Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende

- dat de landbouwgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- Landbouwgrond een schaars goed is en de landbouwproductie nodig is voor de Agro-industrie;
- dat de natuurgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- dat het Drentse landschap bestaande uit landbouwgebieden en natuurgebieden van groot belang zijn voor de leefbaarheid van de Drentse inwoners;
- dat het Drentse landschap van grote betekenis is voor de sector Toerisme en Recreatie
- dat de genoemde sectoren Agro-complex en Toerisme en Recreatie belangrijke economische sectoren zijn voor de Drentse werkgelegenheid;
- dat er buiten de landbouw en natuurgebieden voldoende mogelijkheden zijn om parken met zonnepanelen te plaatsen:
n.l. op daken van woningen en overige gebouwen alsmede op niet gebruikte terreinen, zoals langs snelwegen, en achter bedrijfsgebouwen op industrieterreinen;

Overwegende

- dat het verstandig is om duidelijk te zijn naar potentiële investeerders in zonneparken

BESLUITEN:

de tekst van artikel 2.24 sub a van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 als volgt aan te vullen:

“ a. dit gebeurt op een wijze die passend is binnen het landschap, met uitzondering van plaatsing van zonne-akkers op landbouwgronden en in natuurgebieden, en;” ’

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten

Uitslag stemming: voor PVV, alle overige fracties tegen.
Ondanks dat een aantal partijen in de discussie en hun inbreng aangaf dat zij dezelfde visie hadden als de PVV stemde geen enkele partij voor dit duidelijkheid scheppende amendement. Blijkbaar moet het toch mogelijk zijn en laat men het over aan de Drentse gemeenten hoe met de zonne-akkers omgegaan wordt. Dit ondanks dat bekend is (uitgezocht door Milieufederatie Drenthe) dat er meer dan voldoende ongebruikte terreinen zijn die geschikt zijn voor alle door de Provincie gewenste zonne-akkers om de ‘zo noodzakelijke’(?) duurzame energie op te wekken.

In Hoogeveen hebben we het resultaat al gezien: bij zwakke kaderstelling door de gemeente kan er weinig meer door de gemeenteraad tegen geworpen worden tegen plaatsing (in Hoogeveen ging het om 6 zonne-akkers waarvan 4 akkoord waaronder enkele hele grote), immers als voldaan wordt aan de gemeentelijk-kaderstelling en/of aan gemeentelijke doelen dan dient een ‘betrouwbaar’ bestuur instemming te verlenen. De nieuwe Omgevingsvisie en POV gaan nog voor heel wat veranderingen in het landschap zorgen in Drenthe. Veranderingen die voor onze inwoners en toeristen vaak niet als heel fijn zullen worden ervaren, voorzichtig uitgedrukt.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief