Koersdocument Revisie Omgevingsvisie
Commissie OGB 6 sept. 2017

Vrz. Er zijn 2 hoofdredenen voor de op stapel staande revisie van de Drentse Omgevingsvisie: de wettelijke noodzaak om voor te sorteren op de nieuwe Omgevingswet die in ontwikkeling is en het laatste bestuursakkoord van de huidige coalitie die nu het dagelijks bestuur vormt van deze provincie. Met beide zijn wij het als PVV-fractie in beginsel in grote lijnen eens: de nieuwe omgevingswet gaat uit van een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving met als uitgangspunt vertrouwen, minder en algemenere regels, meer ruimte voor initiatief en versterking van de lokale invloed. Dit is ook in het bestuursakkoord verwoord als ‘Ja mits’ als sturend principe in plaats van ‘Nee tenzij’ en meer ruimte voor economische ontwikkelingen i.p.v. een steeds uitbreidende natuur hier. Dus in grote lijnen akkoord.

Read More

De agrarische sector is voor de PVV en voor Drenthe van groot belang. In de vorige OGB heb ik daar al over gesteld dat er per fte in de landbouw 1,5 fte toegevoegd kan worden voor bouw en installatiebedrijven en andere dienstverlenende activiteiten. Ik heb echter de zaken fors onderschat.

Read More

Dit lijkt ons grotendeels een goede notitie en we zijn er blij mee dat in de komende Actualisatie van de Omgevingsverordening opgeschoven wordt naar de realiteit en meer speelruimte geboden zal worden aan de Drentse gemeenten, onder condities dat wel, om persoons- en objectgebonden beschikkingen af te geven voor permanente bewoning of semi-permanente-bewoning. Wel dient de formulering van de voorwaarde van 'het aansluitend zijn bij de kernbebouwing' zo te worden dat daar door de gemeenten met goede reden van afgeweken moet kunnen worden.

Read More