De Begroting 2021 afgewezen door PVV

Algemeen:
Het is al eerder door ons en anderen opgemerkt, dat de Provincie in 2024 163 miljoen armer zal zijn dan in 2020. De structurele inkomsten van 219 miljoen zijn gelukkig nog groter dan de structurele uitgaven van 187 miljoen. Dat betekent dat er 32 miljoen besteed wordt aan incidentele zaken, die best belangrijk zijn, maar niet structureel nodig.
Incidenteel wordt er dus ieder jaar 32 plus (1/4 van 163) is 72 miljoen uitgegeven aan incidentele zaken.

Zou het niet verstandiger zijn om nu al te bezien hoe die incidentele uitgaven verminderd kunnen worden?

En volgens het college zal een toekomstig GS geen investeringsfonds meer kunnen creëren maar zal ook gedwongen worden om de incidentele uitgaven te beperken!
Dat College zal met jaloezie kijken naar het College dat in 2016 - 2020 en 2020 – 2024 zoveel politiek interessante zaken mogelijk heeft gemaakt. Dat zijn wel de jaren geweest waar er sprake is geweest van potverteren. Door het besteden van twee investeringsagenda’s en het verkleinen van de bestemmingsreserves is er veel geld uitgegeven.

De begroting zelf

De begroting is de afgelopen jaren een stuk duidelijker geworden. Ieder hoofdstuk begint met een beschrijving van het beleid, zoals dat geformuleerd is. Daar ligt nu juist voor de PVV de pijn, want met dat beleid hebben we grote problemen, zeker met het beleid zoals het nu geformuleerd is. Per hoofdstuk uiteengezet:

Hoofdstuk 2 Stad en Platteland

Er is begrip voor de worsteling om natuur en langbouw mogelijk te maken in Drenthe, maar de bio-politiek, die natuur voorop stelt en zelfs zegt, dat het de basis is van ons bestaan, terwijl wij van mening zijn dat dit de menselijke activiteiten zijn. Gesteld wordt dat de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in stand gehouden moeten worden, terwijl wij menen dat deze gebieden een steen om de nek zijn en dat zonder vermindering van het aantal of van de gestelde eisen het stikstofprobleem niet opgelost kan worden.

We hopen van harte dat de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe vergroot wordt en dat we het Drentse landschap herkenbaar houden, maar de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES), waarbij Drenthe 10% van de landelijke opgave voor haar rekening neemt, geeft ons weinig vertrouwen.

Dit vertrouwen neem niet toe, door prestatieafspraken te maken met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Het lijkt wel een uitvoerende dienst van de Provincie die voor 75% wordt gesubsidieerd door de provincie en waar vervolgens afspraken mee moeten worden gemaakt? Vreemd!

Hoofdstuk 3 Regionale economie en werkgelegenheid

Het inzetten op structuurversterking van de economie om de coronacrisis door te komen, steunen we van harte, het streven om dit slim, innovatief en groen te doen, steunen we wat minder. Laten we bedrijven helpen te overleven en succesvol te zijn in de komende jaren. Het inzetten op de Green Deal en de Circulaire economie zullen zeker extra eisen openen die het moeilijk maken om succesvol te zijn. Is er trouwens wel eens aan de Drentse bevolking gevraagd of zij zitten te wachten op de ontwikkeling van Drenthe tot dé toeristische bestemming van Nederland?

Hoofdstuk 4 Verkeer en mobiliteit

De fiets moet de oplossing worden voor de mobiliteit in Drenthe volgens GS. De tweede oplossing is een gedragsverandering, waardoor mensen minder reizen en er meer thuis gewerkt wordt. De derde oplossing is een werkgeversaanpak van duurzame mobiliteit. De hoop dat de N34 verdubbeld gaat worden, leeft nog steeds. Als ook de hoop dat eindelijk de rotonde bij Gieten wordt aangepakt!

Het voornemen om de reserve IVV een ander bestemming te geven dan een reserve voor de kapitaallasten voor infrastructurele werken, en vanuit deze reserve 8 miljoen over te hevelen naar de investeringsagenda vergroot het vertrouwen niet, dat de nodige grote infrastructurele werken aangepakt gaan worden!
Luchthaven Eelde GAE (Groningen Airport Eelde) blijft voor de PVV een belangrijk infrastructureel bedrijf in Drenthe en voor het Noorden van het land. De coronacrisis heeft ook voor GAE grote gevolgen en we hopen van harte, dat er structureel een oplossing wordt gevonden voor de beheerskosten van het vliegveld. De spoorlijn Emmen – Rheine presenteren als de ontsluiting van Drenthe en aansluiting van Drenthe op het Duitse spoorwegnet is te hoogdravend. Het zal mogelijk gelden voor Emmen en is deze stad van harte gegund, maar heel Drenthe?

Hoofdstuk 5 Klimaat en energie.

Het lijkt of de Provincie de regie kwijt is op het gebied van energietransitie, de ontwikkeling van met name de zonneparken lijkt eerder op sterke wildgroei en een gouden gelegenheid voor projectontwikkelaars en boeren om veel geld te verdienen. Het feit dat Drenthe 10% van de landelijke hernieuwbare energieopgave wil gaan leveren en dat dit als een goede ontwikkeling wordt gezien, baart ons grote zorgen. Ook het feit, dat er op geen enkele manier aandacht wordt besteed aan kernenergie eventueel in de vorm van Thoriumreactoren vinden wij stuitend.
Het nastreven van de CO2-doelen met de daarbij behorende hernieuwbare energiedoelen voor 2030 en 2050 vinden wij zo onrealistisch dat wij ons afvragen waar we mee bezig zijn. De kosten voor de inwoners van Drenthe, blijven steeds in roze wolken verstopt, terwijl zij degenen zijn die uiteindelijk voor de kosten zullen opdraaien. Eigenlijk wordt gezegd, het komt allemaal wel goed, het gebeurt zelfs kostenneutraal. De onrealistische doelen met de rooskleurige financiële verhalen boezemen ons alleen maar angst in. De bevolking en PS worden in een trechter gezogen, waaruit ze niet meer kunnen ontsnappen. De boodschap is steeds: het gaat allemaal door hoe dan ook, zelfs als het veel geld gaat kosten. In Drenthe moeten we van het gas af maar in Duitsland gaan ze juist aan het gas om de klimaatdoelen te halen. De roep om andere dan fossiele brandstoffen voor de toekomst begrijpen we, maar de volstrekt eenzijdige benadering van dit probleem wijzen we af!

Hoofdstuk 6: Levendig en sociaal gezond, gelukkig en veilig.

Dit hoofdstuk steunt de PVV, al zou de PVV bij cultuur nog meer kiezen voor brede toegankelijkheid en minder voor toonaangevende festivals. Het bestrijden van laaggeletterdheid als middel om de emancipatie van eenieder te bevorderen. In een maatschappij waarin wordt verwacht, dat je een gebruiksaanwijzing of instructie goed kunt lezen. We vinden deze bestrijding heel belangrijk, maar hoe hier door Het Huis van de Taal een bijdrage aan wordt geleverd, is onduidelijk. Of is dit een project van en voor de Drentse taalliefhebbers, taalspecialisten?
De PVV is er zich terdege van bewust, dat juist in de sectoren cultuur, sport en het vrijwilligerswerk grote financiële problemen voordoen en zou graag zien, dat de Provincie de financiële middelen vrij maakt om adequaat te kunnen helpen. Dit helpen betreft dan vooral de activiteiten voor de Drentse bevolking en minder internationale en nationale evenementen op het gebied van cultuur en sport.

De sociale agenda steunen we van harte, de bestrijding van langdurige armoede en kansenongelijkheid is ook voor ons een prioriteit. Het opgesloten zijn in een milieu met een eigen taal en normen, waaruit het moeilijk te ontsnappen is, zien we als een groot probleem.

Na deze kritische opmerkingen kunnen wij niet anders dan tegen deze begroting stemmen, nogmaals omdat:

1. De PVV het niet eens is met het beleid dat door deze begroting wordt mogelijk gemaakt. Het is te groen en stelt onrealistische CO2 en hernieuwbare energie doelen. Het beschermt niet de kwaliteit van het Drentse landschap en de financiële belangen van de Drentse inwoners.
2. Het financiële perspectief te negatief is. In 2024 is de Provincie 160 milj. euro armer dan in 2020 en de Provincie zal in 2022 voor het eerst geld moeten gaan lenen om nieuwe projecten mogelijk te maken.

Nico Uppelschoten, 6 november 2020

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 11 november 2020 bij de behandeling van de Begroting 2021