Provinciale Staten in vergadering bijeen op 12 november 2014 ter behandeling van de begroting 2015

Constaterende dat

- er continue door de Provincie Drenthe in de bestuursrapportages en jaarstukken bij de realisatie een flink begrotingsoverschot overblijft
- de opslag op de motorrijtuigenbelasting geheven in de provincie Drenthe tot de hoogste in Nederland behoort


Overwegende dat
- het economisch voor Drenthe en haar burgers beter is dat het Provinciaal geproduceerde begrotingsoverschot door de Drentse burgers besteed kan worden
- het continue jaarlijks verhogen van het percentage van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met de jaarlijkse inflatie op termijn tot een onhoudbaar hoge opslag zal leiden
- gezien de economische verwachtingen de provincie de lasten voor de burger niet steeds verder dient te verhogen

Van mening zijnde dat

- het onwenselijk is dat de motorrijtuigenbelasting verhoogd wordt met een continue groeiend percentage aan provinciale opcenten
- de Drentse politiek en Bestuur het goede voorbeeld dienen te geven en zelf zuiniger dienen te worden en dat wij hiermee een juist signaal afgeven
- het wenselijk is dat Drenthe tot het segment van de provincies met de laagste opslag op motorrijtuigenbelasting zal gaan horen

Verzoeken het college van GS

- de indexering van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting in Drenthe vanaf het jaar 2015 stop te zetten


En gaan over tot de orde van de dag.

Getekend namens de PVV fractie,

Nico Uppelschoten

Ingediend bij de behandeling van de Begroting 2015 door Nico Uppelschoten (vrz. PVV-fractie) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12-11-2014.

Stemmingsuitslag: PVV-fractie voor, alle overige partijen tegen incl. de VVD (de VVD heeft in een vorge Statenvergadering gezwaaid met een dergelijke motie maar heeft deze niet ingediend!).

Opmerking: de overige fracties willen blijkbaar géén signaal geven aan de bevolking dat het voortdurend in toenemende mate belasten van de burgers een keer beëindigd dient te worden, waar de PVV-fractie uitdrukkelijk voor gepleit heeft.

 

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief