Vrijdag 13 februari heeft de fractie van de PVV een succesvolle openbare bijeenkomst in Assen gehad waar de bekende arabist en PVV-Europarlementariër Hans Jansen een lezing heeft gehouden met als titel "de Islamisering van Nederland". De complete lezing van Hans Jansen kunt u hieronder lezen. GeenStijl.nl had al eerder een deel van deze lezing gepubliceerd. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 40 deelnemers, waaronder zelfs iemand uit Duitsland uit de Pegida-beweging. In het vragenuur na de lezing werd Hans Jansen bestookt met nogal wat actuele vragen.
Hans Jansen riep de toehoorders op om zich te wapenen tegen de voortgaande sluipende Islamisering. Hij legde daarbij uit wat de wapens zijn waarover burgers beschikken: zijn onverzettelijkheid, het woord, de pen, zijn gedrag, met actie en actief en bewust gedrag kunnen de burgers hun weigering tot opgelegde islamisering kenbaar maken en tegenwerken.

Tekst van de lezing van arabist Hans Jansen op 13 febr. 2015:

  Nog een maand en een kleine week, en het is 18 maart. Het zou mooi zijn als de PVV die dag veel zetels haalt, maar al kwamen we uit op maar één zetel per provincie, dan zou dat nog genoeg zijn om de heersende partijen op de kast te jagen, want zelfs één zetel zou voldoende zijn om onze boodschap te laten horen over wat er in Nederland verkeerd gaat. Te veel islam, te veel Europa, te veel migratie. Dat moet alle drie anders: minder islam, minder Europa, minder migratie, want genoeg is genoeg.

Tot op heden bezit de PVV het monopolie op het benoemen van wat er mis is. Zo'n monopolie geeft een mooie voorsprong, maar die voorsprong zou ik graag opgeven in ruil voor een beetje meer realiteitszin bij de concurrenten. Realiteitszin is werkelijk zeldzaam op het moment. Zo las ik vorige week in een recent boek over het vroege christendom een waarschuwing aan de lezer. De Amerikaanse auteur vond het nodig de lezers van zijn boek te waarschuwen dat op de bladzijden van het Nieuwe Testament wel 'heel hard' gediscussieerd werd door mensen die het niet met elkaar eens waren, maar dat die harde toon zeker niet betekende dat de debatterende partijen niet ook heel goed samenwerkten en het over van alles eens waren. 'Ja', schreef de geharde geleerde trouwhartig, 'tegenwoordig zou dat natuurlijk niet meer kunnen, op die manier debatteren'.

Eigenlijk stond ik verstomd. De toon van het debat, zoals dat tweeduizend jaar geleden volgens de bijbel gevoerd werd, is inmiddels te heftig voor onze moderne tere zielen? Dingen waar ik 65 jaar geleden op de zondagsschool over hoorde vertellen, zijn inmiddels te pikant voor mensen van nu? Ik hoop dan ook maar dat er op 18 maart niet te veel van die lelijke hardpraters gekozen zullen worden, want dat zou voor de goedmensen in dit koninkrijk toch wel heel onverkwikkelijk zijn, en wie wil er nu iets zien gebeuren waar onze goedmens-elite last van heeft. Last, lasten en belastingen, die horen zoals u weet uitsluitend naar onze eigen Henk en Ingrid te gaan, niet naar de multiculzweefkoppen die die last hebben veroorzaakt.

Zondagochtend 8 februari heeft een zekere Elly Meriwani een tweet getwitterd die luidde: Hans Jansen interpreteert de Islam net zo als de Jihadisten. Ik was verheugd dat te lezen, maar ik denk niet dat de twitteraarster het goed bedoelde. Ik rapporteer, al jaren, zo eerlijk en zuiver mogelijk over hoe de Jihadisten en hun ondersteuners de islam interpreteren. Kennelijk is dat gelukt, want Elly Meriwani, wie dat ook is, heeft de overeenkomst en de gelijkheid opgemerkt. Maar kennelijk denkt ze dat ik door getrouw te rapporteren en te beschrijven, ook een soort terrorist ben. Ze ziet niet het verschil tussen iets bepleiten en iets beschrijven. Ze is niet de enige die daar moeite mee heeft.

Ik bepleit niet een terroristische uitleg van de islam, maar beschrijf die terroristische uitleg zo nauwkeurig mogelijk. Dat verschil tussen bepleiten en beschrijven gaat nogal wat mensen boven de pet, en dat maakt het leven moeilijk en zorgt voor het ene na het ander misverstand. Al die verhalen die u in onze corrupte media leest over de 'gematigde islam', dat zijn geen beschrijvingen van iets dat u ooit in enige moskee zult aantreffen, maar dat zijn pleidooien waarin westerlingen bij de islam bepleiten om ons westerlingen wat minder hard aan te pakken.

Maar goed, er zijn een paar dingen waar ik vijfhonderd euro voor uitloof: iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is. Ik gun een onderbetaalde stukjestikker bij de NRC deze bijverdienste graag maar het zal er wel niet van komen want hoe vervelend het ook is, ik heb gelijk: moskeeën waar de gematigde islam gepredikt wordt, bestaan niet en alles wat de IS doet is conform de sharia.

Maar beste toehoorders, geld uitloven en stukjes schrijven is in deze strijd niet voldoende, er moeten ook mensen gevonden worden die zo stom zijn dat ze inderdaad gewoon voor de PVV in al die gekozen organen gaan zitten. Ik zit nu zelf meer dan een half jaar voor de PVV in het zogenoemde Europese Parlement, en ik geef het niet graag in het openbaar toe, maar het is fantastisch. In het begin was ik vooral bang in de grote gebouwen waar het zich allemaal afspeelt te verdwalen, maar als het eenmaal een beetje loopt, is het geweldig.

Pas alleen op voor de pers, naar aanleiding van wat ik tien seconden hier voor gezegd heb zou een Nederlandse krant bijvoorbeeld rustig schrijven: 'Jansen geeft toe dat hij een bange man is'. Waarom de pers zich zo leugenachtig opstelt ten aanzien van de PVV en de onderwerpen die wij belangrijk vinden, zoals islam, migratie en europa, dat weet ik niet, en het kan me ook eerlijkgezegd niet meer schelen. De pers is niet mee de nette objectieve rapporteur uit de tijd van Drees-Sr, de pers is partij geworden, de media zijn, met een heel enkele uitzondering, misschien nog wel meer onze tegenstander dan D66. Vroeger was de krant een meneer, dat werd althans zo gezegd. Tegenwoordig zijn de media niet meer een nette meneer, maar een laaghartig en leugenachtig verlengstuk van de propagandabureaus van de elite-partijen. De pers schept geen behagen in het feit dat wij nog bestaan. Zo lang zij nog bestaan, zoeken ze het maar uit, de staatsmedia in hun soepsidiereservaten. Om met GeenStijl te spreken: dodebomenmedia.

Dat ambtenaren van de staatsmedia die om historische redenen wel 'journalist' genoemd worden, waarschijnlijk niet begrijpen wat dodebomenmedia betekent, bevestigt dat ik gelijk heb. Waarde kandidaten, vermijd het u te laten opvrijen door de media, ga uw eigen weg, en word extra alert als u merkt dat er media bij u in het gevlei willen komen. Wees als u eenmaal gekozen bent, voorzichtig met het maken van nieuwe vrienden. Haal uw zelfrespect uit wat u zelf van uzelf vindt, niet uit wat anderen van u en uw werk vinden.

Wat willen wij? Wij willen Nederland terug. Dat vraagt maatregelen tegen de EU en tegen de islamisering. Ik heb hier een lijst met mogelijke maatregelen tegen islamisering die gemaakt is door een Israëlische islam-watcher, dr Mordechai Kedar. De hoofddoekjes niet achter een overheidsloket, dat is maar één van de vele mogelijke maatregelen. Sommige maat-regelen van Mordechai Kedar gaan minder ver dan de PVV wil, andere gaan wat verder, er zijn er ook die identiek zijn aan wat wij willen. Al zou de PVV van die lange lijst maar één punt per jaar weten te realiseren, dan is dat al meegenomen.

Als de tijd het toestaat, wil ik u nog bijpraten over één aspect van één islamitische eigenaardigheid, te weten Jihad en waarom Jihad van de islam moet. U weet, Jihad is een boom, en wij hebben allemaal mooie namen voor de verschillende takken aan die boom: ISIS, Boko Haram, Sharia4Belgium, Hamas, Hizbollah, MoslimBroederschap, ga zo maar door, maar we moeten die boom toch echt met wortel en tak uitroeien voordat we zelf de klos zijn. Waarom vinden zo veel moslims die boom zo mooi?

De kern van waarom jihad volgens de islam moet en mooi is, is goed uit te leggen zonder er details uit de koran bij te halen. Ook moslims die de koran niet of nauwelijks kennen, kunnen daarom overgehaald worden tot deelnemen aan een jihad-oorlog tegen alles wat geen islam is. De redenering die tot meedoen met jihad leidt, telt een beperkt aantal stappen. De eerste: Mensen moeten leven naar Gods wil. Iemand die, hoe vaag ook, in God gelooft, kan daar weinig tegen inbrengen, behalve dan dat hij niet weet hoe de wil van God luidt. De tweede stap, voor moslims vanzelfsprekend, luidt dat Gods wil ondanks de schijn van het tegendeel de mens bekend is. Gods wil ten aanzien van het menselijk gedrag is namelijk vastgelegd in de sharia. De sharia is een moeilijk rechtssysteem, waarvoor je om het te begrijpen, net als bij het Nederlands recht, een deskundig jurist moet raadplegen. Een leek kan immers nooit op eigen houtje verzinnen wat het Nederlands dan wel het islamitisch recht nu precies wel en niet voorschrijft. Zelfs kamerleden hebben wanneer het er op aan komt, een advocaat nodig. Wie vagelijk wel moslim is, maar niet precies weet wat het islamitisch recht voorschrijft, heeft geen keuze behalve de instructies van de deskundige beroepsmoslims te volgen.

Voor iemand die alleen nog maar moslim-in-naam is, zijn de beroepsmoslims die de sharia door en door kennen dus essentieel, net zo goed als voor wie ziek is een arts essentieel is. Een zieke gaat ook niet op eigen houtje interpreteren wat hij van de gezondheidsleer weet. Die doet wat de dokter zegt. Hoe minder de achterkleinkinderen van een migrant zich van de islam herinneren, hoe eerder ze geneigd zullen zijn blind te varen op de aanwijzingen van de imam. Ze hebben een imam nodig zoals iemand die kiespijn heeft, een tandarts nodig heeft. De kennisvoorsprong van de imam is al groot door zijn opleiding, en zijn gezag wordt versterkt door de opvatting dat de islam niet iets is voor amateurs: om zeker te weten wat de islam voorschrijft, zijn jaren van sharia-studie nodig. Ook een advocaat heeft immers jaren nodig om zo ver te komen als hij gekomen is.

De opleiding van een imam gaat over het islamitisch recht. Dat islamitische recht leert dat wie dat recht afwijst, zelfs al is het op een detail, uittreding uit de islam heeft gepleegd, waarop volgens het islamitisch recht de doodstraf staat. De regels van het islamitisch recht belichamen immers de wil van God, en wie bewust de door God gegeven regels afwijst, laat zien dat hij een vijand van God is. Wanneer daarentegen iemand uit onmacht of laksheid zich niet aan alle regels houdt, is dat een andere zaak, minder ernstig dan tegen de geldende regels bezwaar maken.

Onvolmaaktheid bestaat nu eenmaal. Nederlanders zullen ook wel eens niet volmaakt volgens alle regels van het Nederlands recht leven – maar dat betekent nog niet dat ze de regels van het Nederlands recht afwijzen. De islam tolereert geen afwijzing. Er is geen plaats in deze wereld voor wie de islam afwijst. Tekort schieten daarentegen is een minder ernstige zaak dan afwijzen.

Een staat die haar eigen wetten bedenkt en uitvaardigt, en haar onderdanen niet dwingt volgens de wetten van de islam te leven, heeft de wetten van God afgewezen en de voorkeur gegeven aan de eigen, door mensen gemaakte wetten. Wanneer de regering van zo'n staat uit moslims bestaat, is het zelfs nog erger dan eenvoudig afwijzen. Dan is het uittreding uit de islam. Het staatshoofd en de dienaren van zo'n staat zijn schuldig dan wel medeplichtig aan afval van de islam. Ze mogen gedood worden.

Om alle details van de islamitische wet te kunnen toepassen, en om overtreders van de sharia te kunnen straffen, is de hulp van de staat noodzakelijk. Toepassing van de islamitische wet is verplicht, en de stichting van een islamitische staat is dat dus dan ook, omdat zonder zo'n staat aan een van de belangrijkste verplichtingen van de islam, te weten gehoorzaamheid aan de sharia, niet zal kunnen worden voldaan. Gehoorzaamheid aan de sharia betekent ook deelnemen aan de jihad-oorlog die de sharia voorschrijft, naast het even zo goed verplichte vasten, bidden, enzovoort.

Kijk, nu zijn we er. We hebben stichting van een islamitische staat en de deelname aan de jihad-oorlog die deze staat hoort te voeren, tot verplicht weten te verklaren op logische gronden zonder ook maar één keer een korantekst of een uitspraak van Mohammed er bij te hebben hoeven halen (die er overigens genoeg zijn). Er hoeft in deze redenering ook nog eens geen onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende soorten islam: extremistisch, radicaal of gematigd. De beroepsmoslims (de 'Imams', de 'Sheikhs'), de sharia-onderwijzers, die blijven zitten met de Zwarte Piet. Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas. Zonder beroepsmoslims geen jihad-oorlog.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief