De begroting 2020 en de afwijzing door de PVV

De PVV is tegen deze begroting, vooral vanwege twee beleidskeuzes in deze begroting.
De begroting is de financiële vertaling van het beleid zoals GS, dat wil voeren.
De twee beleidskeuzes, die de PVV afwijst zijn:
1) De ontwikkeling van nog meer nieuwe natuur.
2) Een nieuw investeringsfonds van 50 miljoen

De nieuwe natuur
Er is een crisis in Nederland, Drenthe, doordat de eisen die voortvloeien uit het natuurbeleid steeds zwaardere eisen stelt aan de boeren en bouwend Nederland. Dit heeft geleid tot een opschorting van de bouwactiviteiten in Drenthe en toot een inperking van de activiteiten van de boeren.
De aanwijzing van 14 Natura 2000 gebieden in Drenthe heeft er toe geleid, dat er heel strenge stikstof en ammoniak normen gesteld zijn en gehandhaafd gaan worden.
De natuur zelf heeft geen moeite met de stikstof en de ammoniak, maar het zijn de groen mensen, die willen verhinderen dat de natuur zich aanpast aan een situatie met meer stikstof, ammoniak en CO2.
De voedselarme gebieden in Drenthe, de heidevelden, de zandverstuivingen en de vennen zullen groener gaan worden. Er zullen meer weidevelden komen, meer bossen en de vennen zullen dicht groeien.
Dit is een heel natuurlijk proces maar deze natuurlijke nieuwe natuur mag niet ontstaan volgens de groene mensen.
Volgens de begroting zal er nog meer nieuwe natuur ontwikkeld gaan worden, d.w.z. dat er nog meer voedselarme gebieden worden gecreëerd en dat de omliggende gebieden niet voor stikstof en ammoniak neerslag mogen zorgen.
De claim op de omliggende gebieden wordt alleen maar groter, hoe meer Natura 2000 gebieden hoe strenger de eisen worden voor deze gebieden.
De Onlanden zijn van een karig weide gebied omgebouwd tot een nieuw natuurgebied. Nu wordt voorgesteld om het zuidelijke gebied voor te dragen voor een Natura 2000 bestemming.
De consequentie zal zijn, dat voor de omliggende landerijen heel strenge stikstof en ammoniak normen zullen gaan gelden.
Dus daarom geen verdere ontwikkeling van nieuwe natuur en zeker geen heimelijke ontwikkeling.
Er is een Reserve Natuurbeleid van 90 miljoen en een Investeringsbudget Landelijk Gebied van 9 miljoen.
De PVV vindt, dat de investeringen uit deze twee Reserves een halt moeten worden gezet.
Het natuurbeleid in de afgelopen 10 jaar heeft gezorgd voor de huidige stikstof en ammoniakcrisis, niet de situatie in de natuur!
De oplossing om langzamer te gaan rijden en boeren bij natuurgebieden te gaan uitkopen ziet de PVV als symptoombestrijding.
Het probleem is het huidige Natuurbeleid en dat moet drastisch veranderen.

De investeringsagenda
GS zijn van plan om 50 miljoen In een investeringsfonds te stoppen om daar mee allerlei leuke dingen voor Drenthe mogelijk te maken.
De Provincie verspeelt daarmee alle vrije ruimte om in te spelen op acute grote maatschappelijke problemen.
De algemene reserve en de financieringsreserve worden met 50 miljoen belast, waardoor er een algemene reserve van 5 miljoen en een financieringsreserve van 15 miljoen overblijft.
In de vorige Collegeperiode zijn de reserves van de Provincie al afgenomen, maar in deze periode zullen ze afnemen van 403 tot 272 miljoen en met de besteding van de voorgestelde 50 miljoen tot 222 miljoen.
Dit is letterlijk pot verteren en de Provincie zal geld moeten gaan lenen om nog leuke dingen mogelijk te maken, want verreweg het grootste deel van de 402 miljoen heeft al een vastgelegde bestemming gekregen.
De PVV wil in de huidige onzekere en chaotische situatie, dat de financiële ruimte die de Provincie nog heeft, wordt behouden om eventueel ingezet te kunnen worden om acute problemen te kunnen oplossen.
Er mogen geen bedrijven failliet gaan of in heel grote problemen komen door het groen Natuurbeleid.
Daarom geen 50 miljoen In een aparte Reserve om leuke dingen te doen, het geld zou wel eens heel hard nodig kunnen zijn om acute problemen op te lossen.
De 95 miljoen in de vorige Investeringsagenda is uit gegeven en wat is de provincie daar nu beter van geworden.
Het geld is uitgegeven en volgens GS heeft dat geleid tot 500 miljoen extra investeringen, maar wat hebben de bewoners van Drenthe daar nu van gemerkt? Is de kwaliteit van leven nu toegenomen.

Daarom stemt de PVV tegen deze begroting, de Natuurontwikkeling moet stoppen, het potverteren moet ophouden!

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 in PS op 13 november 2019