Amendement FOC mogelijk maken

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

kennis genomen hebbende van: de uitspraak van de Raad van State 18 mei 2016 onder nr. 201503574 in zake de bezwaren ingediend tegen de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in Zevenaar;

 Constaterende dat:

• In de POV op pagina 25 artikel 2.18 onder de titel bedrijvigheid alle voorwaarden staan waaraan ruimtelijke plannen moeten voldoen om de bedrijvigheid te reguleren.
• In de negen leden van dit artikel vooral wordt aangegeven dat nieuwe bedrijvigheid niet kan plaatsvinden, tenzij deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Van stimuleren is geen sprake, dit artikel is geschreven in het oude regime van nee tenzij.
• Het vooral bedoeld lijkt om bedrijvigheid tegen te houden, dit geldt met name voor lid 6 en 8.
• In deze leden wordt aangegeven dat er geen nieuwe locaties voor detailhandel mogen ontstaan als die ten koste gaan van het bestaande kernwinkelgebied en het realiseren van weidewinkels wordt helemaal onmogelijk.
• Een weidewinkel wordt omschreven als een solitaire los van het bestaande stedelijk gebied gelegen winkelvestiging of cluster van vestigingen.
• Uit de uitspraak van de Raad van State van 18 mei 2016 (201503574) kan worden afgelezen dat een outlet specifieke outletproducten verhandelt en onder omstandigheden gezien kan worden als een vrijetijdsbesteding.

Overwegende dat:

• Het van belang is om te verduidelijken in hoeverre een Factory Outlet Centrum een “weidewinkel” is zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Begripsbepalingen van de POV en genoemd in artikel 2.18 Bedrijvigheid
• De uitspraak 201503574 van de Raad van State 18 mei 2016 in zake de bezwaren ingediend tegen de vestiging van een FOC in Zevenaar bepaalt dat
o In een FOC alleen “outletproducten” worden verhandeld
o Deze producten afwijken van de standaardkwaliteit en / of niet of niet meer onder gangbare voorwaarden via de reguliere detailhandel worden afgezet en/ of in de afgelopen periode van drie maanden niet meer door de reguliere detailhandel worden afgenomen en waarvan de prijzen mimimaal 30% onder de gangbare verkoopadviesprijzen liggen.

o In een FOC mag m.a.w. geen reguliere detailhandel plaatsvinden.
o Een FOC bovendien het karakter heeft van een vrijetijdsbesteding indien er bij de consument bereidheid bestaat om een maximale reistijd van 60 tot 90 minuten te overbruggen.
o Nu we kennis hebben genomen van de uitspraak van de Raad van State, het duidelijk is dat een FOC een aanvulling is op en geen of nauwelijks een bedreiging van de reguliere detailhandel in de kernwinkelgebieden en in de regio. De Raad van State heeft alle klachten tegen de vestiging van een FOC in Zevenaar afgewezen, doordat ze niet ontvankelijk of ongegrond werden verklaard of doordat de betogen faalden;

Zijn van oordeel dat:
Een FOC, zijnde een handel in outletproducten en een vrijetijdsbesteding, een aanvulling is op de binnenstedelijke detailhandel; geen concurrent. Een FOC vergroot de aantrekkelijkheid van de regio en vergroot de keuzemogelijkheden voor de bewoners. Een FOC zoals gedefinieerd in de uitspraak Zevenaar geen weidwinkel is en hiermee buiten artikel 2.18 lid 8 van de POV valt;

Besluiten:
Artikel 2.18 lid 3 van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 als volgt aan te vullen:
“Deze regels hebben geen betrekking op bedrijven binnen de sector recreatie en toerisme, zoals een Factory Outlet Centre (FOC), en overige functioneel aan het buitengebied verbonden bedrijvigheid.”

Namens de fractie van de PVV
N.A.Uppelschoten

Uitslag stemming:
PVV voor en voor 2 (van 4) stemmen van D66, alle overige partijen tegen.
Uit de discussie hierover bleek dat met name 3 bestuurs-partijen (VVD, CDA en CU) een FOC bij Assen pertinent niet wensen, maar dat gold evenzo voor de andere partijen.