De motie die nu voorligt, gaat al lang niet meer over de windturbines, want dan zou de discussie wat ons betreft kort zijn. De PVV vindt de windmolens in het geheel géén bijdrage leveren aan de duurzame energie en het zal de burgers in Nederland alleen maar op hogere energiekosten jagen. Als we dan als overheid toch geld gaan verspillen, geef het dan liever aan de pensioenfondsen. Zie de brochure Energie akkoord van Prof. Lukkes.

Deze motie heeft een heel ander doel, namelijk het herstellen van het vertrouwen in de politiek en de gedeputeerde.

We hebben nu te maken met een massale afwijzing van de geplande plaatsing van windturbines in de Veenmonden en Oostermoer door burgers, gemeenten en ondernemers. De partijen staan tegenover elkaar en het wordt steeds scherper. 

Het verlies van het kort geding van de Gemeenten Borger-Odoorn en A en Hunze met als gevolg, dat de Rijks Coördinatie Regeling van kracht blijft zal de tweedeling, die ontstaan is alleen maar scherper maken en zal tot een verscheurde samenleving leiden. De RCR, die bedoelt is om zaken sneller te regelen zal leiden tot meer vertraging, omdat er nu van alle beroeps mogelijkheden gebruik gemaakt zal worden. De RCR zal zaken doordrukken en is funest voor de democratie. De gedeputeerde blijft herhalen, dat een afspraak een afspraak is, dat er aangepakt en doorgepakt moet worden en dat uitstel alleen maar leidt tot uitstel van executie. Hij wil nog wel meehelpen om de scherpe kantjes van het plaatsingsbesluit weg te nemen. Hij bedoelt daarmee, dat er een financiële compensatie gevonden kan/moet worden voor de benadeelde burgers. Hij gaat er van uit, dat met deze tegemoetkoming de meeste burgers wel over de streep getrokken kunnen worden. Hij begrijpt niet dat dit door de betrokken burgers als omkoping wordt ervaren en dat daardoor het wantrouwen alleen maar toeneemt.

In de commissie heb ik een poging gedaan om het verschijnsel “omkopen” uit te leggen aan de gedeputeerde door juist hem als man van principes te vragen of hij akkoord zou gaan met een financiële compensatie als iets tegen zijn principes in gaat. Het is me daar niet gelukt.
Daarom een laatste poging om duidelijk te maken dat de huidige scherpe kantjes niet zo gemakkelijk zijn weg te werken. Stel mijnheer de Gedeputeerde dat in uw dorp/stad de zondagsrust wordt afgeschaft: de zondag wordt een normale dag. De middenstand heeft de Gemeenteraad eindelijk zo ver gekregen. U zult vast teleurgesteld zijn dat iets kostbaars verloren is gegaan. Vervolgens komt de voorzitter van de plaatselijke middenstand met u praten om de scherpe kantjes er van af te halen. Hij stelt voor om 1% van de dagopbrengst van de zondag te schenken aan de plaatselijke kerk (restauratie, onderhoud) Als dat niet genoeg is dan stelt hij voor nog eens 1% van de dagopbrengst aan de christelijke basisschool te schenken. Hij gaat zelfs zover dat hij nog eens 1% extra wil schenken aan de christelijke zorginstelling in het dorp. Hoe zou u zich voelen, blij dat er zo met u wordt meegedacht en u zo’n royale compensatie krijgt?

Of voelt u zich gekleineerd en geschoffeerd, omdat ze u met geld proberen te paaien / om te kopen?

Ik vertel dit om duidelijk te maken hoe verschillend acties opgevat kunnen worden ondanks de beste bedoelingen. Het verdriet en de boosheid nemen alleen maar toe in plaats van af als burgers zich gekleineerd voelen. Het is nu volgens ons nodig om als provincie een stap te maken naar de minister en de burgers om duidelijk te maken dat een andere benadering nodig is om het vertrouwen terug te winnen. Het boek van Prof. Koers: windenergie en de overheid, documenteert uitvoerig dat we niet trots kunnen en mogen zijn over het besluitvormingsproces dat geleid heeft tot de voorgenomen plaatsing van de windturbines. Ook het voorstel van de Minister aan de Tweede Kamer om met behulp van omgevingsmanagement het probleem van geen draagvlak aan te pakken zal alleen maar leiden tot meer wantrouwen. De omgeving moet blijkbaar gemanaged worden en dan is er geen probleem meer.

Het is nodig om een nieuwe start te maken, waarbij alle betrokkenen het gevoel hebben dat er recht wordt gedaan aan hun belangen. Dit betreft vooral de burgers in de Veenmonden en Oostermoer, want er is van alles besproken en afgesproken zonder hen er in te betrekken en hun de mogelijkheid te bieden om aan de besluitvorming deel te nemen. Daarom vragen wij om een time out van max. een half jaar en een open dialoog om tot een oplossing te komen, die voor alle betrokkenen acceptabel is. We weten dat er in het gebied veel is nagedacht en dat er concrete plannen zijn voor zonneweides.

Een open dialoog houdt in dat alle mogelijke vormen van duurzame energie een oplossing zijn. Windturbines zijn dus niet de enige oplossing. De EU heeft trouwens besloten, dat Nederland in 2020 in ieder geval 14% duurzame energie moet hebben. De Nederlandse overheid heeft besloten, dat dit windenergie moet zijn. Een mix met o.a. Zonenergie en Geothermie zou dus even goed zijn.

Deze motie geeft PS, GS en in het bijzonder de Gedeputeerde de kans om met een geheel nieuwe benadering te komen, die breekt met de harde hiërarchische opstelling. Een opstelling, die aangeeft dat een besluit een besluit is, dat besluiten alleen maar goed moeten worden uitgelegd en dat er dan vanzelf draagvlak ontstaat. Het al eerder genoemde omgevingsmanagement zou daar voor kunnen zorgen!

De gedeputeerde kan met deze motie tegen Kamps zeggen: In Drenthe willen we het anders en het moet anders, want we willen geen strijd met onze burgers, we nemen ze serieus en gezamenlijk met hen zullen we tot een oplossing komen die ook 150 MW aan duurzame energie zal opleveren. Bovendien willen en krijgen we op deze manier een duurzame relatie met onze burgers

U zult dan respect krijgen van al die boze burgers en u verdient dan mogelijk een klein standbeeld in de Veenmonden en de Oostermoer, omdat u het gebied gered heeft en de burgers voor een groot onheil en onrecht hebt behoed.

Van u mijnheer de Gedeputeerde wordt dan wel verlangd dat u de moed toont om de Minister en het IPO (Inter-Provinciaal Overleg) tegemoet te treden, niet omdat u geen 150MW aan duurzame energie wil plaatsen, maar omdat u geen 150MW maar windenergie wil plaatsen.

Laat in Drenthe als eerste provincie het gezonde verstand zegevieren!

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 febr. 2016 bij het indienen van de motie Timeout en Dialoog van de PVV

Hieronder de ingediende motie: (PVV, SP en 50+ hebben vóór de motie gestemd, alle overige partijen tegen; de motie is bij meerderheid verworpen)

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag betreffende een time-out in het windturbinedossier PS VERGADERING VAN 3 februari 2016:

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 3 februari 2016

Constaterende dat

- Na de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze, de gebiedscoordinator Titiaan Oterdoom, nu ook 250 ondernemers in de Kanaalstreek en in Buinermond te kennen geven dat er geen draagvlak is voor de plaatsing van de windturbines in de Veenmonden en Oestermoer en dat de verhoudingen tussen de initiatiefnemers en de burgers op scherp staan en steeds meer verharden
- Er een beroep gedaan wordt op de Provincie om mede te pleiten voor een time-out om in een open dialoog te zoeken naar een oplossing, die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Overwegende dat

- De provincie in de persoon van de Gedeputeerde een belangrijke bemiddelende rol behoort te spelen bij grote conflicten tussen de centrale overheid en de burgers
- De Gedeputeerde namens de burgers van Drenthe is gekozen om voor hun belangen op te komen
- Het van groot belang is, dat het conflict niet verder escaleert
- Het weinig zin heeft en contraproductief is om bekende standpunten te blijven herhalen
- Er openingen moeten worden gecreëerd om een nieuwe start mogelijk te maken.

Roepen GS op om

- Bij Minister Kamp te pleiten voor en aan te dringen op een time-out van een half jaar
- Minister Kamp te bewegen om de time-out te gebruiken om met de betrokkenen alle vormen van duurzame energie te onderzoeken, die leiden tot een opbrengst van 150 MW
- Deze voorgestelde time-out niet te beschouwen als een uitstel van executie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief