Amendement Grotere afstanden windturbines tot bebouwing

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende dat

- Windenergie in Drenthe in toenemend een controversiële wijze van opwekking geworden is

Kennis nemende van het volgende:

- Dat windturbines onvoorspelbare negatieve gezondheidseffecten kan hebben voor omwonenden
- Dat grote windturbines internationaal hogere normen voor de minimum afstand tot bebouwing gehanteerd worden dan de 4x ashoogte met een minimum van 500 meter die momenteel door het ministerie van Economische Zaken wordt gehanteerd
- Dat in Engeland en Ierland voor windturbines met een ashoogte tot 50 meter een minimum afstand tot bebouwing (inclusief agrarische bewoning) geldt van 1000 meter, tot 100 meter ashoogte een minimum van 1500 meter en tot 150 meter ashoogte een minimum van 2000 meter gehanteerd wordt.

Overwegende dat

- het voorzorgsprincipe vergt dat de overheid voorzichtigheid dient te betrachten als onvoorspelbare negatieve gezondheids- en milieueffecten te verwachten zijn

BESLUITEN:

dat artikel 2.22 van de Provinciale Omgevingsverordening lid 1 wordt aangevuld met sub c als volgt:

“c. Voor windturbines met een ashoogte van 25 tot 50 meter een minimum afstand geldt van 1000 meter, voor windturbines vanaf 50 tot 100 meter ashoogte een minimum van 1500 meter en voor windturbines vanaf 100 tot 150 meter ashoogte een minimum van 2000 meter afstand gehanteerd wordt tot bebouwing, inclusief agrarische bewoning.”

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,
Nico Uppelschoten

Uitslag stemming: alleen de PVV voor, alle overige stemmen tegen.
Er werd tijdens de behandeling nog opgemerkt door de VVD dat ‘dit amendement de plaatsing van windturbines in Drenthe praktisch onmogelijk maakt’.