Vooraf: Het collegeakkoord is in relatief korte tijd (2 maanden) tot stand gekomen, dat is een compliment waard.
Er is een nieuwe partij bijgekomen, niet omdat de inbreng van die partij GL nodig was, maar simpel omdat het zittende college geen meerderheid meer had in PS.

Als er gekeken zou zijn naar de veelheid van meningen en geluiden in de Drentse samenleving, dan had zeker de mening van Forum voor Democratie (FvD) en de PVV in het College vertegenwoordigd moeten zijn. Deze partijen staan voor 22% van het stemmende deel van de Drentse bevolking.
Als we ervan uit gaan dat onder de niet stemmers veel sympathisanten van FvD en PVV zitten, dan wordt het niet vertegenwoordigd zijn van deze groep Drenten in het bestuur nog schrijnender.
De parlementaire meerderheid die nu gevormd is met dit college is en blijft een minderheid als gekeken wordt naar het totaal van de Drentse bevolking.
De gekozen politieke elite vergeet graag dat ze maar een deel van de bevolking representeert. Drenthe wil graag innovatief zijn en voorop lopen, hier had politiek Drenthe zelf voorop kunnen lopen met een baanbrekend coalitieakkoord, met in ieder geval FvD. Dan zou niet alleen in het collegeakkoord gestaan hebben dat er ruimte is voor verschillende meningen en dat het College streeft naar het verbinden van alle geluiden uit het veelkleurige palet van de Drentse samenleving, maar zou het College zelf het voorbeeld zijn van die verbinding
De eerste gemiste kans.
Het Collegeakkoord
De taal: Het lezen van het collegeakkoord roept een afwerende reactie op. Wat is er toch met de Nederlandse taal gebeurd? Er wordt zo gemakkelijk van alles opgeschreven.
- We doen het niet alleen maar samen met de Drenten
- Voor elkaar en met elkaar
- We willen de verschillende generaties blijven binden aan Drenthe.
- In Drenthe zijn we gewend om naar elkaar om te zien
- In Drenthe bieden we een passend thuis en waardig oud worden.
Wat hier geschreven wordt, zou je kunnen typeren als grootspraak, de schrijvers weten dat het niet klopt, maar het is mooi om te beweren. Je zou ook kunnen zeggen dat de reclame onze taal heeft geïnfecteerd en dat het heel gewoon is geworden om allerlei dingen te beweren en zich mooi en beter voor te doen.
Van de reclamefolders weet je dat het meeste toch niet klopt, maar het gevaar is heel groot dat deze houding ook is gaan ontstaan over politieke documenten. Ze beloven maar wat, ze doen toch wat hen zelf goed uitkomt, je hoeft niet serieus te nemen wat ze opschrijven. Je hoeft het niet te lezen, net als de folders die je in de brievenbus krijgt en die suggereren, dat je een hoofdprijs hebt gewonnen.
Deze kritische, sceptische houding wordt nog versterkt als je hoort dat GL in een College zit dat de N34 gaat verbreden en GAE in de lucht wil houden. Dit waren doodzonden voor GL, net zoals de klimaatmaatregelen en de energietransitie doodzonden zijn voor FvD en de PVV deze mochten niet in GS en GL wel.
De inhoud: De slogan voor dit College van GS is: ”Drenthe, mooi voor elkaar!”. Als je dit letterlijk neemt, dan zou je kunnen zeggen dat alles volgens dit College geregeld en in orde is en dat zou betekenen dat Het College naar huis kan gaan en dat anderen aan het werk moeten.
De slogan van het vorige college was “Dynamisch en ondernemend”. Handen uit de mouwen, focus op economie, werk en bereikbaarheid dat was de houding van het College. Nu wordt er ingezet op goed openbaar bestuur, stad en platteland, regionale economie en werkgelegenheid, mobiliteit en bereikbaarheid en natuurlijk energie en klimaat en een levendig en sociaal Drenthe. Dit zijn gewoon de hoofdstukken van het collegeakkoord`, maar wat is nu de verbindende drive?
Besturen en samenwerken.
Steeds meer overheidstaken worden regionaal georganiseerd. Het grote probleem, de uitdaging die dan ontstaat, komt voort uit de veelheid van netwerken waarin van alles geregeld lijkt te worden. De kader-stellende, bepalende en controlerende rol van PS komt in het geding De rol Van PS en de gemeenteraden wordt steeds meer uitgehold.
GS wil de provincie op transparante wijze besturen, de eerste proeve daarvan is de afhandeling van het geheime EuroChamp-dossier en de behandeling van het WOB-verzoek van het Dagblad van het Noorden.
De verbinding met de bewoners van Drenthe, vernieuwende vormen van inwonersparticipatie, is er al een idee wat dat zou kunnen inhouden?, een Drentse adviesraad, draagvlak onderzoek, referenda?
Stad en platteland
De onafwendbare gevolgen van de klimaatverandering hebben de teneur te leiden tot natuurrampen. Misschien zijn de gevolgen helemaal niet zo slecht en leidt een temperatuurstijging van 1 a 2 graden ook tot iets goeds. De temperatuur moet van politici stabiel blijven, want door een wonder zijn we nu ook op de juiste, de beste temperatuur beland, terwijl het toch gewoon een evenwicht is afhankelijk van vele factoren in het ecologische en het astronomische klimaatsysteem. De nadruk op het herstel van de biodiversiteit is erg overtrokken. Dit vraagt alleen maar om meer ingrijpen van de mens (afplaggen van de heide, het ruimen van bomen, het verhogen van de waterstand) de grootste biodiversiteit heeft u in uw tuin. In de natuur, die zo lieflijk wordt voorgesteld, neemt die af, omdat daar altijd bepaalde (de sterke) soorten gaan overheersen.
De steden (Hemasteden) zijn belangrijk voor Drenthe, maar laten we wel realistisch zijn van Noord Drenthe is Groningen de stad en niet Assen waarop de bewoners zich richten. De PVV hoopt van harte dat het streven naar versterken van de biodiversiteit niet leidt tot meer menselijk ingrijpen in de Drentse natuur.
NNN (Natuur Netwerk Nederland)
Zou het niet goed zijn om aan te geven wat het College wil realiseren in deze periode aan het NNN? Het NNN hoort bij een andere periode, waarin heel romantisch over de natuur gepraat werd. Hoeveel hectare gaat er verworven worden, hoeveel hectare gaat ontwikkeld worden en hoeveel geld gaat er in deze periode besteed worden.
Toekomstbestendig wonen.
Het is uitermate goed om te experimenteren met woonvormen die zowel voor jongeren als voor ouderen aantrekkelijk zijn. Huisvesting voor jongeren waardoor zij in Drenthe blijven gecombineerd met banen juichen wij toe.
Regionale economie en werkgelegenheid.
Laat de provincie de mogelijkheid scheppen, dat werknemers van kleine MKB bedrijven contractonderwijs kunnen volgen om zich bij te scholen op kosten van de Provincie. Bijscholen in de sectoren die de provincie wil stimuleren. Een leven lang leren staat al heel lang centraal, maar wie doet het?
Voorzichtigheid is geboden, ´Drenthe de proeftuin voor innovatief en creatief ondernemen´, het is weer zo gemakkelijk opgeschreven. Dat geldt ook voor “Circulair en duurzaam” als kansen voor economische ontwikkeling.
Onderwijs
• Duits in het onderwijs, bevorderen van de tweetaligheid met steun van het Goethe-instituut
• De onderwijsinspectie maakt ook een monitor, waarom doet de provincie dat zelf? Alle informatie is beschikbaar.
Vrije Tijdseconomie
Pas op horden toeristen (Chinezen) hier naar toe te halen, wie profiteren en wie zullen er last van hebben?
Health Hub Roden
Hoe lang blijven we de Health Hub Roden ondersteunen? Het is toch een tijdelijk project voor de Provincie of zit de provincie hier aan vast, omdat ze eigenaar is van het pand?
Mobiliteit en bereikbaarheid
- Wij zijn blij dat GAE de status heeft van onderdeel te zijn van de infrastructuur van het Noorden.
- Wij zijn blij met de initiatieven om de levensvatbaarheid van GAE te vergroten, de zonneweides, de mogelijke komst van defensie.
- We blijven hopen dat de N34 zeker vanaf het knooppunt Gieten naar De Punt verdubbeld wordt. Het knooppunt Gieten wordt hopelijk snel een betere ongelijkvloerse kruising.
- Laat de Provincie ook aandringen op een twee keer 3-banen snelweg van De Punt naar Groningen. Om te beginnen met een spitsstrook.
Spoorverbindingen
- Een HSL (Hoge Snelheids Lijn) verbinding van de Randstad met Groningen
- Een HSL verbinding van Groningen met Bremen.
- De lijn Emmen-Rheine is niet de verbinding van Drenthe met Duitsland, die loopt over Groningen en niet over Zwolle.
- De Neder-Saksen lijn heeft geen prioriteit voor de PVV. Liever een 4-baansverbinding van Emmen met Groningen en een openbaar vervoer met dubbeldekkers.
Energietransitie
Het is duidelijk dat de fossiele brandstoffen opraken, maar het lukt nooit met alleen zonne- en windenergie om aan de energiebehoefte te voldoen. Een mooi en leefbaar Drenthe is in strijd met de plannen voor de plaatsing van windparken en zonneweides in Drenthe.
Draagvlak voor energietransitie
Begin niet met alleen een eenduidig verhaal (dat riekt naar indoctrinatie), maar vertel een eerlijk verhaal. Waarom en welke oplossingen zijn nodig? Zonder kernenergie is de vraag naar betrouwbare energie niet op te lossen.
RES (Regionale Energie Strategie)
De RES heeft twee kanten: de bewoners (wie?) worden betrokken bij de energietransitie, maar er ontstaat ook een nieuw overkoepelend verband. Waar besluiten worden genomen , die zich onttrekken aan de controle en invloed van PS.
Hernieuwbare energie
Wat wordt er nu bedoeld met 40 % hernieuwbare energie in 2030 en 100% in 2050 ? Wordt bedoeld dat het gaat om de elektriciteitsproductie in plaats van de energieproductie?
De energietransitie is nodig, de opgelegde CO2 reductie is het gevolg van angst-aanjagerij.
Drenthe hoeft niet de proeftuin voor innovatieve energieopwekking te zijn. De Drenten hebben de keuze uit biogas, groen gas, aardgas, waarom ook niet Russisch gas? Russisch gas zou voor Drenthe een uitkomst zijn. Er kan dan rustig gewacht worden welke goede energietransities zich aanbieden. Overschat de invloed en de mogelijkheden van Drenthe niet.
Het lijkt dat op grond van de omgevingsvisie overal in Drenthe zonneparken en windparken mogelijk zijn. Bewoners mogen/moeten laagdrempelig worden overtuigd van duurzaam leven en werken, maar wat als ze het er niet mee eens zijn? Je mag toch ook een eigen, een andere mening hebben?
De bewoners moeten in een vroegtijdig stadium volgens het college-akkoord worden betrokken bij plannen, maar wat gebeurt er als ze het er niet mee eens zijn?
De suggestie is als de bewoners er maar op tijd bij betrokken worden dat ze dan wel zullen meegaan met het beleid.
Waterstof is belangrijk voor de toekomstige energievoorziening, maar is dat niet een project van Groningen (Noord-Nederland) Is de schaal van Drenthe niet te klein?
Sociaal Drenthe
De PVV is blij met het hoofdstuk sociaal, maar heeft toch wat kanttekeningen. Drenthe is gastvrij en uitnodigend en daarom zijn we ook een regenboogprovincie, maar het is niet zo dat we gastvrij en uitnodigend zijn omdat we een regenboogprovincie zijn. We zetten ons onverminderd in voor de toegankelijkheid van de Drentse samenleving voor gehandicapten, omdat we dat willen en niet omdat we dat moeten volgens een VN-verdrag.
Het inzetten op de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-werelderfgoed is moedig, maar wanneer is er sprake van overmoed?
Tot Slot
De PVV hoopt van harte dat er een ópen sfeer zal ontstaan en dat GS transparant is in zijn handelen. De PvdA heeft nu het initiatief genomen en veel zaken geregeld en voor elkaar gekregen. Ik hoop van harte dat de PvdA niet terugvalt in haar oude rol van de grote en beslissende regelaar in de Provincie Drenthe, want dan zetten we met dit College niet een stap vooruit maar een stap terug.
Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van het nieuwe collegeakkoord tussen PvdA, VVD, CDA, GL en CU in de vergadering van Provinciale Staten van 29 mei 2019.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief