Plots zijn we geconfronteerd met een probleem dat niemand in het dagelijks leven ervaart en dus ook niet verwachtte. Uit het niets is de uitspraak van de Raad van State gekomen dat de overheid zich moet houden aan haar eigen afspraken van het stikstofbeleid.
Dit betreft de afspraken over de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan in Natura2000-gebieden. De rekenmethode die de overheid hanteerde leidde volgens de Raad van State niet tot het handhaven van de vastgestelde normen, de Kritische Depositie Waarden (KDW) De Natura2000-gebieden worden niet beschermd en natuurherstel dat nodig is volgens de Raad van State blijft uit.

De PVV is tegen deze begroting, vooral vanwege twee beleidskeuzes in deze begroting.
De begroting is de financiƫle vertaling van het beleid zoals GS, dat wil voeren.
De twee beleidskeuzes, die de PVV afwijst zijn:
1) De ontwikkeling van nog meer nieuwe natuur.
2) Een nieuw investeringsfonds van 50 miljoen

Het statenstuk betreffende NICE is geweldig!
Uit een TNO rapport (kansen voor de circulaire economie 2013) komt naar voren dat het effect van een circulaire economie voor Nederland geschat kan worden op totaal 73 miljard en ongeveer 54.000 banen!!!! Met daarnaast nog vele spin-of-kansen voor de Nederlandse economie.
Dit zou echt geweldig zijn.

De WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) is het bedrijf dat als kerntaak heeft voor goed drinkwater te zorgen.
Het bedrijf wat nu aan ons, de Provincie, een achtergestelde lening vraagt van 6 miljoen euro om in de periode van 2019 tot en met 2029 investeringen te kunnen doen van circa 180 miljoen.

GS van Drenthe zijn akkoord gegaan met een stikstofregeling van het IPO die strenger was dan de regeling van het ministerie.
Er is nu zelfs verschil van mening over het mogelijke verschil tussen de rijks- en IPO regeling. De landsadvocaat is gevraagd een uitspraak te doen over welke regeling het meest effectief is en juridisch haalbaar.
De chronologische volgorde maakt een ding duidelijk: er is paniek en er zijn adhoc maatregelen genomen zowel door het Ministerie van Landbouw als door het IPO en GS.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief