De PVV zal in de a.s. besloten vergadering van Provinciale Staten (12-7-2017) vragen om volledige opheffing van de geheimhouding van het onderzoeks-dossier Eurochamp. Er bleek n.l. in het hele dossier niets te vinden dat zoveel gewicht in de schaal kan leggen dat dit nog verdere geheimhouding rechtvaardigt. Bovendien hebben alle betrokkenen die het aangaat de gelegenheid gehad om bezwaar te maken op onderdelen die wat hun betreft niet openbaar gemaakt zouden moeten worden, maar daarvoor heeft niemand zich gemeld.

Kortom het voorstel van de Provincie om toch nog weer een hele lijst met stukken uit te sluiten van openbaarmaking berust nergens op!
Zie ons amendement op statenstuk 2017-804 over de opheffing van de geheimhouding: 

Amendement statenstuk 2017 – 804 (Opheffing geheimhouding onderzoeksdossier Eurochamp)

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 12 juli 2017, ter behandeling van statenstuk 2017 – 804, Opheffing geheimhouding onderzoeksdossier Eurochamp,

Constaterende dat

- er geen “gewichtige redenen” zijn, zoals genoemd in artikel 151c lid 7 Provinciewet, om onderdelen van het onderzoeksdossier Eurochamp geheim te houden
- er niemand bezwaar heeft gemaakt tegen geheel of gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding van het onderzoeksdossier Eurochamp

BESLUITEN:

Het ontwerp-besluit (pagina 1) te wijzigen als volgt:

de tekst “2. Kennis te nemen van het feit, dat de stukken die betrekking hebben op de door de onderzoekscommissie Eurochamp afgenomen besloten verhoren, in lijn met de aan betrokkenen toegezegde vertrouwelijkheid, op grond van artikel 151c, lid 7, van de Provinciewet niet openbaar gemaakt kunnen worden.” vervalt,
de tekst “3.” wordt vervangen door “2.”

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief