‘concept RES’ afgewezen als onhaalbaar en destructief

De ‘concept RES’ (Regionale Energiestrategie) werd niet door GS geagendeerd voor behandeling in Provinciale Staten, wat de PVV onbegrijpelijk vond. Uiteindelijk is gezamenlijk besloten dit alsnog te bespreken in de PS-vergadering van 7 okt. 2020. Hieronder ons commentaar erop:

Het agendapunt concept RES is voor de PVV om vier redenen heel belangrijk.

1. De RES is zo een belangrijk beleidsdoel en heeft zúlke grote consequenties voor Drenthe, dat het tot de bevoegdheid van Provinciale Staten behoort om daar een oordeel over te vellen. De RES lijkt nu weggemoffeld en elders geregeld te worden. Andere niet democratische organen gaan aan de loop met de concept RES en de RES. Er is nu maar sprake van een concept RES wordt er gezegd, maar iedereen weet, dat een concept stuk het uitgangsstuk wordt voor de verdere vormgeving van de RES. Het is daarom uitermate belangrijk, dat PS een mening heeft over deze concept RES.

2. De RES gaat het aangezicht van Drenthe bepalen, er zullen veel zonneparken en windparken nodig zijn om aan de landelijke opgaven te voldoen. In de concept RES wordt voorgesteld, dat Drenthe 10 %, 3,5 TWh, van de landelijke opgave voor haar rekening neemt voor de opgave voor 2030. Dit staat in geen verhouding tot het energie gebruik in Drenthe, die is voor elektriciteit 2,7 TWh. In Drenthe gaan we dus meer verduurzamen dan er nu gebruikt wordt. In Drenthe woont ca. 3% van de totale bevolking. Wordt Drenthe, het Noorden, een nieuw wingewest voor Nederland? Er wordt nergens een bovengrens genoemd voor de opgewekte hernieuwbare energie in Drenthe. Bovendien is deze grootschalige energie opwekking slechts 3,3 % van de totale energie opwekking tot 2050. Er zullen dus nog 30 van deze slagen gemaakt moeten worden om het heilige doel van 100 % hernieuwbare energie te halen.

3. De opgave om Drenthe in 2050 volledig met hernieuwbare energie zelfvoorzienend te maken is onrealistisch en onbetaalbaar.
Onbetaalbaar, omdat al die miljarden, die gestoken gaan worden in zonne-. en windparken wel opgebracht moeten worden door de inwoners van Drenthe. Dit is nog maar het begin, het zal leiden tot een verarming van bevolking en een scherpere tweedeling. Wie betaalt en wie profiteert en wie is uiteindelijk het slachtoffer als het misloopt?
Onrealistisch, want zonder fossiele brandstoffen, die er nog voldoende zijn, kan er in de overgangsfase niet voldoende energie geleverd worden Er is altijd een back-up systeem nodig, want de weersafhankelijke zonne- en windenergie zullen gemiddeld hoogstens 35 % van de energievraag aan een stabiel energienet kunnen leveren.

4. Wat er niet in de RES staat is minstens zo belangrijk als wat er wel in staat. Wat staat er niet in: géén woord over Kernenergie. Als Kernenergie niet bij de energietransitie wordt betrokken dan zal deze nooit lukken. Trouwens wat zou de transitie eenvoudiger zijn als er 2 of 3 nieuwe kerncentrales bij zouden komen dan was de vernieling van de natuur en de geldverspilling niet nodig en konden we weer van een centrale energievoorziening gebruik blijven maken.

PS zal een besluit moeten nemen over de concept RES en de RES. Een besluit, dat grote consequenties zal hebben voor het landschap van Drenthe en het welzijn en de financiële positie van de inwoners. Zonder een gedegen informatie circuit van voor en tegenstanders kan PS geen gefundeerd besluit nemen. Een gefundeerd besluit is iets anders dan geloven in de goede afloop en erop vertrouwen, dat het voor de inwoners kostenneutraal zal verlopen. Ik verwacht, dat kleinkinderen zullen vragen hoe we bij ons volle verstand besluiten hebben kunnen nemen, die een betrouwbaar energiesysteem, als een essentieel onderdeel voor onze welvaart en manier van leven, zó in de waagschaal hebben durven stellen. Ik wil een goed antwoord hebben, als ik in de toekomst ter verantwoording wordt gevraagd over wat ik in die belangrijke jaren heb gedaan.

Ik heb me verzet uit weloverwogen eigenbelang, om ervoor te zorgen dat de energievoorzienig niet in het honderd zou lopen door het groene geloof en ik heb gehandeld uit een rechtvaardigheidsgevoel. Ik erger me dood aan de alom aanwezige misleiding door de CO2 uitstoot als het einde van de mensheid voor te stellen.

Mevrouw de voorzitter ik zal 6 moties indienen, die alle als doel hebben om de groene doelen zoveel mogelijk bij te sturen. Ik krijg niet de tijd om deze 6 moties in hun geheel voor te lezen. Ik kan nu alleen de opdracht voorlezen, de constateringen en de overwegingen staan duidelijk in de moties en ik hoop, dat ik ze in deze korte bijdrage voldoende aan de orde gesteld heb.

Bijdrage van Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van de ´concept RES Drenthe´ in de Provinciale Statenvergadering van d.d. 7-10 -2020.
Over de ´concept RES Drenthe´ is niet gestemd, er is alleen over gedebatteerd.