Investeringsagenda 2020 – 2023 dient herzien

De PVV heeft meegewerkt aan het zinvol besteden van 62 miljoen. De afwegingen die toen gemaakt zijn, werden destijds in de pre – corona tijd gemaakt.

Nu zitten we in een tweede coronagolf en als je de deskundigen mag geloven zal er ook nog een derde coronagolf komen.Zelfs als er een vaccin wordt ontwikkeld, betekent dat niet dat niemand meer corona kan krijgen.
Het griepvaccin dat ik ieder jaar braaf krijg (ik behoor tot de risicogroep) verhindert niet dat ik geen griep krijg, alleen de kans dat ik griep krijg is minder.
Als het griepvirus gemuteerd is, dan biedt het griepvaccin nauwelijks bescherming.
Waarom deze inleiding ?

Deze is bedoeld om duidelijk te maken, dat de coronacrisis wel eens heel lang kan duren dan we zelf vermoeden en dat de maatregelen die genomen zullen moeten worden zouden nog wel eens veel drastischer moeten zijn dan die waar we nu mee te maken hebben. De consequenties voor de economie zullen hoe dan ook heel groot zijn.
In het nieuws wordt voorspeld dat pas in 2023 er weer sprake zal zijn van groei, of beter gezegd een herstel van de economie.

Nu doet zich een keuzeprobleem voor, houd je vast aan het oorspronkelijke plan om de 62 miljoen gewoon uit te geven, of wil je dit bedrag, of een zo groot mogelijk deel daarvan reserveren voor een coronafonds, zodat de Provincie in staat is bij te springen als instellingen, bedrijven, gemeenten in moeilijkheden komen.

Laat de Provincie dan de rol van oliemannetje vervullen. Er zullen altijd mensen, instellingen en bedrijven, die buiten de landelijke regelingen vallen en wat zou het nu mooi zijn als de Provincie dan in staat zou zijn om bij te springen eventueel via een co-financieringsregeling.

De noodzaak wordt nog groter als we ons realiseren, dat de Provincie in 2022 moet gaan lenen als zij extra uitgaven wil doen. De 62 miljoen van de investeringsagenda is het laatste ´vrij beschikbare´ eigen geld van de Provincie. De PVV vindt daarom zoals vermeld, dat het grootste deel van de investeringsagenda gereserveerd moet worden voor een coronafonds.

Nagegaan moet worden welke voorgestelde investeringen absoluut moeten doorgaan en welke niet. Deze investeringen zijn incidentele projecten dus er kunnen er een groot aantal van worden uitgesteld. De keuze gaat niet tussen wel of niet besteden van de volle investeringen, maar of gezien de onzekere toekomst de voorgestelde investeringen nog wel de prioriteit moeten hebben en of het niet verstandiger om als Provincie een reserve te hebben om te kunnen acteren na of zelfs tijdens de coronacrisis.

Ik neem aan dat ieder van ons dezelfde afweging maakt bij de privébestedingen. Gaan alle bestedingen die gepland waren voor de coronacrisis nog wel door of wordt een reserve aangehouden om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. De gedachte, het geld moet toch besteed worden aan de zaken die, die we ons hadden voorgenomen, lijkt me wel heel onverstandig.

Als alles zou meevallen, wat je wel mag hopen maar niet kan verwachten, dan kan het geld altijd nog besteed worden aan de zinvolle zaken uit de investeringsagenda. Nu doorgaan op de ingeslagen weg is de realiteit ontkennen en de gevangene zijn van de gekozen weg. Niets is zo moeilijk als het loslaten van aanvankelijk gekozen favoriete doelen ten faveure van een nieuw doel met een hogere prioriteit.

De PVV heeft daarom een amendement om 75 % van het investeringsbudget te storten in een nieuwe reserve, het Coronafonds.
GS wordt gevraagd om met een voorstel te komen om de resterende 25% van het investeringsbudget zo zinvol te besteden aan een beperkter aantal van de oorspronkelijke projecten.

Nico Uppelschoten, 11 nov. 2020

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020 bij de behandeling van de Investeringsagenda 2020-2023

Opmerking: het amendement van de PVV t.b.v. de vorming van een Coronafonds, ter grootte van 75% van de Investeringsagenda, is ingediend tijdens de behandeling en niet aangenomen. Voor: PVV en FvD, tegen alle overige partijen.

Tevens is door de PVV een amendement ingediend om de 8,5 mj euro overheveling van de Reserve IVV naar deze Investeringsagenda te schrappen. Deze is ingediend tijdens de behandeling en niet aangenomen. Voor: PVV en FvD, tegen alle overige partijen.