MOTIE ‘Beperking tekorten’ bij de Voorjaarsnota 2014

MOTIE 'Beperking tekorten' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 Het gezien de onzekere financiële situatie onverstandig is om nieuwe tekorten te
creëren
 Tekorten binnen een programma moeten worden opgevangen binnen dat programma

Van mening zijnde dat

 Bij de inpassing decentralisatie natuur de baten en de lasten met elkaar in evenwicht
moeten zijn
 Het ongewenst is om bij andere programma's respectievelijk van reserves geld te
lenen om hogere uitgaven te dekken

Roept het college op
 Niet twee keer 1,2 miljoen te onttrekken aan de reserve Europese cofinanciering ter
financiering van de inpassing decentralisatie natuur
 De uitgaven van de decentralisatie natuur in 2014 en 2015 te korten met twee keer 1,2
miljoen om de baten en lasten met elkaar in evenwicht te brengen

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV fractie Drenthe

Nico Uppelschoten