Op maandag 22 september j.l. heeft de Drentse provinciale fractie van de PVV een geslaagde openbare bijeenkomst gehouden voor vrijwilligers en sympathisanten, de zaal zat vol. Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV Drenthe heeft zijn beschikbaarheid voor een volgende termijn als fractievoorzitter bekendgemaakt en ook dat de huidige fractieleden voor de volgende termijn wensen door te gaan.
 Sietze Fritsma, 2e Kamerlid voor de PVV voor o.a. immigratie en vreemdelingenzaken heeft een lezing gegeven over de immigratie naar Nederland en hoe Nederland aan het veranderen is in negatieve zin onder invloed van met name de toestroom van Moslim-immigranten. Het is nog steeds zo dat gezinsmigratie de grootste factor is in de instroom en niet de asielstroom.

 De totale immigratie naar Nederland bedroeg in 2013: 165.000 mensen die allemaal een permanente verblijfsstatus hebben gekregen van dit kabinet en waarvan p.m. 17.000 uit de asiel-instroom afkomstig was, de rest betreft hoofdzakelijk gezinsmigratie. Die laatste blijft in politiek en de media sterk onderbelicht. Nederland is overigens met het toekennen van de permanente verblijfsstatus aan asielzoekers buitengewoon royaal vergeleken met de ons omringende landen. Funest blijken de zich steeds herhalende generale-pardons uit te pakken, omdat er een premie gezet wordt op illegaliteit: als je maar lang genoeg blijft hangen in Nederland als illegaal krijg je op de duur altijd een permanente verblijfsstatus, dat weten alle illegalen, en daarom vertrekt er bijna geen illegaal, ook al krijgen ze een vertrekpremie, gratis reis, worden papieren voor ze geregeld, etc. Kortom: onder het huidig kabinet is het vreemdelingenbeleid nog steeds rampzalig.
 Alle mensen die een verblijfsstatus krijgen hebben wettelijk voorrang bij het toekennen van een huurwoning wat de krapte op de sociale huurmarkt voor autochtone Nederlanders steeds verder doet toenemen, met name in de grote steden. De kosten van het immigratiebeleid, die een paar jaar geleden berekend zijn in opdracht van de PVV, bedroegen destijds 7,2 miljard per jaar en zijn momenteel hoger, de schattingen lopen tot p.m. 12 miljard/jaar. Zodra een immigrant een verblijfsstatus krijgt heeft deze immers recht op alle voorzieningen in Nederland: variërend van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting tot bijstand, toelagen, aanvulling op de AOW, etc. En daar komen nog aan de immigratie verbonden extra uitgaven bij als: integratie-programma's, veel hogere kosten voor 'zwarte' scholen, kosten van de hogere criminaliteitsscores, terrorismebestrijding, etc.
 De Moslim-immigratie betekend voor ons o.a. toenemende onveiligheid en de dreiging van totaal gezagsverlies over complete woonwijken, zoals die zich o.a. in de Schilderswijk nu lijkt af te tekenen. In de landen om ons heen zijn voorbeelden hiervan te over. De culturele verschillen tussen de Mohammedaanse cultuur en de Westerse cultuur zijn in essentie zo groot dat vermenging ervan altijd ten koste zal gaan van de vrijheden van de laatste. De Islamitische ideologie zal omdat deze gefundeerd is op de goddelijke wetgeving van Allah (de Sharia) altijd druk blijven geven om onze Westerse samenleving te veranderen met al zijn verworvenheden en dit niet ten goede. Dat laatste heeft nauwelijks uitleg nodig momenteel. De Islam is immers geen gewone religie maar heeft uitgesproken voorschriften voor alle gebieden van het leven: van Staatsinrichting, Recht tot Sociaal en Privé en dat niet alleen voor Mohammedanen maar ook voor de ongelovigen. Het woord "Islam" betekend n.l. niet "Vrede", zoals het publiek vaak te horen krijgt, maar "Onderwerping" en dat laatste niet alleen door moslims maar ook door niet-moslims.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief