Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in laatste Stikstofrapport van Dhr. Remkes ‘Wat wel kan’ van 5 oktober 2022 geadviseerd wordt om binnen 1 jaar 500 – 600 z.g.n. piekbelasters op te kopen
• dit rapport duidt deze piekbelasters nader aan met ‘Deze ondernemingen zijn evidente piekbelasters, gelegen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.’
• en dit rapport stelt vervolgens ‘Ik heb de indruk dat de groep piekbelasters voor het grootste gedeelte bestaat uit agrarische ondernemers, waarvan een flink deel intensieve veehouderij’.

Read More

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in de Provincie Drenthe een groot aantal agrarische bedrijven is waarvan de Natuurbeschermingsvergunning destijds d.m.v. een PAS-melding gelegaliseerd is op grond van de toenmalige wet en regelgeving
• dat door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 deze werkwijze met terugwerkende kracht in formele zin wordt teruggedraaid
• dat er 50 handhavingsverzoeken gedaan zijn bij de Provincie voor PAS-melders in Drenthe.

Read More

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende dat

1. in de begroting opnieuw wordt aangedrongen op de realisatie van de Neder-Saksenlijn
2. het onwaarschijnlijk is dat én de Lelylijn én de verbetering van bestaand spoor in Nederland én de Neder-Saksenlijn doorgang vinden
3. de Neder-Saksenlijn de spoorverbindingen in Drenthe niet wezenlijk verbeteren
4. de Neder-Saksenlijn een enkel-spoors dieseltrein verbinding zal zijn.

Read More