Onderstaande behandeling van de voorliggende Omgevingsvisie (OGV) en de Provinciale Omgevingsverordening (POV) bestaat uit 3 delen:

a. Noodzaak en kosten van de Energietransitie; die leidt tenslotte tot de hier ‘geïntroduceerde’ energielandschappen
b. Pleidooi voor uitstel behandeling
c. Vragen en voorstellen tot aanpassing
Vanwege de tijd ga ik nu niet in op wat we goed vinden, dat komt wel in PS eventueel, maar beperk ik me te deze 3 punten.

Noodzaak van de energietransitie: heel kort, om twijfel bij u op te wekken: die transitie zou nodig zijn om het klimaat te redden, die zou door menselijke CO2 uitstoot opgewarmd worden met ernstige gevolgen. Een ijstijd is heel wat minder erg dan opwarming en die volgende ijstijd komt eraan volgens wetenschappers, maar goed. Die relatie (correlatie) tussen CO2-level en klimaatgemiddelde is er wetenschappelijk gezien. Maar hoe die relatie werkt wordt door de klimaat-alarmisten verkeert begrepen. Want anders dat Al-Gore ons vertelde is de oorzaak van klimaatopwarming niet de CO2 stijging maar omgekeerd: CO2 stijging is het gevolg van opwarming. Echte wetenschappers, Geofysici, hebben n.l. deze correlatie over de laatste duizenden jaren nauwkeurig onderzocht en dan blijkt: eerst stijgt de gemiddelde temperatuur en daarna stijgt het CO2-percentage en omgekeerd. U kunt het allemaal op uw gemak nakijken in de Youtube documentaire met de titel: ‘The Global Warming Swindle’ (link https://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4).

Kosten van de energietransitie: berekend op basis van cijfers van EZ: in 2013 heeft EZ reeds 675 mj. aan stimulering en opwekking van duurzame energie (o.a. SDE, SDE+, ME) uitgegeven, per huishouden [7,3 mj.] is dit 92,- en daarmee is in 2013 4,8% duurzame energie gerealiseerd. Trekken we dit door dan komen we extrapolerend uit op kosten van 575,-/hh/j bij 30% duurzame energieproductie, wat nu het eerste doel is, en bij 50% op 960,-/hh/jr. (Overigens zijn ze in Duitsland, gidsland, nu 880,- /hh/jr kwijt bij een niveau van nog geen 10% duurzame energie.) Deze subsidiekosten moeten linksom of rechtsom door onze bevolking betaald worden, of als directe energiebelasting of doorbelast in de consumentenprijzen. De door sommige partijen [GL] tijdens Prinsjesdag gisteren voorgestelde oplossing van prijsverlegging van stroom (lager) naar gas (hoger) is kiezersbedrog! Wij vragen GS: beseft u dit kostenaspect en kun je dit de gezinnen aan doen? De PVV vindt van niet!

Pleidooi voor uitstel van deze behandeling: vanwege de volgende argumenten m.b.t. de gevolgde werkwijze:

- Een aantal insprekers van gemeenten gisteravond heeft aangegeven teleurgesteld, sterk teleurgesteld te zijn in de afhandeling van hun constructieve zienswijzen die ze ingediend hebben. De gemeente Aa en Hunze vindt dat er onvoldoende wederzijds over gesproken is en dat ze afgedaan werden met te vage argumenten en nauwelijks inhoudelijk onderbouwd. De gemeenten wensen verbetering op onderdelen en op zijn minst een beter overleg hierover. ‘De snelheid lijkt ten koste gegaan te zijn van de participatie en betrokkenheid van de gemeenten’, een citaat van een van de sprekers. Zijn de gemeentes niet belangrijke of de belangrijkste partners voor de Provincie in het Ruimtelijk omgevingsbeleid?

- De publieksvriendelijke versie van de Omgevingsvisie is toegezegd maar tot op heden niet gerealiseerd. Die lijkt te gaan komen na de besluitvorming, in ieder geval al na de inspraak en de indiening van zienswijzen erover en dat betekend dat het gesprek met de inwoners van Drenthe over de Omgevingsvisie, dat ook de gedeputeerde graag wilde voeren dachten we, weinig zinvol zal kunnen zijn. Dan is het beter eerst te wachten op de publieksvriendelijke versie en daar nog eens een rondje inspraak over te voeren. Bij de inspraakavonden bleek dat zelfs gemeenteraadsleden nauwelijks konden volgen wat hen voorgelegd werd in de documenten over de revisie Omgevingsvisie, ambtelijke taal is voor de gemiddelde burger abracadabra. Welk belang hecht GS eigenlijk aan de publieksvriendelijke versie van de OGV? We nemen aan, nog steeds heel veel en daarom verwacht onze fractie dat GS ontvankelijk is voor dit argument.

Vragen en voorstellen:

N.a.l.v. de inspreker van Platform Storm vragen wij ons af waar de toezeggingen gebleven zijn van GS dat er in de Veenkoloniën geen extra windturbines meer geplaatst zullen gaan worden buiten de 285,5 Mw aan verplichtingen die de Provincie voor dat gebied op zich heeft genomen? Want uit de MER blijkt dat er in de Veenkoloniën op allerlei plekken nog extra mogelijkheden voorzien worden voor plaatsing. Zie afb. 3.3 op pag. 23 van de aanvulling MER. Dit lijkt een gemiste kans van de Provincie om extra onrust die hierdoor zal ontstaan in dit gebied te voorkomen! Of zien we dit verkeerd?

Vraag over de Astron-gebieden, belangrijk voor Drenthe en onze economie: in artikel 2.25 wordt alleen gerept over ‘ontstaan van elektromagnetische straling’ als eventueel probleem. Van de directeur van Astron heb ik begrepen dat draaiende grote windturbinebladen EM-straling niet laten ontstaan als zodanig maar deze reflecteren en deze reflecties zorgen voor verstoring van het signaalbeeld met gevolg dat investeringen teniet gedaan dreigen te worden. Is de omschrijving in dit artikel wel adequaat genoeg? Dwz. is een verstorende reflectie van EM-straling ook een ontstaan in de hier bedoelde zin van ‘ontstaan van’ ?

Onze voorstellen:
Wij zien grote problemen ontstaan in ons Drentse landschap door de voorgestelde energielandschappen, of het nou open landschappen of kleinschalige landschappen betreft, op heel veel plaatsen kunnen nu Zonneparken en Windturbines geplaatst gaan worden, het is met name afhankelijk van de gemeentes wat er gaat gebeuren. Maar de schaal waarop het geforceerd zal gaan worden vanwege de zgn. noodzaak van de transitie zal leiden tot toenemende vertechnocratisering van ons landschap. We zien al overal aanvragen liggen voor grote zonneparken met name geprojecteerd op landbouwgebied, dwz. weiden en akkers. Omdat het snel te regelen is, grote oppervlakten betreft en er heel veel SDE-subsidiegeld mee te verdient wordt, dus heel begrijpelijk. Maar is dat nu wat GS graag wil? De PVV-fractie wil geen zonneparken op weides en akkers en wij stellen voor om Zonneparken alleen toe te staan op de volgende ruimtes: daken van gebouwen, niet in gebruik zijnde gebieden zoals b.v. een buiten gebruik gesteld vloeiveld of een ongebruikt bedrijfsterrein, of stroken langs wegen zoals de A37 en A28 deel uitmakend van geluidsweringen of op overgangsgebieden zoals de achterkant van bedrijfsterreinen uit het zicht. Op deze manier maken ze zoveel mogelijk deel uit van bestaande structuren buiten onze mooie Drentse landschappen. Wij zullen daartoe met een amendement komen in PS.

M.b.t. windenergie zijn wij het eens met MF-Drenthe dat het een goed idee is om in deze revisie de Windenergie verder niet mee te nemen dan al in de vorige revisies is gedaan. Dwz. dus voorlopig niet toe te staan in de rest van Drenthe (dus buiten de Veenkoloniën) en eerst het gesprek met gemeentes en inwoners aan te gaan. Met de aanvulling MER als indicatie van wat er geplaatst kan gaan worden en waar wordt de discussie concreter en zal het ongetwijfeld wel tot goede meningsuitwisseling komen. Als GS dit ook een goed plan vindt dan zal dit wel gaan leiden tot intrekking van de voorstellen want dan moet er nogal e.a. gewijzigd worden. We horen het graag.

Uitgesproken door Bert Vorenkamp
Tijdens de commissie Omgevingsbeleid van 19 september 2018
Bij de behandeling van de Revisie Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening 2018

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief