De Energieluchtbel

Het College blijft in de energietransitie onhaalbare doelen nastreven. Dat mag als mensen in sprookjes geloven, maar het wordt gevaarlijk als sprookjes worden verward met onhaalbare doelen. In 2030 zal er 49 % van de energie hernieuwbaar moeten zijn en in 2050 100%.
Dat betekent dat in Drenthe in 2050 alle energie zelf opgewekt zal worden. Het totale verbruik van huizen, alle vervoer en alle bedrijven zal energieneutraal moeten zijn. Het formuleren van doelen als idealen is mooi, maar

het wordt gevaarlijk als de idealen hoe dan ook gehaald moeten worden. Hele bossen worden gekapt omdat biomassa leidt tot hernieuwbare energie; dat gaat in Drenthe toch hopelijk nooit gebeuren? 

Er zijn twee afschrikwekkende voorbeelden:
De URGENDAzaak, waarbij de overheid door de rechter gedwongen wordt om de eigen al onhaalbare CO2 doelen te halen met 25% verhoging zelfs, omdat deze doelen in een wet zijn vastgelegd.
Het ondoordacht vastleggen van allerlei percentages of hoeveelheden tonnen CO2 besparing keert zich dan tegen de wetgever.
Groene actiegroepen eisen dan dat deze percentages of tonnen bezuiniging gehaald worden ongeacht de consequenties en de kosten.
Een tweede voorbeeld is de al eerder genoemde stikstof en ammoniakcrisis.
De strenge eisen om natuurgebieden te beschermen leiden ertoe dat rechters niets anders kunnen dan onder verwijzing naar de weten van de overheid waarin de normen zijn vastgelegd om de stikstofbeslissingen van diezelfde overheid af te keuren.
Hetzelfde gaat gebeuren met de vastgelegde doelen voor de hernieuwbare energie. Als die niet gehaald worden, dan moeten er nog meer zonneparken, windturbines en biomassacentrales geplaatst worden. Het landschap en de burgers worden het slachtoffer. Het grote geld zal gaan winnen. Het gaat zogenaamd om de energietransitie, de Provincie zal bij plaatsing heel tolerant worden om de transitiedoelen te bereiken. Ik vrees dat groene actiegroepen mogelijk via de rechter de Provincie zullen dwingen tot verdergaande en rigoureuze stappen om de ooit uit de losse pols geformuleerde doelen te halen.
Er ís helemaal geen energiecrisis, er dreigt een energiebeleidscrisis.
Laten we stoppen met dit paniekvoetbal, het leidt alleen maar tot meer ondoordachte handelingen. We moeten stoppen met deze geforceerde energietransitie.

Mening van Nico Uppelschoten Datum 11 november 2019