Natuur blijkt toch minder verzuringsgevoelig dan ingetekend is

1.
De PVV is heel tevreden dat het mogelijk lijkt om een deel van een natuurgebied met verzuring-gevoelige toch weer eens aangepast kon worden aan een agrarische bestemming van aangrenzende percelen. Het is goed dat een stadsboerderij in Emmen zo de gelegenheid krijgt om weiland weer in te zetten ten behoeve van de exploitatie van deze stadsboerderij.

 Een goed initiatief en goede reactie van de provincie.

2.
Het project wordt geplaatst in het kader van de toekomstgerichte landbouw. De PVV denkt dat de toekomstgerichte landbouw niet de richting van de stadsboerderijen opgaat, maar dat er de richting gezocht zal worden van een intensieve, high-tech landbouw, die zonder een groter beslag te leggen op grond toch meer en beter voedsel kan produceren.

3.
Kritische opmerkingen. +

a. Gelukkig bleek bij nadere inspectie het stuk/stukje bos dat omgezet zal worden in een minder gevoelige status t.b.v. aangrenzend weiland toch niet zo kwetsbaar, zo gevoelig als voorheen werd aangenomen. Dit zou dus ook voor andere kwetsbare plekken kunnen gelden.

b. De indieners van de zienswijzen wordt op het punt van de stankoverlast erop gewezen dat ze op 10 km afstand wonen en dat de klacht dus niet ontvankelijk wordt verklaard. De vraag is echter zal er sprake zijn van stankoverlast en is dit de omwonenden duidelijk gemaakt. Dit ter voorkoming van problemen in de toekomst. Is duidelijk gemaakt hoe die stankoverlast wordt beperkt.

c. Er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat er draagvlak is, omdat er maar 3 zienswijzen zijn ingediend, en zelfs 2 van hetzelfde adres. Het indienen van zienswijzen is voor de meeste mensen een enorme drempel, zeker voor lager opgeleiden. Het feit dat er weinig of geen zienswijzen zijn ingediend, betekent niet dat mensen instemmen met een stadsboerderij.

d. Waarom zijn de eisen t.a.v. de maximale ammoniakuitstoot per dierplaats hoger dan de wettelijke eisen? We willen dit initiatief toch tot een succes maken.

e. De eisen voor het opwekken van de eigen energie zouden wel eens beperkend kunnen zijn voor een goede bedrijfsvoering. We willen dit initiatief toch gelijk tot een succes maken? De provincie maakt dingen mogelijk en werpt deze keer geen extra drempels op!

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de commissie Omgevingsbeleid van 22 nov. 2017 bij de behandeling van "Aanpassing begrenzing kaart wet ammoniak en veehouderij"