Visie op de Begroting 2019

Er is géén of voldoende geld voor grote en noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, zoals de verdubbeling van de gehele N34 of de ongelijkvloerse kruising bij Emmen Noord. Als toch de mogelijkheden van nieuwe spoorverbindingen in Drenthe onderzocht gaan worden waarom dan niet een spoorverbinding Hoogeveen Emmen met een aansluiting op het spoorwegnet in Duitsland? Er is wel geld voor investeringen in de natuur (700 miljoen) en er is veel geld voor de energietransitie, miljarden euro’s. Een energietransitie die iedere burger veel geld zal gaan kosten, maar over deze kosten voor de burger wordt angstvallig gezwegen.

 Er wordt rigoureus besloten dat huizen, woonwijken niet meer op aardgas aangesloten mogen worden, alles moet elektrisch, hoe deze elektriciteit geleverd moet worden is volgens de “groenen” geen probleem. In de toekomst zullen alle problemen opgelost worden
Er wordt nu een parallel systeem gebouwd met windturbines en zonne-akkers, een systeem dat de kolen- en gascentrales niet overbodig zal maken, want de kolen- en gascentrales zullen een back-up systeem moeten zijn met de volledige energie omvang om heel Drenthe, heel Nederland, van energie te voorzien als het niet waait en er geen zon schijnt.

Natuurlijk ziet de PVV ook dat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is, maar de paniek dat alles in 10 of 20 jaar allemaal anders moet is kunstmatig, er is nog voldoende fossiele brandstof voor de komende 50 jaar. Trouwens zonder kernenergie bij de discussie over de energietransitie te betrekken, komt er nooit een oplossing.

Veel groepen hebben belang bij het optuigen van het parallelle systeem, vanwege de invloed die ze kunnen uitoefenen en vanwege de winsten die gemaakt kunnen worden. De angst die aangewakkerd wordt over een mogelijke temperatuurstijging van 1 a 2 graden en de toename van het percentage van 0,04 % CO2 in de atmosfeer. Doet de PVV denken aan de onheilsprofeten in vroegere tijden die allerlei rampen voorspelden. Deze zouden leiden tot een grote catastrofe en het verdwijnen van het leven op aarde. Deze onheilsboodschappen passen trouwens heel erg in de christelijke traditie van onheilsboodschappen en straf, maar dat is dan wel een heel schrale troost.

De invloed van de burgers: voor alle veranderingen die er aan gaan komen geldt wel dat ze geaccepteerd moeten worden door de inwoners van Drenthe! Betrek de bewoners zo snel mogelijk (ook in het voortraject) bij deze veranderingen en niet pas bij de eindoplossingen. Oplossingen worden alleen geaccepteerd als er een draagvlak is. Dit betekent dan ook dat sommige oplossingen niet geaccepteerd kunnen worden en dus dan ook niet kunnen. Het bieden van een formele inspraakprocedure en er zich als overheid dan later op beroepen dat alles volgens de regels is gegaan is niet de juiste weg. Net zoals het fout is om tegen burgers te zeggen dat ze eens per 4 jaar kunnen stemmen en dat het daarna aan de gekozen politieke elite is om te bepalen wat er gaat gebeuren.

Goede zorg in Drenthe

Het afkalven van de zorg in Drenthe en de laatste plaatsen op de rangorde voor de kwaliteit van ziekenhuizen leidt tot grote bezorgdheid. Hoe dit probleem opgelost moet worden is nog lang niet duidelijk. Dit is wel een concreet probleem van de burgers, waar concrete oplossingen voor gevonden moeten worden. Want het kan toch niet zo zijn dat er in Drenthe te weinig artsen, fysiotherapeuten, tandartsen etc. komen en dat we te maken hebben met kwalitatief mindere ziekenhuizen? Kon er maar net zoveel geld besteed worden aan het oplossen van het zorgprobleem als aan het aanpakken van het fictieve probleem van de klimaatverandering.

Tot slot:
Dit College heeft voor Sinterklaas gespeeld en veel geld uitgegeven. Dit geldt voor de gewone begroting en voor de investeringsagenda.
Pas als de PVV mede aan de knoppen gaat zitten, zal dit veranderen. Met name de gelden die uitgegeven gaan worden aan de energietransitie en de klimaatverandering zullen worden beperkt. Drenthe hoeft niet voorop te lopen met de energietransitie. De opdracht dat Drenthe energieneutraal moet zijn in 2050, terwijl alle elektriciteit van elders komt net zoals voor gas en brandstof is een illusie.

Wat de PVV betreft is dit een onhaalbare wens en wij willen niet geloven in sprookjes, zeker niet als het een heel duur sprookje wordt.
De PVV heeft de afgelopen jaren steeds tegen de begroting gestemd en zal dat nu weer doen, want we willen geen verantwoording voor deze geldverspilling en niet meewerken aan het creëren van illusies, zoals dat we met heel veel geld de klimaatverandering kunnen tegengaan en alle energie in Drenthe zelf kunnen opwekken.

(Voor het eerste deel zie: Kritiek op de Begroting 2019)

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van de Begroting-2019 en Begrotingswijzigingen van 2018-2022 in de PS-vergadering van 14 November 2018