Amendement geen nieuwe windturbines in Drenthe

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende dat

- Windenergie in Drenthe in toenemend een controversiële wijze van opwekking geworden is
- Windturbines op land veel subsidie vergen en inmiddels op zee subsidievrij gebouwd kunnen worden
- Windturbines in het Drentse landschap niet bevorderlijk zijn voor de sector Toerisme en Recreatie en dat deze laatste sector belangrijk is voor de werkgelegenheid in Drenthe

en van mening zijnde dat

- nieuwe plannen voor windturbineparken in Drenthe onwenselijk zijn

BESLUITEN:

de tekst van artikel 2.22 sub 1 van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 als volgt aan te vullen:

“1. Een ruimtelijk plan kan alleen voorzien in de toepassing van windenergie indien dit een plan is volgend uit de specifieke afspraken in artikel 2.23 en uit het desbetreffende ruimtelijk plan blijkt dat dit gebeurt op een wijze die passend is binnen het landschap, waarbij:”

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten

Uitslag stemming: PVV voor en alle overige partijen tegen.
De discussie in PS hierover was minimaal.
De overige partijen zijn duidelijk van mening dat in principe Windturbines en Zonne-akkers overal toegestaan zijn in Drenthe mits de plaatselijke gemeente instemt (en, vanzelfsprekend, aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan). In Hoogeveen hebben we inmiddels gezien hoe dit gaat: bij zwakke kaderstelling door de gemeente is er weinig meer door de gemeenteraad tegen te werpen tegen plaatsing (in Hoogeveen ging het om 6 zonne-akkers), immers als voldaan wordt aan de gemeentelijk-kaderstelling en/of aan gemeentelijke doelen dan dient een ‘betrouwbaar’ bestuur instemming te verlenen. De nieuwe Omgevingsvisie en POV gaan nog voor heel wat veranderingen zorgen in Drenthe. Maar niet ten goede.