De stikstofcrisis pure bureaucratie

GS van Drenthe zijn akkoord gegaan met een stikstofregeling van het IPO die strenger was dan de regeling van het ministerie.
Er is nu zelfs verschil van mening over het mogelijke verschil tussen de rijks- en IPO regeling. De landsadvocaat is gevraagd een uitspraak te doen over welke regeling het meest effectief is en juridisch haalbaar.
De chronologische volgorde maakt een ding duidelijk: er is paniek en er zijn adhoc maatregelen genomen zowel door het Ministerie van Landbouw als door het IPO en GS.

De wens om de klimaatproblemen aan te pakken en de natuur te redden hebben ervoor gezorgd dat GS de belangen van de inwoners van Drenthe over het hoofd heeft gezien.
Het rapport van de commissie Remkes “Niet alles kan” wordt op een heel eenzijdige manier geïnterpreteerd: al het menselijk handelen moet worden aangepast, de natuur mag blijven zoals ze is, die hoeft niet in te leveren. Het is meer dan ooit nodig om ons af te vragen of de eisen die wij aan de natuur stellen wel realistisch zijn en of de gehanteerde normen niet veel te streng zijn? Hoeveel natuur kunnen we in een dichtbevolkt en geïndustrialiseerd land wel hebben? Kunnen we er wel 160 Natura2000 gebieden op na houden? En moet er wel een heel grote biodiversiteit in dit land bestaan? De provincie heeft zelf 14 Natura2000 gebieden aangedragen en dat is te veel voor Drenthe. Bij de invoering van deze Natura2000 gebieden was een eis dat dit economisch haalbaar moest zijn, het moest de economie niet schaden.
De paniekreactie is geen incident, maar komt voort uit een tunnelvisie: de natuur is heilig, de natuur wordt bedreigd en de natuur moet gered worden, de mens is de grote boosdoener. Deze visie zorgt ervoor dat er strenge beschermingsnormen zijn.
Deze strenge normen voor de neerslag van stikstof moéten gehaald worden, ook al zullen er dan landbouw en veeteelt bedrijven gesloten moeten worden. Het is te gek voor woorden dat de belangen van de natuur boven de belangen van mensen gaan. Wat is trouwens natuur, alles in Drenthe is aangelegd door mensen en wordt veelal kunstmatig in stand gehouden.
Natuur is blijkbaar een kwestie van smaak geworden, de “oude” natuur, de natuur van vroeger, dat is de echte natuur en die moet terugkomen. Dit heet natuur herstellen of nog eufemistischer natuurontwikkeling. De heidegebieden, de zandverstuivingen moeten mest arm zijn of gemaakt worden, zodat de natuur van 100, 150 jaar geleden terug kan komen.
Trouwens waarom niet de natuur van 500 jaar geleden, toen waren er vooral bossen en weides. De stikstofneerslag verstoort dat nostalgische verlangen naar de natuur van vroeger. En dus moet met héél strenge normen voorkomen worden, dat de bodem rijker wordt aan voedingsstoffen. De heide en zandverstuivingen mogen niet weer gras- en bosland worden. Ook de hogere CO2 concentraties bevorderen juist de groei van gras en bosland.
Als de natuur zijn gang kon gaan, dan werd Drenthe een groot weide- en bosgebied, dat zou pas natuurlijk zijn. De groene club heeft echter besloten, dat dit juist niet natuurlijk is en met allerlei kunstgrepen wordt de natuur gered, plaggen van heidevelden, het slaan van damwanden om veengebieden, het verhogen van de waterstand, het kappen van niet-inheemse bomen, het creëren van zichtlijnen in het bos.
Degenen die daar onmiddellijk het slachtoffer van worden, zijn de boeren, die hun rechten verliezen om de toegekende omvang van hun bedrijf te realiseren en de bouwwereld, die niet mag bouwen, omdat daarbij stikstof vrijkomt.
Bij de behandeling van de klimaatwet heeft de PVV gewaarschuwd voor de groene tanker die maar doorduwt en dat alleen de wal dit schip nog kan keren.
Nu is er zo’n wal, de boeren die gezegd hebben, dit pikken we niet en de andere wal de bouwwereld, die aangeeft failliet te gaan.
Volgens de groene gekte is dit niet erg, want de boeren en bouwers moeten toch anders gaan werken.
GS waren na het protest en de actie van de boeren bij het Provinciehuis bereid om de strenge maatregelen op te schorten. De boeren gingen daarmee niet akkoord en eisten intrekken van de voorstellen. De juridische insteek die toen werd gevonden was dat opschorten, materieel gezien hetzelfde zou zijn als intrekken en dat daarom alsnog werd gekozen voor intrekken.
Dit is naar de mening van de PVV kleinzielig. GS heeft dan toch lekker vastgehouden aan opschorten, lijkt het. Er is echter toch wel een groot verschil. Opschorten betekent, dat de maatregel blijft bestaan maar dat de inwerkingtreding later plaatsvindt en dat er onderhandeld moet worden over deze datum. Intrekking betekent, dat er geen maatregel meer is en dat er onderhandeld moet worden over een nieuwe, andere maatregel.

GS zijn zeker vergeten, wat er in Hongkong gebeurd is, de rellen begonnen daar pas echt, nadat de maatregel om burgers van Hongkong uit te leveren aan China was opgeschort in plaats van ingetrokken.
Het contact met de burgers daar en met de boeren nu is verloren als niet begrepen wordt dat zo’n antwoord olie op de golven is.
Bij deze houding hoort ook de opmerking dat er met iedereen onderhandeld zal worden en ook met de boeren. De boeren wilden horen dat er met hen onderhandeld zou worden en ook met de anderen.

De PVV maakt zich grote zorgen, we hobbelen van crisis naar crisis. Met dit beleid, gesanctioneerd door GS gaan er grote problemen ontstaan. De zogenaamde klimaatcrisis, de zogenaamde energiecrisis, de zogenaamde biodiversiteitscrisis, de PFAS-crisis, de mobiliteitscrisis moeten aangepakt worden.
Zou de insteek van GS niet moeten zijn, we gaan maatregelen nemen, zodat de bouw weer kan bouwen en wegen-, en waterbouwers weer aan de slag kunnen en dat boeren weer kunnen boeren. De natuur hoeft niet ontzien te worden, mensen moeten weer activiteiten kunnen ontplooien. Dan gaan die maatregelen maar in tegen het Haagse en Europese beleid.

GS: kom op voor de belangen van Drenthe en wees geen zetbaas van Den Haag. Volgens dat beleid, het Haagse beleid, zullen de bewoners van Drenthe nog heel wat dingen over zich heen krijgen, want ze moeten veranderen.
• Ze moéten van het gas af
• Ze moéten minder vlees eten
• Ze moéten minder autorijden
• Ze moéten soberder leven
• Ze moéten minder reizen (vliegen)
• Ze moéten meer bewegen
De PVV vreest dat er nog heel wat walkanten nodig zijn om de groene tanker tot stilstand te brengen en het besef te doen ontstaan, dat mensen belangrijker zijn dan het groene beleid voor de natuur.


Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de behandeling van de Stikstofaanpak in PS op 6 november 2019