijgen we werk voor hoger opgeleiden in Drenthe? Hoe kunnen we het MKB in Drenthe, grotendeels bestaande uit 1 en 2-persoonsbedrijven helpen? Aan regelingen geen gebrek maar hoe help je deze een- en tweepitters zonder ze nog meer werk te bezorgen? Want laten we niet vergeten dat ze het al heel moeilijk hebben.
Prioriteit is het bevorderen van de werkgelegenheid maar vooral het zoeken naar instrumenten daarvoor. We zijn dan ook zeer blij met de studiedagen/werkconferenties zoals door de gedeputeerde voorgesteld om met creatieve experts/buitenstaanders te zoeken naar oplossingen
Naast de maakindustrie is de recreatie van belang, maar is het dan wel verstandig dat Drenthe 150 windturbines gaat plaatsen? Dit is slechts in het belang van het grootkapitaal, dat flink aan de windenergie wil verdienen en niet in het belang van de burgers en het MKB, die zullen de rekening gaan betalen.
Dit is pas de eerste tranche en gezien de ambities van Brussel en Den Haag zullen er zeker nog meer tranches volgen.
De PVV-fractie wil voor de recreatie het beeld neerzetten van een provincie die puur is en in alle rust beleefd kan worden. Daar passen toch geen grote industriële windturbines bij? Bovendien lossen ze het energieprobleem niet op, maar gaan zorgen voor aanzienlijk hogere energiekosten. Vertel de mensen eerlijk dat de energie 30% duurder gaat worden. Er wordt hun nu geen keus gelaten.
Juist in een tijd dat de grondstofprijzen dalen, gaan we energie in Nederland/Europa duurder maken vanwege de groene energie. Hoezo, industrie in Nederland houden of hier naar toe terug halen. Er ontstaat een groot verschil tussen Europa en de rest van de wereld als het om de prijs van energie gaat, dat zal consequenties krijgen voor het vestigen en behouden van industrie in Nederland.
Een ander groot aandachtspunt is het bestrijden van de laaggeletterdheid. Deze doet zich nou net voor in de streken waar de sociale problematiek groot is en waar ook Drents wordt gesproken. (Dat wil niet zeggen dat Drents spreken de oorzaak is van laaggeletterdheid! N.B.). Zouden de aandacht en de subsidies voor Drents niet beter ingezet kunnen worden voor het bestrijden van de laaggeletterdheid door op de betrokken lagere scholen, waar het probleem speelt, juist extra in te zetten op een goede beheersing van het Nederlands? De laaggeletterdheid heeft toch vooral te maken met het niet kunnen lezen en schrijven van het Nederlands. Liever extra docenten Nederlands om extra lessen Nederlands te geven aan leerlingen met problemen in het Nederlands. Deze kinderen moeten toch ook een goede toekomst hebben in Nederland ? Dus de belangstelling voor Drents moet/mag niet ten koste gaan van de vaardigheid en kennis van het Nederlands. Gebrek aan vaardigheid en kennis van het Nederlands bij kinderen is het een handicap voor hun schoolcarrière en voor een loopbaan in Nederland. We moeten proberen ook de ouders en grootouders bij deze aandacht voor het Nederlands te betrekken.
De natuur tenslotte is door de Provincie Drenthe op een voetstuk geplaatst, meer natuur is beter, de nieuwe natuur is nog beter, want er is gewerkt aan biodiversiteit, aan betere zichtlijnen (door kappen wallen en bossen) en er heeft herstel plaatsgevonden. Vroeger was de natuur beter, het moet weer terug naar de situatie van toen, meent de provincie. Maar wat hebben we bereikt als Drenthe een groot natuurpark is geworden, met als extra edelherten, damherten en op termijn wilde zwijnen en zelfs wolven? Is dan het leven beter, is er meer werkgelegenheid, is het leven vitaler, wonen er dan meer/voldoende mensen in Drenthe? Naar onze mening is de aandacht voor de natuur doorgeschoten in een gevaarlijke liefde, waar in ieder geval de landbouw en de veeteelt slachtoffer van worden en die alles wat groen is goed en mooi vindt, zelfs als het niet bijdraagt (windturbines) of heel duur is (energie)
Laten we de juiste prioriteiten gaan stellen en dat zijn de mensen die hier leven en werken. We ondernemen uiteindelijk al onze activiteiten voor de bewoners van Drenthe. We willen hen zo weinig mogelijk belasten en belemmeren. Deze gedachtegang vinden we niet terug in de begroting en niet in de intensivering.
Sterker nog de overheid moet juist het signaal afgeven dat ze de burgers minder wil belasten, er hoeft niet steeds meer geld naar de overheid om leuke dingen te doen voor de burgers. Diezelfde overheid zegt trouwens dat we meer zelf moeten gaan doen, maar daar hoort dan ook minder geld voor de overheid bij. Dus daarom nogmaals: laten we de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet doorlopend steeds maar verhogen. De 1,3 miljoen extra in 2015 is niet nodig, we hebben al 10 miljoen extra in 2015 om uit te geven. Laat het geld bij de burgers. Daarom dienen we deze motie in: "geen indexering meer van de opcenten"
We zullen deze begroting dan ook niet steunen, maar misschien dat er na de verkiezingen een andere wind waait en dat de partijen die dan het College vormen nog meer willen inzetten op werkgelegenheid. Hierbij wordt niet direct bedoeld dat wij een van die partijen zullen zijn, want de PVV zal in ieder geval niet meewerken aan en verantwoordelijkheid nemen voor het plaatsen van windturbines. In een College dat dit wel doet, zullen wij geen zitting nemen, maar we zullen in PS en daarbuiten wel vertellen dat het plaatsen van windturbines geldverspilling is en dat het de burgers veel geld gaat kosten.

Algemene Beschouwngen uitgesproken door Nico Uppelschoten (fractievoorzitter PVV) bij de behandeling van de begroting 2015 tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12-11-2014