Vraagtekens bij Begroting 2013 door Ronald Beimers

Spreektekst bij de behandeling van de Begroting 2013 van de Provincie Drenthe door Ronald Beimers tijdens de Statenvergadering op 14 november 2012

Voorzitter,
Vol vrees heeft de provincie Drenthe het afgelopen jaar gekeken naar Den Haag. Ja, er moest bezuinigd worden, maar hoeveel? En, wat betekent dat dan voor Drenthe? Het natuurakkoord werd in de Drentse Staten dapper weggestemd, de onduidelijkheid over de gevolgen hiervan nam toe. Vervolgens viel kabinet Rutte I en nam voor Drenthe de onzekerheid in een periode van financiële - en economische crisis nog verder toe. Landelijke verkiezingen werden uitgeschreven, met grote gevolgen voor Nederland, dus ook voor de inwoners van Drenthe. De Haagse politiek bepaalt in grote mate wat er in Drenthe gebeurt. Het zou struisvogelpolitiek zijn dat te ontkennen en er niet op te reageren.

Op de verkiezingsavond volgde de uitslag van de verkiezingen; PvdA en VVD samen 80 zetels in de Tweede Kamer. De op dit moment derde partij van Nederland, de PVV, volgend op 15 zetels.

Al de dag na de verkiezingen werd het duidelijk, PvdA en VVD zouden het samen gaan doen. Mark Rutte ontpopte zich binnen de VVD gelederen als het socialistische paard van Troje. Op diezelfde dag verwees Marx Rutte het behoud van de hypotheekrenteaftrek naar het land der fabelen en werd de politieke achterban verzocht om het woord "nivellering" in het liberale woordenboek bij te schrijven. Kreeg Mark Rutte het woord "nivellering" enkele jaren geleden tijdens een toespraak nauwelijks uit zijn mond, deze keer heeft hij het waarschijnlijk aan zijn achterban gespeld en voorzien van de Dikke Vandale omschrijving.

En zo werd in het regeerakkoord (haastige spoed is zelden goed) de hypotheekrente aftrek ingeperkt met oplopende kosten voor de burger als gevolg. En de woningmarkt gaat nog verder op slot. Bedankt, PvdA en VVD!

Woont u in een huurhuis, dan heeft u dus geen hypotheek. Dan ontspringt u de dans als het gaat om de hypotheekrente aftrek. Wordt u daar blij van? Nee!! Met een inkomen boven de € 43.000 euro bedraagt de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. En de inflatie giert omhoog door het intact laten van BTW verhoging naar 21% uit het Kunduz akkoord. Bedankt, PvdA en VVD!

Ontslagrecht wordt versoepeld of beter gezegd deze wordt bijna losgelaten. In onzekere tijden over het voortbestaan van je werk neemt de onzekerheid voor de werknemer nog verder toe. Bedankt, PvdA en VVD!
En, komt een werknemer door de huidige financiële en economische situatie in de WW, dan wordt de uitkering dermate ingekort en versoberd dat financiële problemen al heel snel om de hoek komen. Bedankt, PvdA en VVD.
Voorzitter, het regeerakkoord is getiteld, "bruggen slaan" , maar, zoals de grootste krant van Nederland het al noemde, meer voor de hand ligt de titel; "burgers slaan".

Voorzitter, dit regeerakkoord van de PvdA en VVD is slecht nieuws voor Nederland en dus ook slecht nieuws voor de Drentse burger.

Maar, voorzitter, terwijl de PvdA en de VVD zich in Den Haag inspannen om de koopkracht voor de burger omlaag te halen en het werken te ontmoedigen, hebben wij in de Drentse provincie het voorrecht om nog één laatste knop te hebben waar we aan kunnen draaien om de lasten voor de burger te verminderen en daarmee de koopkracht voor de burger nog iets te vergroten.
In tweede termijn zullen wij daartoe een motie indienen die GS verzoekt de indexering van de MotorRijtuigenBelasting vanaf het jaar 2014 stop te zetten. (kwartje van Kok)

Voorzitter,
In de begroting is te lezen dat de provincie Drenthe een reservering maakt voor Europese cofinanciering. De PVV fractie in Drenthe stemt in met een dergelijke reservering. Alleen met cofinanciering kunnen we een deel van ons eigen geld weer uit Brussel halen. Vanuit de eurofiele partijen wordt altijd gesproken met de woorden "we krijgen uit Brussel" of "met steun van de Europese Unie wordt dit of dat gerealiseerd". Voorzitter, niets is minder waar, alle gelden uit Brussel zijn sigaren uit eigen doos. Dus, zo snel mogelijk uit die Europese Unie. Maar, zolang we er nog in zitten, wel zoveel mogelijk van ons eigen geld terug halen.

Voorzitter, daarmee kom ik op het topsectoren beleid, zoals genoemd in de houtskoolschets van de SNN en in het S3 rapport van MKB Noord. De huidige situatie is; Nederland betaalt, maar Brussel bepaalt. Brussel bepaalt namelijk de doelbestemmingen, dus waar worden de Europese subsidies aan verstrekt. Dat betekent, dat, willen we ons eigen Nederlandse geld weer terug halen uit Brussel, dat we door Brussel gedicteerde Europese programma's moeten uitvoeren. In de eerder genoemde rapporten staat geschreven dat in Noord Nederland maar 30% van de werkgelegenheid zich bevindt in die topsectoren bedrijven.
Met andere woorden, met ons eigen geld, dat terugkomt via Brussel, dwingt Brussel ons om een programma te ontwikkelen waarvan het maar de vraag is of het werkelijk gaat bijdragen aan de werkgelegenheid of economische groei in Drenthe of zo u wilt Noord Nederland. Voorzitter, is dit wat we zelf willen of is dit wat ons wordt opgelegd door Brussel?!

Voorzitter, Statenbreed is afgelopen juni aangegeven, dat ook een bezuiniging op het ambtelijk apparaat van de provincie Drenthe in het licht van de bezuinigingen een reële optie is. GS heeft deze maatregel in de begroting pas in het laatste scenario, scenario 3 opgenomen. Wat de PVV fractie betreft moet de discussie over verdere bezuinigingsmaatregelen open kunnen zijn op het moment dat scenario 1 onvoldoende blijkt.

Daarbij willen we in het licht van de verkorting en versobering van de WW opmerken, overigens zonder dat we daar in dit huis enig zeggenschap over hebben, dat wat betreft de Drentse PVV fractie de status aparte van ambtenaren zou moeten verdwijnen. Dus, één regeling voor iedereen, ongeacht of je werkzaam bent in het bedrijfsleven of bij de overheid.

Voorzitter, Het college van GS is erin geslaagd voor volgend jaar een sluitende begroting te maken. Dit is weliswaar gedaan door de bijdrage voor de Drentse Energie Organisatie (DEO) naar voren te halen, maar toch. Verder is het duidelijk, de wal keert inmiddels het schip en de PVV fractie ziet in toenemende mate de realiteitzin bij het college ontstaan als het gaat om de financiën. Dat is te prijzen. Wij vragen ons echter wel af of scenario 1, zoals genoemd in de nota van aanbieding bij de begroting 2013, gezien de huidige ontwikkelingen en de signalen vanuit de regering in Den Haag voldoende zal blijken te zijn.

Dank u wel.