MOTIE 'Begrenzing Drentse Natuur' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 De beheerskosten van de bestaande natuurgebieden al meer zullen zijn dan de bijdrage
van het Rijk
 De natuur niet nog beter en mooier gemaakt moet worden met heringerichte natuur

Van mening zijnde dat
 Er niet meer provinciaal geld gestoken moet worden in natuurprojecten
 Landbouw en veeteeltgebieden ook natuur zijn
 Er steeds meer vraag komt naar landbouw- en zuivelproducten

Roept het college op
 Om het agrarisch beheer van natuurgebieden te bevorderen
 Om landbouw- en veeteeltbedrijven in de gelegenheid te stellen uit te breiden.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV fractie Drenthe

Nico Uppelschoten

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief