Eind 2013 nam de fractie van de PVV in Drenthe het initiatief om de gemeenten in Drenthe te benaderen om concrete inlichtingen te verkrijgen over plaatsen waar de islam zou kunnen worden uitgedragen. De bedoeling was om een soort nulmeting te doen inzake de islamisering van Drenthe. Er werd gekozen voor een zgn. WOB (wet openbaar bestuur) verzoek.

De PVV maakt zich al lang zorgen over de vaak agressieve manier waarop de Islam haar vleugels uitslaat en draagt dat ook uit. Bij bijna alle brandhaarden in de wereld zijn Islamitische groeperingen. betrokken en het internationaal terrorisme schijnt grotendeels het monopolie te zijn van aanhangers van Allah.
In Drenthe lijkt dat een "ver-van-mijn-bed-show" en is het duidelijk minder aan de orde dan bv. in de Randstad, maar ook hier krijgen wij klachten van verontruste burgers die zich geïntimideerd of zelfs bedreigd voelen. De opkomst van ISIS bewijst eens te meer hoe de Islam als ideologie een schrikaanjagende werking heeft.

Wat soms nog meer vertwijfeling oproept is de manier waarop de politiek wegkijkt of zelfs meent elke vorm van kritiek het etiket "discriminatie"op te moeten plakken.

Helaas wordt je in Nederland eerder aangeklaagd als je met een Nederlandse vlag zwaait dan met een ISIS-vlag en buitelen de indieners van een aangifte over elkaar heen als je opkomt voor je eigen (Nederlandse) normen en waarden of als je protesteert tegen de strijdkreet dat alle ongelovigen vermoord zouden moeten worden. Naar onze mening de wereld op zijn kop!

Een mentaliteit die helaas ook op bestuurlijk niveau merkbaar is. De weerstand die geproefd werd bij de beantwoording van onze WOB-vragen was in sommige gevallen op zijn minst afhoudend te noemen. In een enkel geval werd geweigerd medewerking te verlenen (iets wat in Gelderland en Overijssel ook geconstateerd werd) door b.v. te verwijzen naar de gemeentegids en in een geval zijn er sterke aanwijzingen dat zelfs de eigen gemeentelijke website nog even aangepast werd.

Hoe dan ook, de PVV in Drenthe wil u onze bevindingen in ieder geval niet onthouden.
In onderstaande rapportage geven wij de ontvangen gemeentelijke reacties samenvattend weer per Drentse gemeente. Binnenkort zullen we meer gedetailleerde informatie publiceren over de Islamitische centra en organisaties in onze provincie.

De fractie van de PVV-Drenthe, december 2014


 

Onderzoek status Islamisering in Drenthe.


De fractie van de PVV in Drenthe heeft aan de twaalf gemeenten in Drenthe de volgende vraag gesteld:


"De fractie van de Partij voor de Vrijheid in Drenthe brengt op dit moment de omvang van de Islam en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Drenthe in kaart.

In dat kader verzoeken wij u, op grond van artikel 3 Wet openbaarheid bestuur, ons de volgende informatie te verschaffen voor zover aanwezig in documenten binnen uw organisatie:

1. Alle namen en adressen van scholen en/of scholingsinstanties / instituten op Islamitische grondslag;

2. Alle namen en adressen van moskeeën en/of Islamitische gebedshuizen;

3. Alle namen en adressen van Islamitische verenigingen en/of stichtingen;

4. Alle namen en adressen van de overige organisaties op Islamitische grondslag;

5. Alle namen en adressen van de zogenaamde 'koffiehuizen'.

Daarnaast zouden wij, ook op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, informatie willen ontvangen over lopende bouwaanvragen en recent afgegeven bouwvergunningen inzake moskeeën en/of gebedshuizen, scholen en/of scholingsinstanties / instituten op Islamitische grondslag. Wij verzoeken u tevens aan te geven of de betreffende instanties / organisaties gemeentelijke subsidies ontvangen en zo ja hoeveel.
Ook zouden wij met een vermelding willen zien of de betreffende instanties / organisaties, overheidsorganisaties of publieke organisaties zijn."

Daarop zijn in 2014 de volgende antwoorden binnengekomen:

Ontvangen beantwoording per gemeente:

Aa en Hunze: verzoek afgewezen aangezien gemeente niet over dit overzicht beschikt en de gevraagde specifieke kenmerken geen bestuurlijke aangelegenheid betreffen. Op grond van de archiefregeling worden de gevraagde gegevens evenmin afzonderlijk geregistreerd en kunnen om die reden dan ook niet worden verstrekt.
• Assen: m.b.t. de gevraagde organisaties verwijzing naar de gemeentegids 2014, er zijn momenteel geen bouwaanvragen en er zijn recentelijk geen bouwvergunningen verstrekt. Er zijn in 2013 geen subsidies verstrekt aam deze organisaties/instellingen.
Borger-Odoorn: geen namen of adressen bekend van gevraagde organisaties/instellingen en is niet bekend dat er bouwvergunningen zijn afgegeven voor de gevraagde typen instellingen/instanties.
• Coevorden: Er zijn in de gemeente geen van deze instanties aanwezig op 1 stichting na: de Stichting Al Islam Coevorden, P/A Irisstraat 18, 7741 SR Coevorden. Er zijn geen lopende bouwaanvragen, geen afgegeven vergunningen en subsidies voor moskeeën en/of gebedshuizen en/of scholingsinstanties/instituten op islamitische grondslag bekend of in behandeling. Evenmin is er recent een dergelijke bouwvergunning verleend.
Emmen: Verwijzing naar de Kamer van Koophandel als verantwoordelijk voor de registratie van stichtingen, organisaties, instellingen en verenigingen. De WOB bevat geen verplichting om deze gegevens die niet in bestaande documenten zijn neergelegd te vervaardigen. Emmen stelt zich op het standpunt dat het onevenredige inspanningen kost om de gevraagde informatie te vergaren. En verstrekt alsnog de volgende informatie: er is 1 moskee bekend: de Peyserhof 20 te Emmen en er is 1 bouwvergunning verstrekt op 21-12-2012 voor het bouwen van een veranda bij een moskee onder bouwvergunningnr. 201224788.
Hoogeveen: beschikt niet over documenten zoals gevraagd. De Turkse Arbeidersvereniging (zijnde een particulier rechtspersoon) houdt in het buurthuis Rozenstraat 5 te Hoogeveen gebedsdiensten. Er zijn geen bouwaanvragen in behandeling, noch recentelijk bouwvergunningen verleend voor bouwwerken op islamitische grondslag. Mededeling: eventuele islamitische aspecten zijn niet relevant voor de beoordeling van een omgevingsvergunning van een bouwwerk. Het gaat daarbij uitsluitend om de ruimtelijke uitstraling van het bouwwerk.
Meppel: Geen documenten bekend, er vindt geen registratie plaats van gebouwen/panden/ onroerende zaken op grond van godsdienstige grondslag of levensovertuiging, verwijzen naar de gemeentegids en de digitale gemeentegids www.meppel.nl. Er worden geen gemeentelijke subsidies verstrekt aan organisaties zoals bedoeld in ons schrijven en er lopen geen aanvragen of zijn er recent vergunningen verleend voor de bouw van moskeeën en/of gebedshuizen.
Midden-Drenthe: Geen documenten bij deze gemeente bekend met informatie zoals gevraagd in onze verzoeken 1 t/m 5.
Noordenveld: Geen documenten bekend want deze informatie wordt niet door de gemeente in documenten vastgelegd. Voor bouwvergunningen en lopende bouwaanvragen verwijzing naar de gemeentelijke website. Voor zover bekend loopt er geen bouwvergunning en is er geen recente bouwvergunning verstrekt. Subsidies aan gevraagde organisaties zijn niet verstrekt.
Westerveld: verzoek afgewezen, deze informatie is niet bij de gemeente bekend. In de gemeente Westerveld staan geen moskeeën of Islamitische gebedshuizen. Informatie over overige organisaties is niet beschikbaar bij de gemeente. Voor zover zij na kunnen gaan zijn er geen Islamitische verenigingen, stichtingen of overige organisaties op Islamitische grondslag. Er zijn geen subsidies verstrekt aan bedoelde organisaties.
De Wolden: geen gegevens, namen en adressen bekend, deze zijn ook niet in de gemeentegids aanwezig. Particuliere initiatieven zijn ook niet bekend maar er wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel. Er zijn geen aanvragen afgegeven of in behandeling voor de door ons gevraagde bouwwerken. Ook is er geen sprake van subsidieverstrekking. Onze vraag over publieke instanties is niet relevant want de organisaties zijn niet bekend.
Tynaarlo: Geen van de genoemde instellingen onder pt. 1-5 zijn gevestigd in de gemeente. Voor informatie over scholen en instellingen in het algemeen wordt verwezen naar de gemeentegids, ook digitaal opvraagbaar op www.tynaarlo.nl. Voor bouwaanvragen wordt verwezen naar de gemeentepagina van huis-aan-huisblad de Oostermoer. Subsidies aan islamitische instellingen worden niet verstrekt omdat er geen islamitische instellingen binnen de gemeente zijn gevestigd.

Recapitulatie (oordeelt u zelf):
Er wordt door de gemeenten in Drenthe totaal: 1 moskee (Emmen) opgegeven en 2 islamitische instellingen (Coevorden en Hoogeveen).

Volgens de moskeewijzer zijn er de volgende aantallen moskeeën in Drenthe:
Assen: 3 (1 Turks, 1 Marokkaans, 1 Overig)
Emmen: 2 (1 Turks, 1 Overig)
Hoogeveen: 1 (Turks)

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief